Informace o škole

Novinky

 • Kurz Asistent pedagoga

  Dle Usnesení vlády jsou pozastaveny všechny vzdělávací akce. Jakmile budeme znát konkrétní informace, budou uchazeči kurzů obeznámeni
  e-mailem.
  Děkujeme za pochopení.

  Světlana Jančaříková

 • Výuka v době mimořádných opatření - aktualizace od 14. 10. 2020

  Podle nařízení MZ a KHS ZK je od 5. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků a studentů ve škole. Výuka probíhá distančním způsobem. Žáci 4. ročníků SŠ a studenti VOŠ se mohou zapojit do dobrovolnické činnosti, nebo k výpomoci poskytova­telům zdravotních/so­ciálních služeb.

  Soňa Košutová

 • Poděkování z Uherskohradišťské nemocnice

  Z Uherskoh­radišťské nemocnice jsme obdrželi pochvalu a poděkování pro žáka 4. ročníku, Davida Valeše. Text dopisupdf25 kBp­řed 20 dny

  Světlana Jančaříková

 • Zdravotnická škola roku 2019

  30. září 2020 proběhlo v pražské Lucerně slavnostní vyhlášení soutěže Sestra roku 2019. Při této příležitosti ředitel školy, Mgr. Hynek Steska, převzal cenu Zdravotnická škola roku 2019.
  Velmi si tohoto ocenění vážíme a „naší zdravce“ přejeme, ať se jí daří i nadále být nejlepší.

  Světlana Jančaříková

 • Přednáška "Dentální hygiena"

  Ve středu 30. 9. 2020 se na domově mládeže uskutečnila přednáška „Dentální hygiena“. MDDr. Veronika Navrátilová žákům ve své prezentaci ukázala, že zuby jsou naší vizitkou a pravidelná péče může předcházet některým nemocem. Cesta ke zdravému a pěknému úsměvu pak není nikterak složitá.

  Věra Švecová

 • Vyhlášení výsledků 3. kola přijímací řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021.

  Výsledková listinapdf57 kBp­řed měsícem

  Soňa Košutová

1 2 3 4 62 123
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy