Informace o škole

Novinky

 • Jaro ve znamení praktických maturitních zkoušek

  Konec dubna byl pro žáky 4. ročníků ve znamení praktických maturitních zkoušek. Na chirurgickém, kardiologic­kém, neurologickém a urologickém oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín skládali maturanti a maturantky první část zkoušky dospělosti. Po ranním vylosování maturitního tématu plnili ošetřovatel­skou péči na určeném pokoji a poté své výkony obhajovali před maturitní komisí. Žákům přejeme hodně štěstí do dalších částí maturitních zkoušek a vedení i pracovníkům jednotlivých maturitních oddělení děkujeme za vzornou přípravu pracovišť a spolupráci při realizaci praktických maturitních zkoušek.

  Eva Kovářová

 • Návštěva anatomického muzea a planetária

  Ve čtvrtek 3. května 2018 navští­vili žáci 1.A a 1.B anatomické muzeum lékařské fakulty MU v Brně, kde měli možnost prohlédnout si řadu exponátů jednotlivých orgánů lidského těla. Na to pak navázal program v digitáriu brněnského planetária. Z pohledu dronů jsme se dívali na území Moravy, padali do propasti Macocha a prolétli krasovými jeskyněmi. Filmové promítání na plochu kupole o průměru 17 metrů bylo nevšedním zážitkem. Pracovníci hvězdárny nám na projekci hvězdné oblohy ukázali také souhvězdí, která můžeme vidět nad hlavou na jarní noční obloze.

  Martina Dvořáčková

 • Vynikající úspěch studentů záchranářů na prestižní soutěži

  Ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2018 se v Kytíně – Mníšku pod Brdy – Řevnicích uskutečnil jubilejní 10. ročník metodického cvičení zdravotnic­kých družstev SOS Extreme 2018. Cvičení bylo organizováno formou náročné soutěže, při které byli soutěžící testovaní po stránce znalostní, dovednostní, fyzické a psychické. Soutěž probíhala v denní i noční etapě, za jakéhokoli počasí a v průběhu soutěže nebyl brán žádný ohled na únavu, stres a enormní zátěž soutěžících. Studenti záchranáři absolvovali, v rámci noční etapy, modelovou situaci simulující hromadné neštěstí při nehodě autobusu a automobilů s větším počtem zraněných. V denní etapě poté, na trase dlouhé více než 21 km, plnili složité úkoly na 10 různoro­dých soutěžních stanovištích.

  V náročné konkurenci 18. týmů, tvořených studenty oboru zdravotnický záchranář na vyšších i vysokých školách, profesionál­ními i dobrovol­nými hasiči, policisty, mediky z lékařských fakult, se tým naší školy ve složení Anna Chytilová, Denisa Mišurcová, Daniel Mikulka a Vojtěch Pavelka umístil na nádherném 1. místě! Studentům k tomuto skvělému úspěchu ze srdce blahopřejeme a děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy!

  O soutěži se můžete dozvědět další informace zde:

  Fotografie ze soutěže:
  http://www.szszlin.cz/informace-o-skole/fotogalerie/

  Zlínský deník:
  https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/sos-extreme-aneb-vydat-veskere-mozne-usili-pro-zachranu-zivota-20180503.html

  Příbramský deník:
  https://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/slozky-zachranneho-systemu-az-na-dno-sil-proveril-sos-extrem-2018-20180428.html

  Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra:
  https://www.zzmv.cz/aktuality/352-media-s-velkym-zajmem-o-sos-2018-extreme
  https://www.zzmv.cz/aktuality/348-sos-2018-extreme-zname-viteze

  Parlamentní listy:
  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Jubilejni-SOS-2018-EXTREME-zna-viteze-534295

  Týdeník policie – videoreportáž z noční etapy:
  https://www.youtube.com/watch?v=2AI41hxuLV8&feature=youtu.be

  Česká televize:
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/218411010120428/obsah/616603-sos-extreme-2018

  Andrea Bílková

 • Odborná exkurze 1.Z v Olomouci

  V pátek 27. 4. 2018 se zúčastnili studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář odborné exkurze v Olomouci, při které navštívili stanoviště Letecké záchranné služby a Psychiatric­kou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. V rámci exkurze se studenti seznámili s organizací práce letecké záchranné služby, prohlédli si vrtulník a seznámili se s jeho vybavením. Dále jsme měli možnost shlédnout sanitní vozy a seznámit se s novými přístroji a pomůckami využívaných v přednemoc­niční neodkladné péči. Na psychiatrické klinice nám všeobecná sestra pracující na oddělení poskytla informace o dané klinice, chodu oddělení a seznámila nás s náplní práce psychiatrické sestry. Studenti se dozvěděli o jednotli­vých psychiatric­kých onemocnění hospitali­zovaných klientů, zásadách komunikace s psychia­trickým pacientem, které doplnila o konkrétní situace z praxe. Následně nás provedla po oddělení, prohlédli jsme si pokoje a místnost pro aplikaci elektrokon­vulzní terapie. Exkurze pro nás byla velkým přínosem a zároveň zážitkem.

  Markéta Blažková

 • DEN ZEMĚ - ÚKLID KOLEM DM

  V rámci DNE ZEMĚ se i náš domov mládeže zapojil do úklidu – sběru odpadků. Ve středu 25. 4. 2018 v odpoledních hodinách obdrželi všichni účastníci igelitové pytle a rukavice. Následovalo rozdělení do pracovních skupinek pod vedením všech skupinových vychovatelů. Akce byla úspěšná, neboť jsme nasbírali 8 pytlů různých odpadků. Odměnou všem za jejich aktivitu byla pochvala se zmrzlinou.

  Jarmila Jánská

 • Turnaj DM v badmintonu

  Ve čtvrtek 19. 4. 2018 uspořádal DM SPŠ MV v Holešově turnaj v badmintonu. Soutěže se zúčastnili R. Černotová a F. Hlaváč. I když se o finálových zápasů neprobojo­vali, podali v soutěži dobré výkony.

  Jana Mališková

1 80 81 82 83 84 85 86 165
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy