Informace o škole

Novinky

 • Studenti záchranáři na 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové

  Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se studenti záchranáři z Klubu IZS zúčastnili tradiční soutěže Mladých zdravotníků – 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové, kterou v městském parku a přilehlém okolí zorganizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Zlíně. Úkolem našich studentů záchranářů bylo hodnocení poskytnuté první pomoci soutěžícími a simulace různých druhů zranění. Soutěže se účastnili žáci I. a II. stupně základních škol ze Zlína a okolí, kteří v průběhu soutěže prokazovali svoje znalosti a hlavně dovednosti z laické první pomoci v různých situacích, se kterými se mohou ve svém životě setkat – resuscitace, bezvědomí, krvácení, popáleniny, a­pod.

  Andrea Bílková

 • Den matek v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

  V pondělí 14. 5. 2018, v odpoledních hodinách, zavítalo 7 studentů záchranářů z 1. a 2. ročníku do Krajské nemocnice T. Bati, a.s., konkrétně na oddělení Centra klinické gerontologie, aby hospitali­zovaným seniorkám u příleži­tosti Svátku matek popřáli a předali jim drobné dárky vyrobené dětmi z MŠ Čtyřlístek Kostelany nad Moravou a MŠ Academic school Zlín. Přání, papírové květiny a keramická sluníčka udělaly všem obdarovaným maminkám nesmírnou radost a obdarovanými byli nakonec také sami studenti záchranáři, které potěšily i dojaly reakce žen, se kterými se setkali. Ceníme si podobných zkušeností a rádi v nich budeme pokračovat.

  Zpráva o akci z Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

  Andrea Bílková

 • 4. B se loučí...

  Jsou to téměř čtyři roky, kam prvně kráčely mé kroky, do budovy, kterou jsem předtím neznala, dnes je mi cihlová budova známá, víc, než bych čekala.
  Dneska nás tu vidíte naposled, vím, že spousta z vás z toho bude slzet. Věřte, že i nás to bude mrzet. Trhá nám to vény (neboli žíly), že musíme opustit domov, kde jsme čtyři roky žili. Buďte tak dobří, alespoň tak jako my. Tak ahoj, my si jdeme dál plnit své sny.

  Simona Mikulcová, 4. B

 • Studentky 1.V u seniorů

  Dne 25. 4. 2018 navštívili studenti oboru DVS 1. ročníku Domov seniorů, Nestátní zdravotnické zařízení a Hospic Hvězda, Malenovice. Připravili si program – Reminiscenční terapie na téma „Svatba.“ S klienty zařízení jsme si popovídali o jejich svatebním dnu a na závěr programu si mohli vytvořit papírové růže, které jim udělaly velkou radost. Čas strávený v tomto zařízení se líbil jak nám, tak i klientům.

  Alice Drobná, Magda Gálíková, studentky 1.V

 • Návštěva rádia Zlín

  Ve středu 2. května 2018 jsme navštívili pracoviště moderátorů v rádiu Zlín a rádiu Rock MAX. Celým komplexem ubytované dívky i chlapce provedl hlavní technik rádia Dan Bartončík, který nás zasvětil do chodu rádia představil i některé moderátory. Akce se všem zúčastněným líbila.

  Petr Kudla

 • Turnaj v sálové kopané

  Poslední sportovní akci letošního školního roku – TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ, uspořádal ve čtvrtek 3. 5. 2018 DM SPŠ v Otrokovi­cích. Družstvo našeho domova mládeže ve složení J. Burdík, F. Hlaváč, L. Hošek, J. Trunečka, P. Arvayová, V. Kovaříková, A. Naňáková vybojovalo 3. místo.

  Jana Mališková

1 79 80 81 82 83 84 85 165
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy