Informace o škole

Novinky

 • Volejbalový turnaj

  Po několikaleté odmlce se v tělocvičně školy SZŠ a VOŠZ Zlín uskutečnil tradiční turnaj domovů mládeže Zlínského kraje ve volejbalu. První místo obsadili kluci a dívky policejní školy z Holešova, kteří v dramatické bitvě porazili pořádající tým tohoto turnaje. Tím, kdo skončil na druhém místě nebyl nikdo jiný, než zdravotní bratři a sestry z SZŠ a VOŠZ Zlín. Krásné třetí místo obsadili veterináři z Kroměříže. Ostatní týmy, které neskončily na takzvané bedně, nesmutnili. Po celou dobu tudíž panovala příjemná atmosféra, kterou vytvořili žáci a studenti střední zdravotní školy. I díky této podpoře se náš tým umístil na tak krásném druhém místě. Srdečně gratulujeme a děkujeme všem týmům za účast na tomto turnaji.

  Michal Polášek

 • XVII. ročník - Festival ošetřovatelských kazuistik - regionální kolo

  Dne 23. března 2023 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XVII. ročník Festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků SZŠ. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol z celé Moravy, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín; SZŠ a VOŠZ Šumperk; SZŠ Brno – Jaselská; SZŠ Opava; MSŠ-zdravotnická sekce Nový Jičín; Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, p. o., Blansko a SZŠ a VOŠZ Zlín. V závěru prezentací svůj verdikt vynesla odborná komise, složená z vrchní sestry dětského oddělení KNTB, a.s. Zlín – Aleny Pilušové, staniční sestry z interní JIP Mgr. Michaly Šůstkové a studentky naší školy Terezky Strapinové. Ta určila následující pořadí:

  1. místo – Nela Polášková, Martina Havlíková, Tereza Kociánová, Barbora Losertová – Maligní nádor cévnatky, Mendelova střední škola-zdravotnická sekce Nový Jičín
  2. místo – Jana Jalamasová, Jitka Antonie Drozdová – Ošetřovatel­ská péče o pacienta s TEP „Pacientská cesta“, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace
  3. místo – Jiří Vacl, Justýna Čermáková – Polyvalentní závislost na drogách a psychosoci­ální dopady na kvalitu života klienta psychiatrické nemocnice, Střední zdravotnická škola Kroměříž

  Žákovská komise složená ze zástupců škol určila následující pořadí:

  1. místo – Jana Jalamasová, Jitka Antonie Drozdová – Ošetřovatel­ská péče o pacienta s TEP „Pacientská cesta“, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace
  2. místo – Josef Koutný, Veronika Gajdošová – Ošetřovatel­ská péče u K/N s kompliko­vaným průběhem pankreatitis acuta, Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola, Vyšší odborná škola zdravotnic­ká Vsetín
  3. místo – Nela Polášková, Martina Havlíková, Tereza Kociánová, Barbora Losertová Maligní nádor cévnatky, Mendelova střední škola-zdravotnická sekce Nový Jičín

  Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře. Do programu byly zařazeny také workshopy žáků a vyučujících přítomných škol, kde si zúčastnění předávali své zkušenosti. Festivalu se zúčastnilo 180 poslucha­čů z řad žáků a odborných učitelek naší školy, ale také zúčastněných škol. Prezentujícím děkuji za vzornou přípravu a všem divákům za pozornost. Mé velké díky patří také žákyním z 3. B a 3. C, které se na organizaci FOK podílely. Dě­kuji

  Eva Řeháková

 • PROJEKTOVÝ DEN „Pro co bije tvoje srdce“

  V úterý 14. března se u nás ve škole uskutečnil Projektový den s názvem " Pro co bije tvoje srdce". Byl určený pro 7. a 8. ročníky ZŠ. Žáci si mohli vyzkoušet jaké to je, když se ocitnou na interním, chirurgickém, dětském oddělení či na urgentním příjmu. Také si mohli procvičit základy anatomie a první pomoci. Děkujeme všem žákům 2. a 3. ročníku za skvělou reprezentaci naší školy.

  Andrea Vykoukalová

 • Poděkování

  Obdrželi jsme poděkování ze Základní školy Mánesova Otrokovice za projektový den. Text dopisupdf412 kB­před 17 dny

  Světlana Jančaříková

 • Odborná exkurze 4.A do FN Olomouc

  Dne 10.3.2023 na­še třída 4.A absol­vovala odbornou exkurzi ve Fakultní nemocnici Olomouc, při které navštívila oddělení urgentního příjmu a Kliniku psychiatrie. Na urgentním příjmu jsme byli seznámení se systémem péče a tříděním pacientů dle priorit.  Nechyběla prohlídka celého oddělení, které slouží k optimali­zaci přechodu z přednemoc­niční do nemocniční péče. Podívali jsme se i na Heliport, ze kterého jsme měli krásný výhled na Olomouc. Na psychiatrické klinice jsme se seznámili s chodem oddělení a se specifiky přístupu v péči o klienty s psychia­trickým onemocněním. Výklad byl doplněn o zajímavé aktivity, jako byla např.„kur­tace“ jednoho ze spolužáků, nácviku komunikace apod. Exkurze pro nás byla před maturitní zkouškou velkým přínosem

  Amálie Maršálková

 • Návštěva výstavy obrazů Josefa Lady

  V pondělí 6. března jsme navštívili výstavu obrazů Josefa Lady v Galerii Desítka. Shlédli jsme 118 umělco­vých děl, které byly zapůjčeny ze sbírek po celé republice i z rukou soukromých majitelů. Výstava byla doplněna promítáním filmových dokumentů a o úvodní slovo se postaral Pavel Chmelík z galerie Atrium. Nádherný starodávný svět zachycený v kresbách a obrazech jednoho z největších českých malířů tak ožívá doslova před očima…

  Petr Kudla

1 2 3 4 75 148
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy