Informace o škole

Novinky

 • Erasmus + Malta - Sbohem Maltě

  Tři týdny stáže Erasmu + na Maltě uplynuly jako voda, a nám nezbývá nic jiného než se s Maltou rozloučit. Na začátku jsme každý očekávali něco jiného, ale jediné, na čem jsme se shodli bylo, že chceme poznat rozdíly ve zdravotnictví mezi dvěma úplně rozdílnými státy. Krátce po příletu jsme se začali seznamovat s místním životem. Hned na první pohled nám všem bylo jasné, že naše další dny budou naprosto jiné, než jsme byli zvyklí. Po první prohlídce našich zařízení jsme konečně nabyli své jistoty a náš strach z neznáma z nás postupně opadával. Během práce v naprosto odlišném prostředí jsme se všichni naučili mnoha novým věcem. Museli jsme přijmout rozdíly, na které jsme v Česku nebyli zvyklí. A i přes občasnou jazykovou bariéru v podobě maltštiny, nám stáž přinesla své plody. Celkově hodnotíme stáž jako velice přínosnou, obohatila nás ve slovní zásobě anglického jazyka. Stáž doporučujeme každému z vás, protože je to velká exotická zkušenost.

  Daniel Vaškových

 • Ukliďme Česko

  V měsíci květnu a červnu jsme se zúčastnili úklidové akce Ukliďme Česko. Ubytovaní se v okolí školy, kolem cyklostezky a v přilehlých prostorách kolem DM pustili do sběru odpadků. Třídili jsme plasty, papír a běžný směsný komunální odpad. Akce podporující lepší životní prostředí na Bartošově čtvrti se postupně zúčastnili všichni ubytovaní na domově mládeže zdravotnické školy..

  Petr Kudla

 • Poděkování

  Obdrželi jsme poděkování ze ZŠ Zlín Okružní Dopispdf165 k­Bpřed 3 měsíci

  Světlana Jančaříková

 • Exkurze hasičské stanice třídy 1.B

  Dne 19.6. se naše třída 1.B vydala na exkurzi hasičské stanice ve Zlíně. Prohlídka byla zajímavá a moc se nám líbila. Jako první jsme si mohly prohlédnout výjezdová auta a jejich vybavení. Vyzkoušely jsme si, jak těžké jsou hydraulické a elektrické vyprošťovací nůžky. Kromě zásahového vozidla jsme si mohly prohlédnout také výškové auto, vyprošťovací auto a evakuační autobus. Prohlídku jsme zakončili společným focením u požárního automobilu. Páni hasiči byli velmi milí a ochotní. Děkujeme za čas, který nám věnovali. 

  Aneta Ondroušková 1.B

 • Edukační program pro MŠ 2.D

  Dne 16.6.2023 st­udentky 2. D zorganizovaly dopolední edukační program pro děti z MŠ Ludkovice s názvem „Poznáváme lidské tělo“. Děti se zaujetím poznávaly a doplňovaly části obličeje, seznámily se principy fungování lidského těla, se správnou péčí o své zdraví. Ve skupinkách si děti během programu poslechli fonendoskopem své srdíčko, plíce a bříško, zkusili obvázat kamarádovi ruku nebo nohu. Vyvrcholením celého programu bylo vyhlášení vítěze a rozdání cen.

  Andrea Vykoukalová

 • Erasmus+ Maďarsko – Čas vrátit se domů!

  Naše dobrodružství je u konce. Tři týdny odborné praxe a nových zkušeností uteklo velmi rychle. Každý z nás nejspíš čekal od stáže v Maďarsku něco jiného, ale obavy jsme sdílely společně. Téměř vše bylo zařízeno a nad námi viselo jediné břemeno, a to komunikace v cizí zemi. Celou dobu jsme si zvykaly na jazyk nám úplně neznámý a prapodivný. Na stáž do Maďarska jsme přijely proto, abychom lépe poznaly systém práce v zahraničí, tamní kulturu, vyzkoušely své jazykové znalosti, výstup z komfortní zóny a otestovaly náš temperament. A dostalo se nám všeho. Pocítily jsme neznámo, vzrušení, zodpovědnost, strach, nepochopení, jazykovou bariéru, ale i velkou radost a chuť zpříjemnit den druhým. Získaly jsme jednu z příleži­tostí, které se neopakují, a každou z nás obohatil Erasmus+ jinak. Naučili jsme se tolerance a respektu mezi sebou, komunikovat s lidmi všemi způsoby, když jazyk selže, orientaci ve velkoměstě, jíst cizokrajnou kuchyni ve velkých porcích a v neposlední řadě nosit úsměv za všech okolností. Děkujeme všem, kdo nám zde pobyt zařídil, provázel nás a pomáhal nám se adaptovat.

  Viszontlá­tásra!

  Anežka Boudová

1 2 3 4 5 6 78 155
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy