Informace o škole

Novinky

 • Sportovní hry seniorů

  Ve čtvrtek 21. června proběhl ve spolupráci Krajské rady seniorů a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické první ročník Sportovních her seniorů. Téměř čtyřicítka sportovců – seniorů byla připravena soutěžit v několika zajímavých disciplínách. Petanque, střelba na branku, hod na cíl nebo ho do dálky na branku – to byla stanoviště, kde senioři sbírali body. V nebodova­ných disciplínách si pak mohli senioři nechat změřit tlak nebo vyzkoušet své schopnosti v paměťovém pexesu. Akci společně zahajovali senátor Ivo Valenta a ředitel školy Mgr. Hynek Steska. Jsme rádi, že jsme se na realizaci této akce mohli podílet, vždyť je to právě pravidelná pohybová aktivita, která je nejlepším léčebným prostředkem. Poděkování zaslouží žáci ze 2.A a 2.O, kteří měřili, povzbuzovali a starali se o hladký průběh akce.

  Matěj Koňařík

 • Soutěž v první pomoci Brno

  Ve dnech 11. a 12. června proběhla Celostátní (mezinárodní) soutěž v první pomoci, kterou pořádala SZŠ Jaselská Brno. Z naší školy se soutěže účastniliy žákyně 2. B Renáta Černotová, Adéla Krahulová, Hedvika Hrazdirová. Soutěže se zúčastnila družstva z České republiky a Slovenska. Každému družstvu byla přidělena hosteska, která se po celou dobu o své družstvo starala. Soutěž se odehrávala na 3 stanoviš­tích. Děvčata se úkolů zhostila bez závažných pochybení a umístila se na krásné 12. pozici z 22 regis­trovaných družstev. Žákyně si odnesly nové zkušenosti a zážitky.

  Ivana Hruboňová

 • Slavnostní ukončení studia

  V pátek 22. června 2018 slav­nostně ukončili studium studenti oborů Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář a studijní obor Ošetřovatel.
  Slavnostního odpoledne se kromě vedení školy zúčastnili hosté: Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, plukovník Ing. Vít Rušar, ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Ing. Vlastimil Vajdák, člen představen­stva Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s., Ing. Lenka Tomančáková, vrchní sestra Centra klinické gerontologie Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s.
  Studenti, pod vedením učitelek studijních skupin Mgr. Heleny Fremlové, Mgr. Lenky Salcburgerové a Mgr. Veroniky Meitnerové, se rozloučili se studijní obdobím svého života velmi důstojně, zhodnotili uplynulá léta strávená ve školních lavicích a poděkovali všem, kteří se v průběhu studia podíleli na jejich vzdělávání.
  Velké dík patřil také rodičům, přátelům, kteří se slavnostního odpoledne zúčastnili.
  Programem provázeli studenti Šimon Štěpánek a Vendula Kuchařová. O hudební doprovod se postaral žák ZUŠ Malenovice Miroslav Malík, který si připravil skladby na elektrické sólové kytaře. Slavnostní odpoledne ukončila studentská hymna Gaudeamus.
  Přejeme všem absolventům úspěšný jak profesní, tak osobní život.
  Mgr. Alice Stašová, Mgr. Markéta Blažková

  Alice Stašová

 • Soutěž v první pomoci Jihlava

  Ve dnech 20. 6. – 21. 6. 2018 se vybraní žáci naší školy 1. ročníků oboru Zdravotnický asistent zúčastnili Mezinárodní soutěže v první pomoci v Mladých Bříštích u Jihlavy. Do soutěže bylo zapojeno celkem 33 družstev nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska, Rakouska a Německa. Bylo připraveno 8 modelových situací, kde všechny úkoly byly postaveny jako hromadná neštěstí a čerpaly z reálných situací. Hodnocení prováděli profesionální záchranáři. Žáci si při poskytování první pomoci měli možnost procvičit komunikaci v anglickém nebo německém jazyce. Součástí hodnocení byl také test fyzické zdatnosti. Soutěž prověřila nejen praktické dovednosti všech zúčastněných, ale i jejich fyzickou kondici. Žáci se umístili na krásném 16. místě. Věříme, že si odnesli spoustu nových zážitků a zejména zkušeností.

  Ladislava Bublíková

 • Příměstský turistický kurz 2018

  V prvním červnovém týdnu se část žáků 2. ročníků zúčastnila příměstského turistického kurzu.

  V čele s učiteli tělesné výchovy se žákyně nejen vydaly napříč Zlínem, ale navštívily i nedalekou Všeminu. První den se skupina vydala po cyklostezce ze Zlína do Malenovic a zpět lesem. Tam většina obědvala opečené špekáčky. A užili jsme si na „Stezce zdraví“. Druhý den probíhal v okolí školy. Dopoledne si žákyně vyzkoušely něco z první pomoci, kterou si pro ně nachystali záchranáři. Potom se hrála orientační hra s mapou a hledáním písmen. Ve středu se opět pěšky zamířilo do Kostelce. Zde probíhala hra minigolfu a plavání v bazénu. Ve čtvrtek jsme autobusem vyrazili na Všeminu. Tamější instruktoři si pro nás připravili vysoká lana (ve výšce jedenácti metrů) a několik zbraní: od flusačky přes kuše až k luku. Poslední den se zamířilo na koupaliště Zelené. Měli jsme možnost zaplavat si ve studenější vodě. Bouřka však páteční idylku překazila. Avšak i přes pár vroubků zapříčiněných počasím si všichni kurz náležitě u­žili.

  Ester Malúšová 2.A

 • Závěrečné zkoušky ošetřovatelů

  V uplynulých dnech proběhly závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel. Žáci 3.O konali písemné, praktické a ústní zkoušky. Všem se velmi dařilo a byli úspěšní. V pátek 22. 6. 2018 proběhne slavnostní předávání výučních listů v aule naší školy. Budeme se těšit nejen na závěrečné slovo třídy 3.O, ale také na slovo pana ředitele. Všem moc gratulujeme.

  Veronika Meitnerová

1 76 77 78 79 80 81 82 83 165
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy