Informace o škole

Novinky

 • Naučíme děti SKIALPOVAT

  V rámci projektu Skialpy do škol, do kterého se naše škola zapojila, se žákům naskytla výjimečná příležitost proniknout do tajů skialpinismu a osobně se setkat s olympijským medailistou Ondrou Moravcem, který je jedním z autorů projektu. Během našeho lyžařského kurzu v Karlově v Jeseníkách měli žáci možnost se naučit základům bezpečného a ohleduplného skialpinismu a vyzkoušet si skialpy přímo v praxi. Někteří tento výšlap viděli jako velkou výzvu, byli plní obav a očekávání, jestli to zvládnou. Trošku jsme bojovali se sjezdem ze sjezdovky na delších lyžích, ale všichni jsme to dali, a vychutnali si motivační horkou čokoládu s úsměvem na tváři :-) Moc nás to bavilo a chtěli bychom za tuto super příležitost a zajímavou zkušenost poděkovat Zlínskému kraji, který tento projekt finančně zastřešil. Těšíme se na další společné zážitky a výšlapy!
  www.skialp-do-skol.cz

  Kateřina Voráčová

 • Festival kazuistik

  Dne 14. 12. 2023 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XI. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín. Na 1. místě se umístila studentka Monika Staňková ze SZŠ a VOŠZ Olomouc s ošetřova­telskou kazuistikou u dítěte po kraniektomii. Na druhém místě se umístila Adéla Sehnálková ze SZŠ a VOŠZ Zlín s ošetřova­telkou kazuistikou u dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Třetí místo obsadila Beáta Švrčková z VOŠZ Brno s ošetřova­telskou kazuistikou u těžce hypotrofic­kého novorozence na intermediální jednotce. Všem soutěžícím děkujeme za výbornou přípravu a prezentace kazuistik.

  Alice Drobná

 • Oddělení nukleární medicíny

  Dne 19. prosince 2023 navští­vila třída 3. C oddělení nukleární medicíny v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. Žáci se seznámili s personálním vybavením i portfoliem výkonů tohoto specializo­vaného pracoviště, přípravou pacientů k vyšetření a režimu po něm. Zajímavé bylo také seznámení s bezpečnos­tními pravidly a ochranou zdraví pacientů i zdravot­níků.

  Helena Fremlová

 • Exkurze Osvětim pro 3. ročníky

  18.12. 2023 se třídy 3.A, 3.B a 3.C zúčastnily exkurze do památníku vyhlazovacího koncentrač­ního tábora v Osvětimi. Jaké jsou nejsilnější dojmy žáků z komentované prohlídky areálů Osvětim a Březinka? „Jak mohl někdo přežít v barácích, kde byl v zimě mráz a v létě 60 stupňů?“ „ Šokovalo mě, že zesláblé vězně okusovali potkani. „V plynové komoře byly na betonové stěně stopy po nehtech!“ „ Tělesné potřeby vykonávat před ostatními a na povel, OMG.“ „ Je to zlé místo, stále je tam cítit smrt. Ale každý by to měl jednou vidět.“

  Lenka Březíková

 • Exkurze na pracovišti invazivní i neinvazivní kardiologie

  V úterý 18. 12. navštívili žáci 3.A praco­viště invazivní kardiologie a ambulance neinvazivní kardiologie Krajské nemocnice Tomáše Bati a.s. V rámci arytmologic­kého pracoviště byli žáci seznámeni s poruchami rytmu a jejich invazivní léčbou. Zblízka si mohli také prohlédnout kardiosti­mulátor a dozvěděli se, jakým způsobem se provádí jeho implantace a jak je na tento zákrok pacient připravován. Při prohlídce pracoviště mohli nahlédnout na průběh radiofrek­venční ablace. Na pracovišti intervenční kardiologie byli obeznámeni s koronaro­grafickým vyšetřením a dozvěděli se, jaká je příprava a péče o pacienta po vyšetření. A na závěr exkurze navštívili ambulance neinvazivní kardiologie, kde byli seznámeni s vyšetřo­vacími metodami v kardiolo­gii – echokardi­ografie, holterovo vyšetření, ergometrie, test na nakloněné rovině, spirometrie. Všem sestrám i lékařům, kteří se nám na exkurzi věnovali moc děkujeme.

  Marie Vilímková

 • Lyžařský výcvikový kurz 2023

  Svět zimních sportů je plný dobrodružství i vzrušení a není nic jako pocit, když se poprvé postavíte na lyže či snowboard a sjedete svah s větrem v zádech. Pro začátečníky je klíčové začít s kvalitním výcvikem. Pro pokročilejší tkví výzva ve zdokonalování svých sjezdových zkušeností. Kurz se konal ve středisku Ski Karlov. Ten je blízko nejvyššího vrcholu Jeseníků Praděd. Náš zájezd se prolínal s radostí, zábavou a taky těžkou dřinou. Kurz pro první ročníky není pouze o lyžování a snowboardin­gu, ale taky o vytváření nezapomenu­telných zážitků, nových přátelství a vzpomínek. A to se nám, myslím, podařilo! Děkuji všem za skvělou atmosféru po celou dobu kurzu, jak při společných večerech, tak i na svahu. Více ve fotogaleri­i školy.

  Jakub Kožela

1 2 3 4 5 6 83 165
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy