Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání :

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Diplomovaná dětská sestra

  Soňa Košutová

 • Maturita 2020

  Maturita není jenom zkouška dospělosti, ale také zralosti, jak napovídá původní význam tohoto slova. Naši milí žáci dozráli během čtyř let teoretického studia v lavicích i praktické výuky v nemocnici jako dobré víno a sklizeň byla tento rok skvělá. Navzdory několika dílčím neúspěchům jsme na naše čtvrťáky hrdí, že zvládli i v nezvyklé situaci pandemie dokončit své studium se ctí. Z žáků se stali absolventi a my je vypouštíme z bran školy beze strachu o jejich další uplatnění a přejeme jim na další životní cestě hodně radosti a štěstí.

  Lenka Březíková

 • Poděkování

  Obdrželi jsme poděkování od Skupiny AGEL za aktivní zapojení do pomoci zdravotnickým zařízením v koronavi­rové situaci. Dopispdf57 kB­před 12 dny

  Světlana Jančaříková

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na obor vzdělávání:

  Ošetřovatel

  Soňa Košutová

 • Závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel

  Závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel se v tomto školním roce nesly v trochu jiném duchu než obvykle. Díky opatřením souvisejícím s nákazou COVID-19, probíhaly praktické zkoušky ve škole v odborných učebnách. Vyučující připravili závěrečné zkoušky tak, aby se co nejvíce přiblížily podmínkám v nemocničním prostředí. Žáci si vylosovali modelovou situaci a odborné výkony, které simulovaly onemocnění pacienta.

  Závěrečné zkoušky probíhaly od 2. – 12.6.2020 a všechny žákyně byly úspěšné. S vyzname­náním prospěly čtyři žákyně.

  Všem žákyním přejeme, aby svou budoucí profesi dělaly s láskou a radostí.

  Olga Králíková

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Praktická sestra

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Praktická sestra.

  Výsledkové listiny.

  Soňa Košutová

1 2 3 4 62 122
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy