Informace o škole

Novinky

 • ocenění žáka za mimořádný čin

  Ve středu 31. 5. 2023 bylo dvanácti žákům krajských škol v Baťově vile hejtmanem Zlínského kraje slavnostně předáno Ocenění žáků Zlínského kraje za rok 2023. Jsem velmi potěšen, že jedním z oceněných se stal také žák 1. ročníku naší školy Martin Bumbala, který převzal ocenění za mimořádný čin.

  Martin cestou do školy zaregistroval skupinku občanů sklánějící se nad bezvládným tělem a vydal se zjistit, co se stalo. Přestože byl mezi několika dospělými osobami jediný nezletilý, začal jednat a delegovat úkoly. Po rychlém základním vyšetření postiženého, kdy zjistil bezvědomí a bezdeší, začal neprodleně provádět masáž srdce a požádal okolní občany, aby zatelefono­vali na zdravotnickou záchrannou službu a vysvětlili okolnosti volání o pomoc. Žák prováděl masáž srdce až do příjezdu posádky záchranné služby, která si postiženého převzala do své péče.
  Přestože je poskytnutí první pomoci občanskou povinností, velice oceňujeme, že Martin prokázal duchapřítom­nost, překonal strach z neznámé, velmi stresující situace, překonal trému, strach z neúspěchu, kritiky a především strach z potenci­álního ohrožení svého zdraví a prokázal vysokou míru altruizmu a občanské odpovědnosti při kontaktním poskytování laické první pomoci naprosto cizí osobě.
  **Martinovi blahopřeji a zároveň vyslovuji poděkování za reprezentaci školy. **
  Mgr. Hynek Steska, ředitel

  Hynek Steska

 • Slavnostní ukončení studia žáků 4. C

  Dne 31.5. se z žáků 4.C stali absolventi oboru Praktická sestra. Slavnostního předávání maturitního vysvědčení se zúčastnili, kromě vedení školy, i hosté. Přivítali jsme náměstkyni hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Olgu Sehnalovou MBA a za KNTB Zlín vrchní sestru Geriatrického oddělení Mgr. Editu Habartovou.

  Slavnostní odpoledne bylo provázeno velmi příjemnou atmosférou. Absolventům předával vysvědčení ředitel školy Mgr. Hynek Steska a třídní učitel Mgr. Matěj Koňařík.

  Celým programem provázela Karolína Mašková. V průběhu odpoledne zazněly klavírní skladby v podání Anežky Hrnčiříkové a Moniky Řeháková. Celý program ukončila studentská hymna Gaudeamus.

  Přejeme všem absolventům hodně úspěchů ať už v pracovním nebo dalším studijním životě.

  Alice Stašová

 • Táborák na DM

  V úterý 30. května se v prostorách zahrady na domově mládeže uskutečnil již tradiční táborákový oheň. Při této příležitosti si mohli žáci a studenti opéct nad plamenem buřty. Této příležitosti využili nejen studenti, ale i vychovatelé a hosté, kteří se přišli na náš táborákový oheň podívat. Přišli se tak pozdravit nejen s vychova­teli, ale i se studenty ubytovanými na našem domově mládeže. I přesto, že nám letos chyběla již tradiční hra na harmoniku, bylo o dobrou zábavu postaráno díky doprovodnému sportovního programu, jako byly míčové hry, či hra v badminton. Velice nás potěšila hojná účast, zahradní posezení jsme si společně velmi užili.

  Michal Polášek

 • Poděkování od ČČK

  Obdrželi jsme poděkování za výpomoc při Soutěži mladých zdravotníků Text dopisupdf39 kBp­řed 4 dny

  Světlana Jančaříková

 • S Erasmem+ za zkušenostmi na ostrov

  Naše stáž v rámci programu Erasmus+ započala dne 28. května v brzkých ranních hodinách. Cesta odstartovala 3:45 ze Zlína. Společně jsme mikrobusem přejeli do Brna, odkud jsme dále pokračovali na vídeňské letiště. Někteří členové naší posádky byli ve velkém očekávání, protože nikdy předtím neletěli. Jízda autobusem i let probíhal v klidném duchu. Po 2 hodinách letu jsme přistáli a do nosu nás praštil horký maltský vzduch.

  Po příletu nás na letišti čekal milý pán, který nás odvezl až k místu našeho ubytování. Bydlíme v třípatrovém domě, který se nachází ve městě Birkirkara. Po příchodu do našeho ubytování jsme se po krátké pauze vydali v rychlosti prozkoumat okolí. Proběhly první nákupy v obchodech, koupání v moři, ochutnávka místní zmrzliny, a poté následovaly přípravy na nadcházejí­cí den.

  V pondělí jsme poprvé navštívili naši agenturu, odkud jsme se s pověřenou osobou přepravili do našich zařízení, kde budeme následující tři týdny praktikovat. Jsme rozděleni do tří skupin dle pracovišť. Závěrem bychom shrnuli, že se nám zatím na ostrově velice líbí, a těšíme se, že načerpáme mnoho nových zkušeností a zážitků.

  David Vlčnovský

 • Příprava na Erasmus+

  A je to tady! Za pár dnů nás čeká velké životní dobrodružství v Maďarsku. Stáž v Budapešti je téměř za dveřmi, a tak naši školu navštívil pan delegát, aby nám poskytnul informace a zodpověděl všechny naše všetečné otázky.

  Během pobytu naši skupinku motivoval a snažil se zmírnit naše obavy a nejistoty. Po krátkém rozhovoru v cizím jazyce jsme pochopily, že dobrá známka z angličtiny nebude stačit, abychom se domluvily – chce to dávku odvahy, kuráže a průbojnosti. Jak říkal pan delegát: „Vystoupení z komfortní zóny není věc příjemná, ale člověka hodně posune“.

  Dobrou zprávou pro nás bylo i to, že budeme nejen pracovat, ale můžeme se těšit na volný čas a především na krásné historické město, pěkné ubytování a mnoho dalších nevšedních zážitků.

  Olga Králíková

1 2 3 4 77 152
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy