Informace o škole

Novinky

 • 1.V na exkurzi v Kroměříži

  V pondělí 24. 4. jsme navštívili Psychiatric­kou nemocnici, ve které měl pro nás připravenou přednášku pan Stanislav Juřena, DiS. Předestřel nám problematiku psychiatric­kých onemocnění, historii i současnost Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Prošli jsme areálem ke klubu pacientů a také jsme viděli výtvarné a keramické dílny, kde jsme si mohli prohlédnout spoustu zajímavých děl. Poté jsme se vydali do areálu Kroměřížské nemocnice a.s., kde na nás čekala paní náměstkyně PhDr. Pavla Drábková. Provedla nás areálem nemocnice a navštívili jsme s ní nově zrekonstru­ované porodní sály, které se nám velmi líbily. A jako poslední část exkurze byla návštěva záchytné stanice (PZS), která nás překvapila snad ve všech ohledech.

  Marie Vilímková, Nikol Kalčíková

 • Vzdělávací akce na ZZS Zlínského kraje

  Dne 5. 4. 2023 absolvovali žáci 3. ročníku oboru Praktická sestra, v rámci projektu Šablony OP JAK CZ.02.02.XX/00/2­2_003/0003586, zajímavou vzdělávací akci na ZZS ZK, p.o. V průběhu 6 hodin žáci absolvovali teoreticko-praktickou výuku resuscitace dospělého a dítěte s užitím AED, modelové úlohy v rámci poskytnutí první pomoci u interních stavů, vyzkoušeli si také ošetření krvácivých poranění na sofistiko­vaném celotělovém modelu SIM MAN 3G, všichni účastníci po úspěšném absolvování praktické zkoušky obdrželi osvědčení o proškolení.

  Odborný program této akce, při které žáci sdíleli s odborníky na přednemoc­niční neodkladnou péči velmi zajímavé příklady dobré praxe, si pro naše žáky připravili lektoři Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ZK, p. o.:

  • Mgr. Dana Polášková, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska
  • MUDr. Vojtěch Svízela, lékař – lektor
  • Mgr. Irena Vladyková, záchranář – lektor
  • Mgr. Michal Jakubů, záchranář – lektor
  • Oskar Sviták, záchranář – lektor

  Uvedených lektorům velmi děkujeme za předání odborných znalostí a dovedností a těšíme se na další spolupráci!

  Andrea Bílková

 • Ocenění Mgr. Alice Stašové

  Dne 12. 4. 2023 se v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě uskutečnila slavnostní akce – Ocenění pedagogických i nepedago­gických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje 2023. V le­tošním roce se pořadatelům sešlo celkem 47 nominací, mezi kterými vybrala odborná komise 16 oceněných.

  Pamětní medaili, pamětní list a skleněnou plastiku sovy získala za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace také Mgr. Alice Stašová, která na naší škole působí od roku 1990 v pr­acovní pozici učitelky odborných předmětů.

  Ocenění Mgr. Alice Stašová získala nejenom za svoji pedagogickou činnost, ale také za organizaci celé řady školních a mimoškolních aktivit – založení a rozvíjení bohatých aktivit Klubu Zdravušek, založení a lektorství v masérských kurzech pro žáky a studenty školy, 21 let příprav a organizací reprezentač­ních plesů školy, každoroční organizace psychologické olympiády, příprava a výuka v certifi­kovaných kurzech pro nelékařské zdravotnické pracovníky, organizace seminářů, odborných konferencí, slavnostních předávání vysvědčení a diplomů o absolutoriu studentům vyšší odborné školy, dobrovolnická činnost a jiné.

  Mgr. Alici Stašové k získání ocenění srdečně blahopřejeme a přejeme jí hodně úspěchů v osobním a pracovním životě!

  Další informace naleznete na stránkách Zlínského kraje a facebooku Zlínského kra­je

  vedení školy

 • Volejbalový turnaj

  Po několikaleté odmlce se v tělocvičně školy SZŠ a VOŠZ Zlín uskutečnil tradiční turnaj domovů mládeže Zlínského kraje ve volejbalu. První místo obsadili kluci a dívky policejní školy z Holešova, kteří v dramatické bitvě porazili pořádající tým tohoto turnaje. Tím, kdo skončil na druhém místě nebyl nikdo jiný, než zdravotní bratři a sestry z SZŠ a VOŠZ Zlín. Krásné třetí místo obsadili veterináři z Kroměříže. Ostatní týmy, které neskončily na takzvané bedně, nesmutnili. Po celou dobu tudíž panovala příjemná atmosféra, kterou vytvořili žáci a studenti střední zdravotní školy. I díky této podpoře se náš tým umístil na tak krásném druhém místě. Srdečně gratulujeme a děkujeme všem týmům za účast na tomto turnaji.

  Michal Polášek

 • XVII. ročník - Festival ošetřovatelských kazuistik - regionální kolo

  Dne 23. března 2023 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XVII. ročník Festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků SZŠ. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol z celé Moravy, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín; SZŠ a VOŠZ Šumperk; SZŠ Brno – Jaselská; SZŠ Opava; MSŠ-zdravotnická sekce Nový Jičín; Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, p. o., Blansko a SZŠ a VOŠZ Zlín. V závěru prezentací svůj verdikt vynesla odborná komise, složená z vrchní sestry dětského oddělení KNTB, a.s. Zlín – Aleny Pilušové, staniční sestry z interní JIP Mgr. Michaly Šůstkové a studentky naší školy Terezky Strapinové. Ta určila následující pořadí:

  1. místo – Nela Polášková, Martina Havlíková, Tereza Kociánová, Barbora Losertová – Maligní nádor cévnatky, Mendelova střední škola-zdravotnická sekce Nový Jičín
  2. místo – Jana Jalamasová, Jitka Antonie Drozdová – Ošetřovatel­ská péče o pacienta s TEP „Pacientská cesta“, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace
  3. místo – Jiří Vacl, Justýna Čermáková – Polyvalentní závislost na drogách a psychosoci­ální dopady na kvalitu života klienta psychiatrické nemocnice, Střední zdravotnická škola Kroměříž

  Žákovská komise složená ze zástupců škol určila následující pořadí:

  1. místo – Jana Jalamasová, Jitka Antonie Drozdová – Ošetřovatel­ská péče o pacienta s TEP „Pacientská cesta“, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace
  2. místo – Josef Koutný, Veronika Gajdošová – Ošetřovatel­ská péče u K/N s kompliko­vaným průběhem pankreatitis acuta, Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola, Vyšší odborná škola zdravotnic­ká Vsetín
  3. místo – Nela Polášková, Martina Havlíková, Tereza Kociánová, Barbora Losertová Maligní nádor cévnatky, Mendelova střední škola-zdravotnická sekce Nový Jičín

  Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře. Do programu byly zařazeny také workshopy žáků a vyučujících přítomných škol, kde si zúčastnění předávali své zkušenosti. Festivalu se zúčastnilo 180 poslucha­čů z řad žáků a odborných učitelek naší školy, ale také zúčastněných škol. Prezentujícím děkuji za vzornou přípravu a všem divákům za pozornost. Mé velké díky patří také žákyním z 3. B a 3. C, které se na organizaci FOK podílely. Dě­kuji

  Eva Řeháková

 • PROJEKTOVÝ DEN „Pro co bije tvoje srdce“

  V úterý 14. března se u nás ve škole uskutečnil Projektový den s názvem " Pro co bije tvoje srdce". Byl určený pro 7. a 8. ročníky ZŠ. Žáci si mohli vyzkoušet jaké to je, když se ocitnou na interním, chirurgickém, dětském oddělení či na urgentním příjmu. Také si mohli procvičit základy anatomie a první pomoci. Děkujeme všem žákům 2. a 3. ročníku za skvělou reprezentaci naší školy.

  Andrea Vykoukalová

1 2 3 4 5 6 76 151
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy