Informace o škole

Novinky

 • Zdravotnická škola roku 2019

  30. září 2020 proběhlo v pražské Lucerně slavnostní vyhlášení soutěže Sestra roku 2019. Při této příležitosti ředitel školy, Mgr. Hynek Steska, převzal cenu Zdravotnická škola roku 2019.
  Velmi si tohoto ocenění vážíme a „naší zdravce“ přejeme, ať se jí daří i nadále být nejlepší.

  Světlana Jančaříková

 • Přednáška "Dentální hygiena"

  Ve středu 30. 9. 2020 se na domově mládeže uskutečnila přednáška „Dentální hygiena“. MDDr. Veronika Navrátilová žákům ve své prezentaci ukázala, že zuby jsou naší vizitkou a pravidelná péče může předcházet některým nemocem. Cesta ke zdravému a pěknému úsměvu pak není nikterak složitá.

  Věra Švecová

 • Poděkování z Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, z. s.

  Vážený pane řediteli, vážená paní Salcburge­rová, dovolte mi ještě jednou poděkovat za Vaši ochotu a pomoc při organizaci 17. ročníku udílení cen MOSTY ve Zlíně. Všech osm studentek dorazilo včera na akci, ke spolupráci přistupovaly zodpovědně a velmi ochotně. Díky jejich pomoci a Vašemu rozhodnutí se nám podařilo uspořádat mimořádně povedenou akci, které se mimo jiné zúčastnili i hejtman a senátor Jiří Čunek, primátor města Jiří Korec a arcibiskup olomoucký Jan Graubner.

  Děkuji a přeji Vám úspěšný nový školní rok.

  S pozdravem

  Mgr. Michal DVOŘÁK, ředitel organizačního odboru Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 | www.nrzp.cz

  Světlana Jančaříková

 • Adaptační kurz v DIS Fryšták 2020

  Ve dnech 7. – 11. 9. 2020 se žáci prvních ročníků naší školy zúčastnili adaptačního pobytu DIS Fryšták. Každá třída zde strávila necelé tři dny. Hned po příjezdu nás přivítali zkušení instruktoři, kteří nás bez jakéhokoliv zaváhání okamžitě zapojili do akce. Samozřejmě nás seznámili s řádem DIS a s denním režimem, kterého jsme se drželi v průběhu necelých tří dnů. Nechyběla nám ani plnohodnotná strava a pitný režim. Byla tu i možnost navštívit bufet. Vyzkoušeli jsme si spolupráci v týmech, při které jsme poznali jeden druhého a dozvěděli se o sobě něco nového. Všech těchto aktivit se mohli zúčastnit i třídní uči-telé, kteří byli nezbytnou součástí adaptačního pobytu. Díky veškerým aktivitám vznikl skvělý kolektiv, vždy jsme táhli za jeden provaz a všichni plně doufáme v to, že nám to vydrží až do čtvrtého ročníku studia na naší škole.

  Aktivity

  Všechny aktivity byly úžasné, ale kdybych měla vypíchnout ty, které mi nejvíce utkvěly v hlavě, pak bych začala mluvit o našich „randíčkách“. Dostali jsme vytištěné ciferníky hodin a ke každé fiktivní hodině (pro nás cca 5 minut) jsme si společně vy-brali parťáka do dvojice. Poté jsme šli na procházku i s naším panem učitelem a ve-doucími Chris a Pájou, které vždy po pěti minutách vyhlásily nějaké téma, o kterém se máme s danou osobou bavit. Aktivita byla super v tom, že jsme si povídali i s těmi, se kterými jsme se ještě tak neznali a překvapilo mě, jak moc toho máme společné-ho. Nezapomenu­telný byl i „večerní rituál“. Sedli jsme si do kruhu, uprostřed svítily svíčky a každý z nás řekl, co se mu za ten den líbilo, co ho překvapilo, za co je rád, nebo co se mu popřípadě nelíbilo. Bylo dojemné poslouchat ty krásné věci, co každý říkal. A jako třešničku na dortu bych chtěla zmínit náš náročný závod na kolech. Na-šich pět týmů se vydalo do náročného terénu a táhlo vždy jednoho z týmu na kole bez brzd a řetězu. Terén byl opravdu náročný. V několika chvílích jsme nevěděli, zda to vůbec zvládneme. Jelo se jak strmým kopcem, tak potokem, bahnem a nakonec i rybníkem. I když jsme byli mokří a od bahna, dalo nám to spoustu skvělých zážitků a pocit, že nás celý adapťák doopravdy stmelil.

  Denní režim Vstávali jsme většinou okolo 7:00 hodiny a v 7:30 byla možnost jít se pomodlit na mši. V 8:00 byla servírována chutná snídaně formou menších švédských stolů. Od 9:00–12:00 byl vymyšlen dopolední program. Ve 12:00 nás čekal výborný oběd a do 14:00 jsme měli polední klid. Ve 14:00 nám začínal pestrý odpolední program, po kterém následovala okolo 18:00 hodiny vydatná večeře. V 19:30 nám začínal večerní program a před jeho začátkem jsme dostali prostor se vykoupat popřípadě zrelaxovat. Ve 22:00 byla večerka, kdy už jsme všichni poctivě leželi v postelích a chystali se ke spánku. Tento režim se opakoval po dobu necelých třech dní. Jediná změna nastala poslední večer, kdy jsme si vysloužili večerku ve 23:00.

  Karolína Mašková a Lucie Malínská 1. C

 • Rehabilitační prvky - školící akce

  Školící akce je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, speciální pedagogy, sociální pracovníky, zdravotně-sociální pracovníky, žáky a studenty zdravotnic­kých škol, rodinné příslušníky pečující o osobu blízkou. Náplň školení je mimo jiné seznámení se a procvičení efektivní manipulace s nemocným, polohování, prvky bazální stimulace, práce s nemocným s demencí…
  Cena 500 Kč
  Délka trvání: 4 hodiny
  Termíny: 8. 10., 12. 11., 14. 1., 18. 3., 8. 4., vždy od 13:00 hodin.
  Přihlásit se můžete na tel. 577 008 1­11 nebo e-mailu svetlana.jancarikova@szszlin.cz

  Světlana Jančaříková

 • Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021 na obor vzdělávání:

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Soňa Košutová

1 2 3 4 5 6 7 63 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy