Informace o škole

Novinky

 • Návštěva seniorů Hvězda, Malenovice

  Dne 12. 11. 2018 navštívili studenti oboru DVS 1 Domov seniorů, nestátní zdravotnické zařízení a Hospic Hvězda, Malenovice. Připravili jsme si program – reminiscenční terapie na téma „Retro móda“. S klienty jsme si povídali nejen o módě 20. – 70. let minulého století, ale také o jejich životních osudech v této době. Čas strávený v tomto zařízení se líbil jak nám, tak i klientům.

  Alice Drobná

 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče,

  přijměte pozvání na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 21. 11. 2018 od 15:15 hod. v budově SZŠ a VOŠZ ve Zlíně.

  Program:

  • Členská schůze Zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ Zlín v aule školy.

  • Informace o aktivitách školy v 1. čtvrtl­etí školní roku 2018/2019.

  • Plánované akce ve školním roce 2018/2019.

  • Informace o prospěchu a chování žáků.

  • Konzultace s vyučují­cími.

  Členové výboru zapsaného spolku Zdravotnická škola se sejdou v 15:00 hod. v ředitel­ně školy.

  Soňa Košutová

 • Prezentace první pomoci v Kroměříži

  Dne 11. 10. 2018 realizovali studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář z Klubu IZS (David Klučka, Juraj Martaus, Jan Trunečka, Lukáš Hošek, Barbora Jindřichová) školení pracovníků sociálních služeb Charity Kroměříž v poskytování první pomoci. Konkrétně se jednalo o postupy první pomoci při stavech, se kterými se mohou setkat u klientů při výkonu profese. Prezentace první pomoci měla 2 části – teoretickou a praktickou, účastníci chválili zejména praktickou část, která u všech měla neuvěřitelný úspěch a kladná zpětná vazba zazněla i ze strany zaměstnanců Charity Kroměříž na poradě vedoucích. Ocenění studentů nás těší a velmi rádi budeme v podobných akcích pokračovat i v budoucnu.

  Andrea Bílková

 • Přednáška EDUCO Zlín z.s.

  Ve středu 7. 11. 2018 se na naší škole uskutečnila přednáška organizace EDUCO Zlín z.s. o poskytování rané péče, což je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Studenti 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra se v průběhu přednášky dozvěděli cenné informace o cílech rané péče, cílové skupině, poskytovaných službách a odborných pomůckách.

  Andrea Bílková

 • Soutěž ve vyřezávání dýní

  V pondělí 5. 11. 2018 odpoledne se sešlo 18 soutěží­cích v jídelně DM. Všichni se s nadšením pustili do vyřezávání halloweenů z mexické nebo hokaidó dýně. Akce se zúčastnili také chlapci z Klub"í"čka s doprovodem, během tvoření panovala radostná a veselá nálada. Po ukončení soutěže obdržel každý účastník odměnu za snahu, rozsvícenými halloweeny jsme ozdobili venkovní parapet při vstupu do budovy DM.

  Jarmila Jánská

 • Pozvánka na školní ples

  Rádi bychom Vás pozvali na XIX. reprezentační ples školy, který se koná dne 11. ledna 2019 na hotelu Moskva. Téma plesu je „Krok vpřed Krok vzad“. Ples je věnován oslavám 70. výročí založení naší školy. Celým večerem nás bude hudebně provázet skupina AVENTIS, Kiksbrass a DJ Lukeš. Tak jako každý rok je náš ples plný zajímavých vystoupení a krásných výherních cen. Vstupenky jsou v prodeji od 5. listopadu 2018. Přijďte se za námi pobavit a prožít krásný večer. Zvou žáci třetích ročníků.
  V rámci XIX. reprezentač­ního plesu školy budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

  Alice Stašová

1 73 74 75 76 77 78 79 85 168
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy