Informace o škole

Novinky

 • Přednáška EDUCO Zlín z.s.

  Ve středu 7. 11. 2018 se na naší škole uskutečnila přednáška organizace EDUCO Zlín z.s. o poskytování rané péče, což je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Studenti 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra se v průběhu přednášky dozvěděli cenné informace o cílech rané péče, cílové skupině, poskytovaných službách a odborných pomůckách.

  Andrea Bílková

 • Soutěž ve vyřezávání dýní

  V pondělí 5. 11. 2018 odpoledne se sešlo 18 soutěží­cích v jídelně DM. Všichni se s nadšením pustili do vyřezávání halloweenů z mexické nebo hokaidó dýně. Akce se zúčastnili také chlapci z Klub"í"čka s doprovodem, během tvoření panovala radostná a veselá nálada. Po ukončení soutěže obdržel každý účastník odměnu za snahu, rozsvícenými halloweeny jsme ozdobili venkovní parapet při vstupu do budovy DM.

  Jarmila Jánská

 • Pozvánka na školní ples

  Rádi bychom Vás pozvali na XIX. reprezentační ples školy, který se koná dne 11. ledna 2019 na hotelu Moskva. Téma plesu je „Krok vpřed Krok vzad“. Ples je věnován oslavám 70. výročí založení naší školy. Celým večerem nás bude hudebně provázet skupina AVENTIS, Kiksbrass a DJ Lukeš. Tak jako každý rok je náš ples plný zajímavých vystoupení a krásných výherních cen. Vstupenky jsou v prodeji od 5. listopadu 2018. Přijďte se za námi pobavit a prožít krásný večer. Zvou žáci třetích ročníků.
  V rámci XIX. reprezentač­ního plesu školy budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

  Alice Stašová

 • Exkurze v Hospici na Svatém Kopečku

  Dne 31. 10. 2018 se třída 3. ročníku oboru Ošetřovatel společně s paní učitelkou Mgr. Bublíkovou zúčastnila exkurze v Hospici na Svatém Kopečku v Olomouci. Cílem naší exkurze bylo seznámit se s hospicovým zařízením a pochopit význam paliativní péče. Hospic nám představila vrchní sestra. Její výklad byl velmi zajímavý a poučný. Na úvod jsme se seznámili s historií Hospice na Svatém Kopečku. Dále jsme se dozvěděli mnoho informací o charakte­ristice zařízení. Například jaká je cílová skupina klientů, poslání zařízení, jeho kapacita, cíle a zásady, rozsah poskytovaných služeb a vybavení jednotlivých pokojů. V neposlední řadě jsme také zjistili možnosti pracovního uplatnění pro nás – žáky. Vrchní sestra nás také provedla prostory hospice, jež byly velmi pěkně vybaveny. Pracuje zde velký tým kvalifiko­vaných pracovníků snažících se poskytovat takovou péči, která umožňuje zachování důstojnosti člověka a zlepšuje celkovou kvalitu jejich života. Oceňujeme tímto práci celého personálu při tak náročném povolání a přejeme jim všem a také klientům mnoho pozitivní energie. Chtěli bychom moc poděkovat za umožnění exkurze v tomto zařízení. Získali jsme mnoho cenných poznatků, které se budeme snažit využít jak při teoretické, tak i praktic­ké výuce.

  Veronika Popelková, 3.O

 • Poděkování z Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži

  Vážený pane řediteli,
  dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za vzdělávací akci Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnic­kých a sociálních službách a v domácí péči, která se uskutečnila v našem zařízení včera a setkala se s velkým ohlasem. Obě lektorky (PhDr. Andrea Vykoukalová a Mgr. Marta Malaníková) byly velmi odborně způsobilé a dovedly předat svoje bohaté zkušenosti našim spolupracov­níkům. Díky jejich srozumitel­nosti a systematič­nosti tento koncept mohou používat naši spolupracov­níci na různých pracovních pozicích v každodenní praxi. Budeme velmi rádi, když by se tato vzdělávací akce v našem zařízení opakovala, abychom s tímto konceptem seznámili, co největší počet našich spolupracov­níků. Také oceňujeme, že tento koncept učíte vaše žáky a studenty, kteří je ve svém oboru budou umět běžně používat.
  S pozdravem s. Damiána, Mgr. Martina Tenčíková v.r. hlavní – vrchní sestra NMS KM

  Světlana Jančaříková

 • Společné darování krve

  Ve středu 17. října se 7 žáků školy zúčastnilo společného darování krve. I když ne všem přálo štěstí, aby byli vybráni jako vhodní dárci, přesto i jim patří velký dík. A těm co darovali, dík dvojnásobný. Další společný odběr plánujeme na leden 2019. Věřím, že se k nám přidá co nejvíce prvodárců i stávajících dárců a samozřejmě jsou vítáni i pedagogové a ostatní zaměstnan­ci školy.

  Světlana Jančaříková

1 78 79 80 81 82 83 84 87 172
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy