Školská rada Informace o škole

V souladu § 167 Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) je na škole zřízena školská rada, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada

…schvaluje
výroční zprávu o činnosti školy
školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
…projednává
návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
inspekční zprávy České školní inspekce
…se podílí
na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
…se vyjadřuje
k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
…podává
podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
návrh na odvolání ředitele
návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet