Informace o škole

Novinky

 • Výstava o dezinformacích

  V minulém týdnu se první a třetí ročníky zúčastnily výstavy a workshopu o dezinfor­macích. Výstava byla pořádána v rámci Zlín Design Weeku. Studenti si tak doplnili informace o fake news, dezinforma­cích a manipulaci v médiích.

  Veronika Meitnerová

 • DOBROVOLNICKÁ ČINNOST SE SKLÁDANKOU

  V pátek 13. května 2022 pořádal spolek Skládanka benefiční festival, jehož cílem byla prezentace neziskových organizací. Formou krátkého vystoupení, prodejem výrobků chráněných dílen a dalšími aktivitami se jednotlivé organizace představily a především spojovaly zdravé občany s lidmi různě znevýhodně­nými či postiženými. Festival se uskutečnil na náměstí míru ve Zlíně.

  Naše dobrovolnická činnost spočívala v přípravě festivalu, pomoci při zajištění aktivit pro širokou veřejnost (malování obličeje, dohled u skákacího hradu, tvoření v dílničkách) a po závěrečné večerní světelné show i pomoc s úklidem. Moc jsme si tuto akci užily a jsme rády, že jsme se díky garantovi Skládanky panu Františku Šarišskému mohly zúčastnit.

  1.C – Mariana Hábová, Veronika Klabalová, Kateřina Kolářová, Vendula Surovcová, Kateřina Vaňharová a Tereza Váňová
  1.O – Klára Landsfeldová a Denisa Kočí
  2.B – Aneta Kročilová a Sára Kročilová

  Děvčatům, které věnovaly této dobrovolnické činnosti nejen čas z dopolední výuky, ale především svůj volný čas celého pátečního odpoledne a večera, patří obrovský dík a pochvala.

  Eva Kovářová

 • Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Bohunice a Anatomické muzeum MU Brno

  V pondělí 16. 5. 2022 se studijní skupina 1. D vypravila na odbornou exkurzi do Brna. Celé dopoledne jsme strávili ve FN Bohunice na Klinice popálenin a plastické chirurgie. Nejdříve nás staniční sestra provedla po oddělení pro dospělé, kde je standardní jednotka, ale také jednotka IMP. Popsala nám nejčastější mechanismy vzniku tepelných poranění, specifika ošetřovatel­ské péči a také současné možnosti léčby. Poté nás předala staniční sestře na dětské oddělení, kde jsme zase získali spousty nových informací, ale zároveň jsme mohli být přítomní převazu chlapečka, který spadl před dvěma dny do ohniště. Nakonec jsme měli možnost se podívat také na JIP, kde nám staniční sestra tohoto oddělení opět popsala specifika práce s vážně popálenými pacienty. Na všech třech pracovištích k nám byli nesmírně vstřícní a odborný výklad doplňovali konkrétními kazuistikami. Ani se nám nechtělo z tohoto pracoviště odcházet. Odpoledne jsme se přesunuli do Anatomického muzea MU, kde jsme měli možnost zhlédnout spousty exponátů vztahujících se k dětské problematice např. lidské plody v různých stupních vývoje, věkové rozdíly na jednotlivých orgánech a také různé patologie, vrozené vývojové vady u dětí aj. Myslím, že nás tato exkurze hodně obohatila a proto ji všem vřele doporučujeme.

  Eva Řeháková

 • Kabelkový veletrh

  Zaměstnanci i žáci školy se zapojili do benefiční akce Kabelkový veletrh a přispěli tak pro dobrou věc.

  Světlana Jančaříková

 • Poděkování studentce 3.D, Monice Mikuškové

  Světlana Jančaříková

 • Ukliďme Česko - 2. kolo

  Ve středu 11. května proběhlo 2 .kolo akce Ukliďme Česko – Ukliďme svět. Opět jsme vyrazili na Bartošovu čtvrť, abychom zpříjemnili prostředí obyvatelům této lokality i sami sobě a uklidili jsme prostory kolem benzinové pumpy Robin Oil a také kolem marketu Lídl. 2 plné pytle svědčí o tom, že jsme ulevili našemu životnímu prostředí od spousty odpadků.

  Petr Kudla

1 2 3 4 5 6 7 8 70 138
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy