Výročí školy Informace o škole

1949 – 2019
V roce 2019 proběhly oslavy 70. výročí počátku historie zdravotnic­kého školství ve Zlíně.

Hlavní akce z průběhu oslav :

Reprezentační ples školy

Dne 11. ledna 2019 se konal na hotelu Moskva již 19. repre­zentační ples naší školy s tématem Krok vpřed, krok vzad.

Festival kazuistik

Dne 6. 2. 2019 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již VIII. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, VOŠZ Brno, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ a VOŠZ Zlín.

Dne 27. března 2019 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XV. ročník festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků SZŠ z celé Moravy, který se nesl v duchu oslav 70. výročí vzniku naší školy. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol z celé Moravy, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín; SZŠ Šumperk; SZŠ Brno – Jaselská; SZŠ Brno – Grohova; SZŠ Frýdek – Místek; MSŠ-zdravotnická sekce, Nový Jičín, SZŠ a VOŠZ a Zlín.

Zdravotnická olympiáda

Naše škola uspořádala pod záštitou odboru školství Zlínského kraje 1. ročník Zdravotnické olympiády. Akce byla určena pro žáky 9. tříd základních škol celého Zlínského kraje. Účast byla hojná – semifinálo­vého kola se účastnilo 70 žáků z různých základních škol. Olympiáda probíhala ve dvou kolech – semifinálo­vého a finálového. Semifinálové kolo prokazovalo vědomosti žáků v oblasti první pomoci, environmen­tální výchovy, somatologie a z oblasti výživy člověka. Řešitelé vědomostního testu prokázali velké znalosti v těchto oblastech. Finálové kolo proběhlo 2.10. na půdě naší školy a hodnotilo praktické dovednosti ve výše uvedených oblastech. Bylo připraveno 12 stanovišť s různými ú­koly.

Mladá Sedmdesátka

Roční přípravy sedmdesátého výroční založení naší školy vyvrcholily ve dnech 17. – 18. 10. 2019. Ve dvou dnech se veřejnost seznámila s činností pedagogů a žáků, a to prostřednic­tvím interaktiv­ních dílen, vernisáže Živá škola, slavnostní akademie, nové výzdoby interiérů budovy, almanachu a kalendáře 2020. Úsilí pedagogů a žáků bylo oceněno vzkazy bývalých absolventů, kteří připojili i poselství:

„ A žákům přeji, aby přistupovali ke svému povolání nejen s odbornými znalostmi, ale velkou pokorou – ne vše vyléčí léky – úsměv, empatie a dobré slovo je pro pacienta nadevše.“ I.B. absolventka 1966

„Sesterské povolání vás může naplnit, obohatit a na konci života, až budete bilancovat, si můžete říct, že váš život nebyl marný …“ H.B.

Odborná konference na téma Problematika transplan­tační medicíny

Dne 20. 11. 2019 se v aule naší školy uskutečnila odborná konference na téma Problematika transplan­tační medicíny. Odbornou konferenci, pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, člena rady Zlínského kraje pro oblast školství, jsme uspořádali v rámci oslav 70. výročí založení naší školy.

Zajímavé informace a svoje odborné zkušenosti přednášely významné osobnosti v oboru Transplan­tační medicíny:

  • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM Praha
  • prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplan­tcentra IKEM Praha
  • doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA, ředitel Centra kardiovas­kulární a transplan­tační chirurgie Brno
  • doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů a transplan­tačních databází IKEM Praha
  • MUDr. Pavel Havránek, vedoucí lékař Transplan­tačního centra FN Ostrava
  • MUDr. Libuše Husová, Ph.D., internista Centra kardiovas­kulární a transplan­tační chirurgie Brno
  • Mgr. Tomáš Glac, transplan­tační koordinátor Transplan­tačního centra FN Ostrava
  • Ing. František Kmínek, předseda SPOLKU MARKÉTA, z. s.

Odborným garantem konference byla Mgr. Andrea Bílková, vedoucí učitelka praktického vyučování, SZŠ a VOŠZ Zlín.

Realizační tým konference tvořili Mgr. Hynek Steska, Mgr. Andrea Bílková, Mgr. Alice Stašová, Světlana Jančaříková, Mgr. Eva Řeháková, Ing. Šárka Raisová, Jarmila Garguláková.

Moderátorkami konference byly Mgr. Andrea Bílková – dopolední program, Mgr. Alice Stašová – odpolední program.

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet