Informace o škole

Novinky

 • Termíny přijímacího řízení na SŠ

  Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem 135/2020 Sb., který stanovuje následující termíny:

  8. 6. 2020 – jednotná přijímací zkouška
  16. 6. 2020 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení
  23. 6. 2020 – termín pro odevzdání zápisových lís­tků

  Soňa Košutová

 • Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Žáci budou se způsobem hodnocení seznámeni prostřednic­tvím školních komunikačních kanálů. Bližší informace najdete na stránkách MŠMT.

  Soňa Košutová

 • Pokyny MŠMT k znovuotevření škol

  MŠMT vydalo soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení. Žáci a studenti s nimi budou seznámeni prostřednic­tvím školních komunikačních kanálů. S pokyny se můžete seznámit i na stránkách MŠMT.

  Soňa Košutová

 • Děkujeme VITAR, s.r.o. a ZZS Zlínského kraje

  Velmi si vážíme práce zdravotnic­kých záchranářů a proto je nám ctí, že jsme pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o., významného partnera naší školy ve vzdělávání, mohli zprostřed­kovat dar od firmy VITAR, s.r.o.
  Více než 2 400 ks produktů – proteinových tyčinek a vitamínových nápojů dnes míří do všech koutů Zlínského kraje, kde se nachází výjezdové základny (ZZS Zlín, ZZS Uherské Hradiště, ZZS Kroměříž, ZZS Vsetín, ZZS Valašské Meziříčí), ale také na Zdravotnické operační středisko, na Vzdělávací a výcvikové středisko, zaměstnancům provozních oddělení i na ředitelství.

  Velmi si přejeme, aby proteinové a vitamínové produkty fa VITAR, s.r.o. pomohly zdravotnickým záchranářům, provozním zaměstnancům i členům vedení, co nejlépe zvládnout probíhající náročné období spojené s COVID 19.

  DĚKUJEME firmě VITAR, s.r.o. za dar i pracovníkům ZZS Zlínského kraje, že pomáhají zachraňovat lidské životy!

  zaměstnanci školy

 • Poděkování

  Obdrželi jsme poděkování za roušky od MUDr. Kateřiny Trenzové, lékařky neurochirur­gického oddělení KNTB, a. s. ve Zlíně:

  Chtěla bych za celé naše oddělení neurochirur­gie poděkovat za látkové roušky, které jsme jménem Vaší školy dostali v době, kdy jsme je nejvíce potřebovali.

  Nevíme, kdo roušky vyráběl, ale věřím, že naše poděkování předáte dále.

  Ještě jednou děkujeme. K. Trenzová

  Světlana Jančaříková

 • Pokračujeme v šití roušek

  Po předání 130 ks roušek KNTB ve Zlíně naše práce pokračuje. Do šití roušek se už zapojují nejen naši učitelé a nepedagogičtí zaměstnanci, ale i žákyně, jejich maminky a v neposlední řadě i přátelé školy.
  Díky všem zapojeným jsme tento týden shromáždili další dávku roušek a mohli je předat partnerům naší školy. Dvacet roušek jsme předali Vzdělávacímu a výcvikovému středisku ZZS Zlínského kraje a 130 ks poskytovateli zdravotních a sociálních služeb HVĚZDA z.ú..
  Děkujeme všem, kteří pomáhají a šijí.
  Už nyní zjišťujeme, ke kterým dalším potřebným budou směřovat .
  Šití a sběr roušek pokračuje dál!
  Stále platí, že roušky je možno odevzdávat v sekreta­riátu školy každé pondělí a středu 8:00 – 11:00 hod., děkujeme!

  zaměstnanci školy

1 2 3 4 5 6 62 123
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy