Informace o škole

Novinky

 • FOK VOŠZ

  Dne 14. 2. 2018 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již VII. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, VOŠZ Brno, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 13 studentů. V oboru diplomovaná všeobecná sestra se na 1. místě umístila studentka Linda Marešová z MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín s ošetřova­telskou kazuistikou u K/N s Thierscho­vou transplan­tací, v oboru DZZ se na prvním místě umístil student Filip Klaus s ošetřova­telskou kazuistikou u klienta s levostran­ným srdečním selháním. Všem soutěžícím děkujeme za výbornou přípravu a prezentace kazuistik.

  Alice Drobná

 • XIII. ročník Psychologické olympiády

  Bylo to přesně 12. února 2018, kdy se na naší škole uskutečnilo školní kolo XIII. ročníku Psychologické olympiády. Letos žáci zpracovávali téma:“ Kam kráčíme?“. Všichni soutěžící prezentovali svá rozmanitá díla a následně čelili otázkám vážené poroty. Kreativními nápady a také svými motty inspirovali nejen porotu, ale také publikum a ostatní soutěžící. A jak to všechno na konec dopadlo? Na třetím místě se umístila s názvem „Hranice“ Julie Šmatlová 3.A, druhé místo obsadil s názvem „Kam kráčíme“ Lumír Hečko 2.A a na prvním místě se umístila s názvem „Imaginární svět“ Anna Pechová 2.B.Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceňujeme snahu udělat něco více nad rámec svých každodenních povinností. Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v regionál­ním kole.

  Alice Stašová

 • Seminář kariérového poradenství 2018

  Dne 5. 2. 2018 se v aule naší školy uskutečnil tradiční Seminář kariérového poradenství, který byl určený žákům a studentům absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Na semináři se prezentovali zástupci vedení jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb Zlínského kraje, konkrétně:

  • Krajská nemocnice T. Bati, a.s. (MUDr. Radomír Maráček, předseda představen­stva a Helena Šmakalová, náměstkyně ošetřovatel­ské péče),
  • Uherskohra­dišťská nemocnice, a.s. (MUDr. Petr Sládek, místopředseda představen­stva a Mgr. Jitka Bílková, náměstkyně pro nelékařská povolání)
  • Kroměřížská nemocnice a.s. (PhDr. Julie Zaydlarová, personální námestek a Marie Christovová, náměstek pro ošetřovatel­skou péči),
  • Vsetínská nemocnice , a.s. (Mgr. Pavel Šupka, DiS., náměstek pro ošetřovatel­skou péči a Mgr. Věra Mynářová),
  • Nemocnice Atlas, a.s. (Bc. Hana Janálová, hlavní sestra)
  • Alzheimer­centra z. ú. (Ing. Helena Nováková, ředitelka a Mgr. Mária Petíková, vrchní sestra),
  • ZZS Zlínského kraje, p. o. (Renata Šimečková, hlavní sestra) – samostatná přednáška studentům oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář.

  Součástí semináře byly také informace z Úřadu práce ČR a individuální konzultace žáků a studentů s předsta­viteli jednotlivých zařízení. Pevně doufáme, že cenné informace získané na semináři pomohou žákům a studentům při rozhodování o svém dalším profesním směřování.

  Mgr. Andrea Bílková a Mgr. Marta Malaníková

  Andrea Bílková

 • EXKURZE 4.B V BRNĚ na téma onkologické a hospicové péče

  Ve čtvrtek 1. února 2018 absol­vovali žáci oboru Zdravotnický asistent dvě odborné exkurze v naší moravské metropoli. První návštěvou byla exkurze v Masarykově onkologickém ústavu na Žlutém kopci, kde žáci vyslechli přednášky na téma ošetřovatel­ská péče o pacienta s onkologic­kým onemocněním, chemoterapie, radioterapie, komplikace léčby nádorů a prohlídli si část Švejdova a Masarykova pavilonu. Odpoledne žáci navštívili Hospic sv. Alžběty v ulici Kamenná, kde si teoreticky zopakovali historii hospicové péče, ošetřovatel­skou péči o pacienta v terminálním stadiu nemoci a prohlédli si prostory historické budovy hospice. Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá a doplnila jim informace k maturitním tématům z ošetřova­telství.

  Eva Kovářová

 • BOWLING

  V úterý 30. 1. 2018 v podvečer­ních hodinách navštívili žáci 1. a 2. ročníku bowling ve Sport aréně u Jeleňa. Dvouhodinová hra na dvou dráhách se nesla v přátelské a soutěživé atmosféře. Za domov mládeže se akce zúčastnilo 11 ubytova­ných.

  Jarmila Jánská

 • Olympiády z jazyka českého a anglického

  V minulých dnech proběhla tradičně školní kola olympiád v anglickém a českém jazyce. Obou olympiád se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníků SZŠ. V anglickém jazyce zvítězila žákyně 2. A Martina Škrabánková, která bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Na druhém místě se umístila Barbora Lišková z 1. B, třetí místo obsadily Eliška Šobrová (1. A), Lucie Strohbachová (1. B), Karolína Kouřilová (3. A).
  V olympiádě z českého jazyka zvítězila Ester Malúšová z 2. A, stříbrnou pozici obsadila Kateřina Schneiderová ze 2. B. Obě žákyně postoupily do okresního kola. Třetí místo obsadil Kryštof Balajka z 1. A.
  Děkujeme všem soutěžícím za účast v obou olympiádách, vítězům blahopřejeme.

  Veronika Meitnerová

1 75 76 77 78 79 80 81 155
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy