Informace o škole

Novinky

 • Reprezentační ples školy

  Dne 10. ledna 2020 se konal na hotelu Moskva již 20. repre­zentační ples naší školy. Tématem letošního roku bylo Casino. Výhrou pro hosty plesu byly nejen hodnotné ceny v tombole, ale i zážitek z bohatého programu. Na přípravě plesu se opět podíleli žáci třetích ročníků. Tímto předáváme pomyslné žezlo studentům 2. ročníků a přejeme jim hodně štěstí při organizaci dalšího ročníku.

  Žáci 3. ročníků

 • Dobrý skutek

  Každý nemá to štěstí být na Štědrý den doma se svými blízkými. Někteří lidé zůstávají v nemocnici na nemocničním lůžku. Proto žáci i zaměstnanci naší školy udělali dobrý skutek a připojili se k akci pořádané KNTB a.s. pod stejnojmenným názvem. Věříme, že drobné dárečky zpříjemní vánoční čas 190 pacien­tům.

  Ivana Hruboňová

 • Vánoční koledování

  Koledy patří k Vánocům od nejstarších dob. Žáci třídy 3. O navští­vili nemocné na oddělení gerontologie, aby jim zazpívali a popřáli pěkné svátky, neboť tyto dny jsou také k tomu, abychom si byli navzájem blíž. Jednotlivé skupinky si připravily pásmo vánočních písniček. Na 16. a 17. pavilonu žáci navodili vánoční atmosféru krátkou scénkou „živý Betlém“.

  Olga Králíková

 • Kreativní tvoření 2.O

  Děvčata 2. ročníku oboru Ošetřovatel, za přispění odborných rad paní vychovatelky Jarmily Jánské, vyráběly dárečky z keramické hlíny určené nemocným, kteří zůstanou v době vánočních svátků v nemocnici, protože jim jejich zdravotní stav nedovolí trávit sváteční dny doma v kruhu svých blízkých. Tímto dobrým skutkem naplňovaly nejen téma hodiny, ale zároveň přispěly Dobrovolnic­kému centru KNTB a.s. Zlín.

  Ivana Hruboňová

 • Mikuláš na ZZS Zlín

  Ve středu 4. 12. 2019 se studenti záchranáři z Klubu IZS – Bára, Míša, Bára, Robin a Lukáš, zúčastnili na ZZS Zlín akce Mikulášská besídka. Tuto novou akci si pro děti zaměstnanců ZZS Zlín připravili pracovníci Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Zlín. Naši studenti záchranáři s dětmi vyráběli vánoční ozdoby v tzv. dílničkách, pomáhali družině Mikuláše v roli andělů a čertů a společně s dětmi i jejich rodiči si zatančili na dětské diskotéce. Akce se všem účastníkům velmi líbila a odměnou pořadatelům i našim studentům záchranářům byly rozzářené oči malých návštěvníků a úsměv na rtech jejich rodičů.

  Andrea Bílková

 • Hour of Code

  Ve druhém prosincovém týdnu se žáci naší školy účastní v hodinách informatiky mezinárodní akce Hour of Code. Kdokoli se může prostřednic­tvím této webové aplikace seznámit se základy programování. Postupně krok po kroku poznávají základní programovací prvky – sekvenci příkazů, podmínku, cyklus. Zadáváním příkazů v grafickém rozhraní si mohou rovnou vyzkoušet, zda se jim podařilo program správně napsat. Ti, které „programo­vání“ zaujme, mohou pokračovat v dalších lekcích.

  Martina Dvořáčková

1 2 3 4 5 6 60 119
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy