Informace o škole

Novinky

 • Přijímací zkoušky - uplatnění ZL a dodatek k náhradnímu termínu

  Uplatnění zápisového lístku

  Podle nařízení MŠMT musí střední školy zveřejnit výsledky přijímacího řízení od 19. – 21. 5. 2021, tedy i školy, které letos nekonaly jednotné přijímací zkoušky. Tento den, začíná běžet lhůta 10 dní pro odevzdání zápisového lístku.

  Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu přijímacích zkoušek školy zveřejní až 14. 6. 2021. V této době by však již uplynula lhůta pro odevzdání zápisového lístku na první škole, která jednotnou přijímací zkoušku nekonala.

  Naše škola bude držet místa pro uchazeče, kteří budou konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, přesto doporučujeme odevzdat zápisový lístek na první škole pro případ, že ani po náhradní přijímací zkoušce vaše výsledky nebudou dostačující pro přijetí na naší škole.

  V případě, že budete k nám přijati v náhradním termínu a to 14. 6. 2021, lze vzít zpět zápisový lístek na první škole a uplatnit ho na naší škole.

  Náhradní termín přijímacích zkoušek

  Pokud uchazeč podal pro školní rok 2020/2021 jednu přihlášku do školy, ve které se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do školy, kde se jednotná přijímací zkouška koná, má uchazeč možnost konat přijímací zkoušku v obou termínech na škole, kde se jednotná přijímací zkouška koná.

  Někteří uchazeči této možnosti nevyužili a na druhý termín jednotné přijímací zkoušky se nedostavili.

  Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5. 2021 vám ředitel školy umožní konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu.
  Náhradní termín proběhne ve dnech 2. 6. a 3. 6. 2021.

  V případě, že máte zájem konat zkoušku v náhradním termínu, sdělte nám tuto skutečnost mailem nejpozději do čtvrtka 13. 5. 2021 na emailovou adresu: jana.novakova@szszlin.cz

  Paní asistentka vám elektronicky potvrdí přijetí vašeho mailu, v opačném případě ji kontaktujte telefonicky od 7:30 – 15:30 hod. na tel. č.:
  577 008 1­22 nebo 734 670 712.

  Soňa Košutová

 • Přijímací zkoušky - doklad o negativním výsledku testu na COVID-19

  Přijímací zkoušky se může zúčastnit pouze uchazeč, který předloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech.

  Doporučený termín testování pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu je úterý 27. 4. 2021.

  Doporučený termín testování pro oba dny přijímacích zkoušek v náhradním termínu je středa 26. 5. 2021.

  Doklad o negativním výsledku testu můžete získat:

  • na své kmenové základní škole, která má povinnost testování umožnit a vydat doklad o provedení testu a výsledek tes­tu,
  • ve zdravotnickém zařízení (testovací místa), kde získáte doklad o negativním výsledku POC antigenní­ho testu.

  Naše střední škola nemá povinnost umožnit testování pro účast na přijímacích zkouškách, proto budeme testovat pouze ve výjimečných případech.

  Doklad může nahradit doklad o prodělání onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.

  V případě pozitivního testu nás prosím informujte telefonicky a výsledek testu přiložte k omluvě účasti uchazeče na zkoušce, která musí být doručena do 3 dnů od konání přijímací zkoušky. Uchazeč bude konat přijímací zkoušky v náhradním termínu.

  Soňa Košutová

 • Zdravka se hýbe

  V měsíci březnu odstartovala mezi třídami měsíční pohybová výzva. Zapojeny byly všechny třídy střední školy a svůj tým měli také učitelé školy.

  Do hodnocení se započítávaly aktivity jako běh, chůze, jízdní kolo, běžecké lyžování nebo kolečkové brusle. Vše žáci zaznamenávali pomocí sportovní aplikace Strava. Absolutním vítězem se stala třída 4.A, která nasbírala téměř 1000 kilo­metrů, přesně 986 a to i přesto, že si plní své povinnosti v rámci pracovního nasazení v nemocnicích či jiných zdravotnic­kých zařízeních. Na záda jim však dýchali kantoři, kteří se zastavili na vzdálenosti 826 kilome­trů.

  V měsíci dubnu vytváříme novou výzvu. Najde se někdo, kdo do 30. 4. 2021 překoná 4.A v počtu nasbíraných kilometrů? Začínáme všichni od nuly, i učitelé si brousí zuby na vítězství!

  Děkujeme všem za účast, vkládání fotek a parádní výkony. Zkuste přemluvit ostatní, ať i vaše třída může bojovat o absolutní vítězství“

  Matěj Koňařík

 • Ve výchově se nám daří

  V současné době pracují ve zdravotnic­kých zařízeních nejen Zlínského kraje naši žáci a studenti. Pomáhají personálu nemocnic a sociálních institucí zvládat náročnou situaci, která již trvá jeden rok, v péči o pacienty. Přečtěte si dojmy a postřehy naší žákyně 4. ročníku Terezy Kamenčákové. Jménem vedení školy a všech pedagogů všem moc děkujeme. Vydržte!!!

  Hynek Steska

 • Přijímací řízení na SŠ - změny termínů

  Na základě opatření obecné povahy vydané dne 15. 3. 2021 MŠMT ČR dojde ke změnám termínů přijímacích zkoušek a vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání Praktická sestra a Ošetřovatel.

  Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení na obory vzdělávání Praktická sestra a Ošetřovatel je 19. 5. 2021.

  19. 5. 2021 od 12:00 – 13:00 hod je možnost nahlédnout do spisu. Nahlédnutí do spisu slouží ke kontrole, zda-li spis obsahuje všechny dokumenty, které jste škole zaslali. Součástí spisu v tento den budou i výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče (testů). Nebude však obsahovat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ani umístění uchazeče na výsledkové listině. Výsledky budou vyvěšeny až po tomto termínu.

  Nové termíny přijímacích zkoušek na obor vzdělávání Praktická ses­tra

  1. termín – pondělí 3. 5. 2021
  2. termín – úterý 4. 5. 2021

  Pozvánka k přijímacím zkouškám bude odeslána nejpozději 19. 4. 2021.

  Náhradní termíny přijímacích zkoušek na obor vzdělávání Praktická ses­tra

  1. termín – středa 2. 6. 2021

  2. termín – čtvrtek 3. 6. 2021

  Soňa Košutová

 • Provoz školy

  Provoz školy je po dobu vládních opatření:
  pondělí a středa
  8:00 – 12:00 hodin

  Světlana Jančaříková

1 2 3 4 63 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy