Informace o škole

Novinky

 • S Erasmem+ za novými zkušenostmi po Evropě

  Tak to jsme my! Osmnáct studentů, kteří se vydají v květnu na tři týdny s programem Erasmus+ po Evropě.
  Deset z nás vyrazí vlakem do maďarské Budapešti a zbylých 8 odletí na ostrov Malta. První naše společná schůzka se uskutečnila 4.1.2023, kde jsme se dozvěděli, jaké bude naše ubytování, kde budeme pracovat a jaké úkoly budeme po celou dobu plnit.

  Všichni jsme plní očekávání a těšíme se na nové zkušenosti, které díky práci v zahraničí získáme.

  Olga Králíková

 • Nehodou to začíná

  Ve středu 25. 2. se žáci 1.ročníků naší střední školy zúčastnili preventivního projektu „Nehodou to začíná“. Interaktivní přednáška si kladla za cíl upozornit na okolnosti a příčiny vzniku dopravních nehod a jejich nepříjemné důsledky. Žáky tak program vybízel k tomu, aby neriskovali a uvědomili si svoji morální a právní odpovědnost. Důležitá část obsahu byla pak věnována rizikům spojeným s užíváním návykových látek a poskytování účinné první pomoci po autonehodě.

  Veronika Meitnerová

 • Druhé kolo Studentských voleb

  Ve středu 18. ledna 2023 se na naší škole uskutečnilo druhé kolo Studentských voleb. Voleb se zúčastnilo celkem 131 voličů, kteří hodili 16 hlasů pro A. Babiše a 111 hlasů pro Petra Pavla. Čtyři hlasy byly neplatné. Děkujeme Člověku v tísni za zprostřed­kování vo­leb.

  Veronika Meitnerová

 • XXI. reprezentační ples

  Dne 13. ledna 2023 se naší škole podařilo navázat, po dvouleté odmlce, na tradici konání školního plesu. I tento rok byl náš ples velmi bohatý nejen na program, ale také se mohl pochlubit zajímavou výzdobou a krásnými dárky v tombole. Ples zahájili naši žáci, kteří zaujali diváky skladbami na saxofon a byli opravdu naprosto úžasní. Dále program pokračoval vystoupením taneční skupiny a mažoretek Aleše a Dany Mědílků. Všechny uchvátila i párová akrobacie, vystoupení Bubbleshow či Pole Dance. Velký potlesk si zasloužilo vystoupení žáků 3. ročníků. Ti si pro diváky připravili show v duchu slavných filmů. Oba sály byly vyzdobeny ledově, aby tak reflektovaly téma letošního ročníku – Zimní bál. Mohli jsme tak vidět ledovou krychli, sněhové vločky a dárečky pro hosty tuto atmosféru jen potvrzovaly.

  Velká chvála patří všem žákům, kteří ples připravovali, třídním učitelům 3. ročníků, sponzorům ple­su.

  Již nyní se těšíme na další pokračování plesové tradice v roce 2024, a to 12. ledna.

  Alice Stašová

 • Festival ošetřovatelských kazuistik VOŠZ

  1. února 2023 se uskuteční již X. ročník festivalu ošetřovatel­ských kazuistik VOŠZ. Pozvánkap­df56 kBpřed 10 dny

  Světlana Jančaříková

 • Ples v bílém

  V sobotu 17. prosince proběhl v Kongresovém centru Zlín Ples v bílém, kterého se účastnili žáci tříd 2.A, 2.B a 2.C.

  Foto tříd

  Kamil Šrubař

1 2 3 4 73 145
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy