Informace o škole

Novinky

 • Příprava na Erasmus+

  A je to tady! Za pár dnů nás čeká velké životní dobrodružství v Maďarsku. Stáž v Budapešti je téměř za dveřmi, a tak naši školu navštívil pan delegát, aby nám poskytnul informace a zodpověděl všechny naše všetečné otázky.

  Během pobytu naši skupinku motivoval a snažil se zmírnit naše obavy a nejistoty. Po krátkém rozhovoru v cizím jazyce jsme pochopily, že dobrá známka z angličtiny nebude stačit, abychom se domluvily – chce to dávku odvahy, kuráže a průbojnosti. Jak říkal pan delegát: „Vystoupení z komfortní zóny není věc příjemná, ale člověka hodně posune“.

  Dobrou zprávou pro nás bylo i to, že budeme nejen pracovat, ale můžeme se těšit na volný čas a především na krásné historické město, pěkné ubytování a mnoho dalších nevšedních zážitků.

  Olga Králíková

 • Dětské sestry v Brně

  Studentky 2. ročníku oboru Dětská sestra, vyrazily ve středu 24.5. na exkurzi do Dětské nemocnice v Brně. Navštívily Kliniku dětské onkologie, Kliniku dětské anestezio­logie a resuscitace a Kliniku dětské neurologie. Seznámily se s dětským onkologickým pacientem, s péčí o něj a specifiky práce v intenzivní péči v praxi. Součástí byla transplan­tační JIP.

  Exkurzi studentky hodnotily jako velmi přínosnou v rámci nových zkušeností. Ale práce na těchto odděleních na ně působila jak profesně, tak i psychicky náročná. Za příležitost navštívit tato oddělení jsme moc rády.

  Studentky 2.D

 • Konference - Paliativní péče v nemocnici

  Ve čtvrtek 18. 5. 2023 proběhla na naší škole II. odborná konference Paliativní péče v nemocnici za účasti více jak dvou stovek lékařů, psychologů, sester, sociálních pracovníků a nemocničních kaplanů. Akci zorganizoval Podpůrný a paliativní tým Krajské nemocnice Tomáše Bati. Záštitu nad akcí převzali – ZK, MUDr. Olga Sehnalová, MBA, Ing. Jan Hrdý – předseda představen­stva KNTB a Česká společnost paliativní medicíny. Žákyně 3. B oboru Praktická sestra byly nápomocny při samotné organizaci, ale také se zájmem vyslechly některé přednesené příspěvky odborníků v oboru. Zaznělo zde několik přednášek na uvedené téma. Práce paliativního týmu ve Zlíně v čele s MUDr. Alenou Kočendovou byla představena na několika konkrétních kazuistikách, ale také krásnou scénkou na téma – Rodinná konference. Všem pracovníkům v této oblasti přejeme, aby svým pacientům/kli­entům, ale také jejich rodinám pomáhali zvládnout náročnou životní situaci a tato práce je naplňovala radostí.

  Eva Řeháková

 • Vzdělávací akce EDUCO Zlín

  Dne 19. 5. 2023 se v aule školy uskutečnila, v rámci projektu Šablony OP JAK CZ.02.02.XX/00/2–2_003/000­3586, vzdělávací akce organizace EDUCO Zlín, která se zaměřuje na odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku. V průběhu 2 hodinového workhopu byli žáci, studenti školy i odborné učitelky seznámeni s organizací rané péče ve Zlínském kraji, s činností organizace EDUCO Zlín, s průběhem poskytování rané péče v rodinách, dále byli účastníci seznámeni s edukačními materiály, s metodou TOD (tým okolo dítěte), s videoukáz­kami i ukázkami způsobů edukace, komunikace a práce s dětmi.

  Andrea Bílková

 • Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků ČČK Zlín

  Dne 11. 5. 2023 se v centru Zlína uskutečnilo oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků, který pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, pro žáky 1. a 2. stupně základních škol ze Zlínska.

  Letos se této tradiční soutěže opět zúčastnili i žáci naší školy a to pod hlavičkou školního Klubu IZS, který zajišťuje spolupráci školy při akcích pořádaných složkami IZS, kam ČČK zcela jistě patří. Žáci 2. A oboru Praktická sestra perfektně plnili role rozhodčích a role figurantů zranění na jednotlivých stanovištích, na které se velmi pečlivě připravili.

  Zapojeným žákům velmi děkujeme za výbornou reprezentaci školy a držíme palce žákům 3.A, kteří budou pomáhat při realizaci krajského kola této soutěže dne 26. 5. 2023.

  Více informací naleznete na stránkách ČČK Zlín zde: http://www.cervenykriz.zlin.cz/aktualne.html

  Andrea Bílková

 • Mezinárodní den sester

  V pátek 12.5 se na počest narození Florence Nightingale uskutečnila akce s názvem Mezinárodní den sester, ve spolupráci s OZC Zlaté jablko a KNTB, a.s. Akce byla zaměřena na prevenci a měření základních ukazatelů zdraví. Návštěvníci si mohli nechat vyšetřit cukr a cholesterol, zrak, znamínka, nožní klenbu, CO z dechu prostřednic­tvím smokerlyzéru, analýzu těla pomocí přístroje TANITA či změřit FF. Měli možnost si vyzkoušet první pomoc, model těhotenství, stáří a spoustu jiných aktivit. Součástí akce byla přehlídka historických a současných uniforem.

  Na akci se podílela nejen naše škola, ale řada dalších partnerů např. Diabot Zlín, s.r.o.; Gemini oční klinika a.s.; Lenderma s.r.o. kožní ordinace; Tyfloservis, o.p.s. – Krajské středisko Zlín.

  Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří s námi spolupraco­vali. Děkujeme také našim žákům, studentům a vyučujícím. Věříme, že návštěvníci Zlatého jablka byli spokojeni.

  Olga Králíková, Magda Gálíková

1 2 3 4 76 151
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy