Informace o škole

Novinky

 • Dětské sestry v Praze

  Studentky 3. ročníku oboru Diplomovaná dětská sestra, byly ve dnech 17. 9. až 19. 9. 2023 na exkurzi v Praze. Navštívily Kliniku dětské chirurgie v Motole, Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí a porodnici u Apolináře. Seznámily se s chodem a specifiky práce na těchto pracovištích. V Motole narazily na pestrost diagnóz v rámci operativní léčby u dětí všech věkových kategorií. Úžasný byl přístup všech zdravotnic­kých pracovníků a jejich vstřícnost. Jak exkurze, tak i čas strávený v Praze hodnotí studentky jako velmi přínosný. Rozšířily si tak obzory v rámci možností práce po ukončení studia. Moc děkujeme vedoucí studijní skupiny Mgr. Evě Řehákové za zorganizování této skvělé exkurze. Studentky 3. D

  Eva Řeháková

 • Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

  Třídní schůzky 1. ročníků se uskuteční ve středu 4. 10. 2023 od 15:00 hod. v aule SZŠ a VOŠZ ve Zlíně.

  Program:

  • Seznámení s programem Bakaláři – Komens.

  • Informace k průběhu začátku školního roku.

  • Informace k lyžařskému kurzu.

  Soňa Košutová

 • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na DVS denní forma

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na denní formu oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra pro školní rok 2023/2024.

  Výsledková listinapdf60 kBp­řed 19 hodinami

  Přijatí uchazeči se dostaví do školy v pátek 22. 9. 2023 v 8:00 hod. a zapojí se do výuky.

  Soňa Košutová

 • Odborná exkurze 1.V v Lázních Luhačovice

  V pondělí 18.9. nav­štívila 1.V Lázně Luhačovice. Přivítala nás hlavní sestra lázní paní Varaďová na kolonádě u pramene Vincentky. Zde nás seznámila s historií lázní a také s účinky zdejších léčivých pramenů. Pak jsme navštívili Jurkovičův dům – luxusní hotel pro relaxaci ve stylu lidové secese, kde jsme viděli jednotlivé procedury včetně „zlaté vany“ pro uhličité koupele, bazén aj. Poté jsme se přesunuli do Inhalatoria, kde jsme měli možnost si prohlédnout jednotlivé typy inhalací. Exkurze byla zajímavá a odnášíme si z ní nové informace pro naši budoucí pra­xi.

  Marta Malaníková

 • Soutěžní den IZS v Otrokovicích

  Dne 15. 9. 2023 se v areálu Táborové základy DDM Sluníčko Otrokovice a areálu Rekreační oblasti Štěrkoviště uskutečnil 3. ročník Soutěžního dne s IZS. Akce byla určena žákům 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií z obvodu Otrokovice a zaše škola se do akce zapojila pod hlavičkou školního Klubu IZS.

  Složky IZS (Hasičský záchranný sbor, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Otrokovice, Zdravotnická záchranná služba, Armáda ČR, BESIP Zlín, Městská policie Otrokovice, Městská policie Zlín, Policie ČR, Celní správa Zlínského kraje) i naše škola si pro žáky připravili 14 soutěžních a 1 nesoutěžní disciplínu. Žáci ze třídy 3.B zajišťovali stanoviště zaměřené na znalosti poskytování první pomoci a plnili roli průvodců soutěžních družstev.

  Účast na akci hodnotíme jako velmi prospěšnou – žáci naší školy mohli získat zajímavé informace ze stanovišť jednotlivých zapojených složek IZS, které využijí nejenom při studiu, ale také ve svém osobním životě, současně se naučili také hodnotit i předávat odborné znalosti z první pomoci znalosti žákům ZŠ.

  Již nyní se těšíme na další ročník této akce – velmi rádi se opět zúčastníme.

  Aktualita o akci – autor HZS Zlínského kraje: https://www.hzscr.cz/clanek/soutezni-den-izs-v-otrokovicich.aspx

  Andrea Bílková

 • Seznamovací táborák na DM.

  Ve čtvrtek 14. září se na domově mládeže uskutečnil seznamovací táborák pro žáky prvních ročníků. Počasí nám vyšlo, i když to bylo hodně těsné. Jsme rádi, že se této akci zúčastnili i žáci vyšších ročníků, dokonce žáků VOŠZ. Velmi si vážíme účasti z řad třídních učitelů prvních ročníků. Rádi jsme rovněž uvítali zástupkyni ředitele pro praktickou výuku. Žáci si opekli špekáčky a utvořili si pevnější přátelství mezi sebou nejen opékáním špekáčků, ale i při míčových hrách, které pro ně byly připravené. Děkujeme za podporu vedení školy při financování této aktivity a velmi si vážíme účasti učitelského sboru, kteří nezapomněli na aktivitu při domově mládeže.

  Michal Polášek

1 2 3 4 78 155
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy