Informace o škole

Novinky

 • Tři, dva, jedna...startujeme

  Dne 12. ledna 2018 se konal na hotelu Moskva již 18. repre­zentační ples naší školy. Letošní ročník se nesl v duchu cesty kolem světa. Mohli jste tak
  s námi procestovat jednotlivé kontinenty a odnést si spoustu zážitků. Navštívili nás nejen africké tanečnice, ale i mistr České republiky ve freestyle fotbalu. Na velkou cestu jste při vchodu mohli obdržet kompas a rozhodnout se, zda chcete večer strávit v tropickém, či mrazivém sále. Ceny v tombole byly letos také hodnotné a věříme, že se na každého usmálo štěstí. Tímto předáváme pomyslné žezlo studentům 2. ročníků a přejeme jim hodně štěstí při organizaci dalšího ročníku.

  Žáci 3. ročníků

  Veronika Meitnerová

 • Okresní kolo ve volejbalu dívek

  V pondělí 8.1.2018 se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbale dívek. Soutěže se zúčastnilo 7 týmů.

  Naše děvčata svá utkání postupně vyhrávala a dostala se až do finále. Ve finále jsme prohráli s družstvem z GJP a SOŠ Slavičín. Velká gratulace a poděkování za krásné 2. místo. Školu reprezento­valy: Kristýna Kalmárová, Petra Maňasová, Kristýna Holbová, Valerie Kolínková, Vendula Kovaříková, Tereza Holbová, Eliška Šobrová, Veronika Pivoňková a Simona Šuleková.

  Matěj Koňařík

 • Exkurze na GEMINI oční klinice a.s. Zlín

  V pátek 12. 1. 2018 jsme se vydali na exkurzi na GEMINI – oční kliniku a. s. ve Zlíně. Hned po příchodu se nás ujala hlavní sestra Ivana Kročilová, která nás seznámila s historií kliniky, jednotlivými zákroky a zvyklostmi celé kliniky. Poté jsme měli možnost si prohlédnout jeden z operačních sálů, podívat se do míst určených personálu, nahlédnout do vyšetřoven,… zkrátka a jednoduše si celou kliniku prohlédnout. Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací, které nás velmi obohatily. Proto se těšíme na další exkurze a mockrát děkujeme klinice GEMINI, že nám dala možnost nahlédnout do tak zajímavého oboru. Lucie Gabrhelová, žákyně 3. B

  Eva Řeháková

 • Kvalifikační kurz ASISTENT PEDAGOGA a PEDAGOG VOLNÉHO ČASU pro komplexní pedagogickou činnost

  Ve sobotu 3. února 2018 bude opět zahájen další běh kvalifikač­ního studia pro zájemce o práci s dětmi a žáky ve školách a školských zařízeních Asistent pedagoga a Pedagog volného času pro komplexní pedagogickou činnost. Vzdělávacím cílem je osvojení znalostí a dovedností v oblasti psychologie a příbuzných oborů s akcentem na psychologii dítěte a dospívají­cího, poznatky z oblasti pedagogiky a speciální pedagogiky, základní dovednosti v oblasti komunikač­ních, podpůrných a poradenských dovedností, potřebných pro práci s dětmi i jejich rodiči. Kurz je akreditován dle standardů MŠMT ČR a absolventy opravňuje vykonávat práci s dětmi a žáky v rámci formálního i neformál­ního vzdělávání. Bližší informace e-mailem: alice.kavanova@seznam.cz

  Informace, přihláškap­df287 kBpřed 4 lety

  Světlana Jančaříková

 • Seminář o problematice cévních přístupů

  Dne 5. 1. 2018 se konal pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra odborný seminář na téma „Problematika invazivních vstupů“. Seminář vedl absolvent naší školy v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář František Slimáček, DiS., klinický specialista na cévní přístupy. Přednáška byla rozdělena na dvě části. První teoretická část byla zaměřena na typy invazivních vstupů, možnosti a techniky jejich aplikace, komplikace a ošetřování. Ve druhé části lektor se studenty provedl praktickou ukázku vyhledávání vstupních míst kanylace pomocí ultrazvuko­vého přístroje, včetně ukázky ošetření místa invazivního vstupu pomocí moderních ošetřovatel­ských technik a materiálů. Seminář studenti vyhodnotili jako zajímavé a přínosné doplnění učiva odborných předmětů. Více fotografií ze semináře naleznete ve fotogalerii webu školy.

  Jitka Laholová

 • Exkurze v Kardiovaskulárním centru KNTB, a.s. Zlín

  Ve čtvrtek 21. prosince, jsme absolvovali „předvánoční exkurze“ v Kardiovas­kulárním centru KNTB, a. s. Zlín. Začali jsme v kardios­timulační ambulanci, kde jsme rozšířili své znalosti a vědomosti o srdci, fibrilacích a implantacích kardiosti­mulátorů a defibrilátorů díky přednášce Mgr. Martiny Miksové. Další zastávkou pro nás bylo pracoviště intervenční kardiologie, kde jsme si mohli vyslechnout podrobnosti o koronaro­grafii od MUDr. Martina Gřivy, Ph.D. Mohli jsme být u samotného výkonu a byli jsme také svědky zavedení stentu u zúžené koronární cévy. Bylo to pro nás něco nového a velmi zajímavého, vše nám bylo perfektně vysvětleno a předvedeno. Poslední místo, kam jsme zavítali, byly laboratoře neinvazivní kardiologie. Výklad staniční sestry p. Babjarové byl velmi poučný, byl o vyšetře­ních, jako je echokardi­ografie, ergometrie, HUT, EKG-Holter, TK-Holter, spirometrie a jícnové ECHO.. Někteří spolužáci si dokonce spirometrii vyzkoušeli na vlastní kůži. Děkujeme také touto cestou primáři MUDr. Coufalovi, všem sestrám a lékařům, kteří nás s tímto pracovištěm s velkou ochotou seznámili. Exkurze nás obohatily a posunuly v odbornosti, takže se velmi těšíme na další. Žákyně 3. B Veronika Koppová

  Eva Řeháková

1 73 74 75 76 77 78 79 151
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy