Informace o škole

Novinky

 • DEN ZEMĚ - ÚKLID KOLEM DM

  V rámci DNE ZEMĚ se i náš domov mládeže zapojil do úklidu – sběru odpadků. Ve středu 25. 4. 2018 v odpoledních hodinách obdrželi všichni účastníci igelitové pytle a rukavice. Následovalo rozdělení do pracovních skupinek pod vedením všech skupinových vychovatelů. Akce byla úspěšná, neboť jsme nasbírali 8 pytlů různých odpadků. Odměnou všem za jejich aktivitu byla pochvala se zmrzlinou.

  Jarmila Jánská

 • Turnaj DM v badmintonu

  Ve čtvrtek 19. 4. 2018 uspořádal DM SPŠ MV v Holešově turnaj v badmintonu. Soutěže se zúčastnili R. Černotová a F. Hlaváč. I když se o finálových zápasů neprobojo­vali, podali v soutěži dobré výkony.

  Jana Mališková

 • Adapťák ve verších v podání 3.A

  Tentokrát již místo adapťáku utužovák,

  a z prváčka ročník třeťák,

  na Dis jsme si vyjeli,

  od pondělka do středy.

  Když na místo jsme dorazili,

  súdanského doktora hned uviděli,

  překvapení na zástavce zůstali jsme stát,

  instruktory stejné jako v prváku, rozhodli se nám dát.

  V parku důležité vyšetření,

  nemocní na nosítka a nutnost přenesení!

  na místě sdělili nám jasný plán,

  bydlet bude dáma a zvlášť pán!

  Druhý den hned po snídani,

  tématem média se zabývali,

  reklama, sociální sítě a bezpečnost,

  nekyberši­kanovat a nevylívat zlost!

  Ve fryštáckých luzích a hájích,

  jsme tvořili charitativní organizace,

  hledali personál v polích,

  který ošetří skupiny populace.

  Pevnost Boyard nás večer čekala,

  kde každá indície těžce se hledala

  a heslem bylo Přátelství,

  ten největší dar, co všechny pojí.

  V třetím dni jsme měli lekce objímání,

  řešili správné zdravotníkovo chování,

  na oběd byl knedlík sladký,

  škoda pobyte, že byl jsi tak krátký.

  Eva Kamenářová 3.A

 • Orientační dny v DIS ve Fryštáku pro 3. ročníky

  Dne 16. 4. 2018 se třídy třetího ročníku společně vydaly do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Byli jsme plní očekávání, ale také strachu, co nás vlastně čeká. Hned po příjezdu následovalo první setkání s instruk­tory, kteří nás přivítali, jak jinak než v kostýmu připomína­jícím Rybanu a Vodníka. S přibýva­jícím časem naše obavy postupně ustupovaly. Po rozdělení pokojů a prvním programu následovala první aktivita na téma – Co z nás jednou bude. Postupně jsme se sbližovali jak s instruk­tory, tak i se spolužáky. Vypadalo to na krásně strávené tři dny. Tématem druhého dne byly – Média. Náš tep však stoupl po zjištění, že jdeme ven. Čekala nás spousta her, kdy našich fyzických sil postupně ubývalo, ale pořád jsme se dobře bavili. Super hrou byla Pevnost Boyard, kde jsme potkali také otce Fourase. Tři dny uběhly jako voda a ve středu jsme se už chystali domů. DIS jsme si náramně užili a za to děkujeme našim instruktorům Martičce a Frantovi. Samozřejmě mnohokrát děkujeme naší paní učitelce Evě Řehákové, která to s námi ve zdraví přežila (tedy aspoň doufáme). Tímto máme „DIS“ za sebou a už nám zůstane jenom několik fotek a krásné vzpomínky.

  Venda, Peťa a Katka z 3. B

 • Kniha Zlínsko z nebe

  Pokud máte zájem, můžete si kliknutím na obrázek prohlédnout knihu Zlínsko z nebe.

  Hynek Steska

 • Praktické cvičení ochrany člověka za mimořádných událostí

  Dne 16. 4. 2018 se v areálu Domova mládeže naší školy uskutečnilo praktické cvičení Ochrany člověka za mimořádných událostí, které bylo určeno žákům 1. – 2. ročníků SZŠ oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Celkem 11 týmů žáků z jednotli­vých tříd se netradiční a praktickou formou seznamovalo s postupy ochrany osob při mimořádných událostech, které mohou hrozit obyvatelům žijících ve Zlíně a jeho okolí – požár, povodeň a únik nebezpečné látky. Prezentace témat při cvičení byla organizována ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, p. o., pedagogy školy a studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář ze školního Klubu IZS. Nejlepším týmem při cvičení byl lektory vyhodnocen tým č. 9 ze třídy 2. B, kterému srdečně blahopřejeme!

  Andrea Bílková

1 77 78 79 80 81 82 83 161
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy