Informace o škole

Novinky

 • Ošetřovatelé úspěšní v matematice

  Dne 11. 2. 2020 se třída 1.O zúčas­tnila Krajské matematické soutěže třídních kolektivů. Ve své kategorii obsadili žáci třídy krásné 3. místo. Blahopřejeme.

  Kamil Šrubař

 • XV. ročník Psychologické olympiády

  Bylo to přesně 18. února 2020, kdy se na naší škole uskutečnilo školní kolo XV. ročníku Psychologické olympiády. Letos žáci zpracovávali téma:“ MŮJ VELKÝ SEN“. Všichni soutěžící prezentovali svá rozmanitá díla a následně čelili otázkám vážené poroty. Kreativními nápady a také svými motty inspirovali nejen porotu, ale také publikum a ostatní soutěžící. A jak to všechno na konec dopadlo? Na třetím místě se umístila s názvem práce „TOUHA VRÁTIT ČAS“ Diana Pluháčková, druhé místo obsadila s názvem „JAK DOSÁHNOUT SVÝCH SNŮ“ Karolína Miklíková a na prvním místě se umístil s názvem práce „ SEN DESMONDA DOSSE“ Kryštof Balajka. Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceňujeme snahu udělat něco více nad rámec svých každodenních povinností. Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v regionál¬ním k­ole.

  Alice Stašová

 • Darování krve

  Pojďme udělat dobrý skutek – 13. března.

  Světlana Jančaříková

 • FOK VOŠZ

  Dne 12. 2. 2020 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již IX. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, VOŠZ Brno, SZŠ a VOŠZ E.Pöttinga Olomouc a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 11 studentů. V oboru diplomovaná všeobecná sestra se na 1. místě umístila studentka Gabriela Skoupilová ze SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc s Ošetřova­telskou kazuistikou u pacientky s bércovými vředy léčené V.A.C. systémem. Naše studentky Eliška Divoková a Nikola Cekotová obsadily druhé místo v kategorii diplomovaných všeobecných sester a David Klučka 1. místo v kategorii diplomovaný zdravotnický záchranář. Všem soutěžícím děkujeme za výbornou přípravu a prezentace kazuistik.

  Alice Drobná

 • Studenti se seniory trénovali paměť

  Dne 13. 2. 2020 se studenti 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra – Kačka a Kuba zúčastnili spolupráce se seniory v zařízení SENIOR Otrokovice v budově C. Studenti si pro klienty připravili prezentaci na téma Paměť a její poruchy. Nejprve seznámili klienty s teoretic­kými poznatky o dané problematice, například zaznělo, co je to paměť, jaké jsou druhy paměti, co je její nepřítel nebo jakým způsobem můžeme paměť posilovat a cvičit. Následně probíhala diskuze a různé aktivizační hry a cvičení na posílení paměti. Klienti si zavzpomínali na některá přísloví a přirovnání, zahráli si společně pexeso a vyzkoušeli si další různé aktivity. Spokojenost byla jak na straně klientů, tak na straně studentů. Bylo nám ctí se této akce zúčastnit a budeme se těšit na další spolupráci.

  Ladislava Bublíková

 • Návštěva SVČ KLUB"íčko"

  Ve čtvrtek 6. 2. jsme se opět setkali s klienty SVČ Klubíčko. Naši žáci se seznámili s chodem a činností tohoto detašovaného pracoviště. Žákyně M. Mislerová a H. Ponczová masírovaly klientům ruce, ostatní žáci měli možnost hrát s klienty deskové hry. Doufáme, že i letos se nám podaří navázat na tyto aktivity dalšími společnými akcemi.

  Věra Švecová

1 2 3 4 5 6 61 121
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy