Informace o škole

Novinky

 • Šijeme roušky pro Baťovku

  Zaměstnanci naší školy se aktivně zapojili do šití roušek pro Krajskou nemocnici T. Bati, a.s. Dnes byla nemocnici předána první várka cca 130 ks roušek, další budeme předávat v následu­jících dnech. Děkujeme všem, kteří nám roušky věnovali, na šití roušek se aktivně podíleli, nebo pomohli zápůjčkou šicího stroje i darem materiálu! Jsme velmi rádi, že našemu hlavnímu partnerovi při praktickém vzdělávání našich žáků a studentů můžeme takto pomoci. Pokud se chcete přidat i vy, roušky je možno odevzdávat v sekreta­riátu školy každé pondělí a středu 8:00 – 11:00 hod., děkujeme!

  zaměstnanci školy

 • Úřední hodiny od 16. 3. 2020

  Úřední hodiny od 16. 3. 2020 do odvolání:

  pondělí a středa 8:00 – 11:00 hodin

  Do budovy školy budou vpouštěny cizí osoby včetně žáků/studentů pouze v odůvodně­ných případech, a to na nezbytně nutnou dobu. Jejich případný pohyb v budově školy bude možný jen v nutných případech, se souhlasem člena vedení. Kontakty s jinými osobami budou omezeny na nezbytně nutnou míru.

  Světlana Jančaříková

 • Soutěž v klinické propedeutice

  Magické datum 20.2.2020 př­ineslo vítězství soutěžícím třídy 2.C, kteří se účastnili školního kola soutěže v klinické propedeutice. Odborná porota to neměla vůbec jednoduché, vybírala z 10 přís­pěvků, které byly na velmi dobré úrovni. Prezentace si připravili žáci druhých ročníků oboru zdravotnický asistent a dokázali zaujmout nejen porotu, ale i diváky. Na 1. místě se umístil se svým příspěvkem UZ v graviditě Alexandr Zloch, 2. místo obsadila Yveta Šůstková a Michaela Kovačíková s příspěvkem Vyšetření zrakové ostrosti a barvocitu a 3. místo vybojoval Radim Kastner s příspěvkem Detekce sentinelové uzliny.

  Olga Králíková

 • Festival ošetřovatelských kazuistik – školní kolo

  Ve středu 26. 2. 2020 proběhlo školní kolo festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent. Nejlepší kazuistiku vybírali samotní žáci a první místo získala Markéta Hauerlandová s názvem – Ošetřovatel­ská péče u pacienta s ileostomií. Ta nás bude reprezentovat v regionálním kole, které se koná 25. 3. 2020. Přejeme jí hodně úspěchů a krásné umístění. Chtěla bych také poděkovat všem soutěžícím, posluchačům za jejich pozornost, ale také odborným učitelkám za metodické vedení prezentují­cích při přípravě kazuistik.

  Eva Řeháková

 • Ošetřovatelé úspěšní v matematice

  Dne 11. 2. 2020 se třída 1.O zúčas­tnila Krajské matematické soutěže třídních kolektivů. Ve své kategorii obsadili žáci třídy krásné 3. místo. Blahopřejeme.

  Kamil Šrubař

 • XV. ročník Psychologické olympiády

  Bylo to přesně 18. února 2020, kdy se na naší škole uskutečnilo školní kolo XV. ročníku Psychologické olympiády. Letos žáci zpracovávali téma:“ MŮJ VELKÝ SEN“. Všichni soutěžící prezentovali svá rozmanitá díla a následně čelili otázkám vážené poroty. Kreativními nápady a také svými motty inspirovali nejen porotu, ale také publikum a ostatní soutěžící. A jak to všechno na konec dopadlo? Na třetím místě se umístila s názvem práce „TOUHA VRÁTIT ČAS“ Diana Pluháčková, druhé místo obsadila s názvem „JAK DOSÁHNOUT SVÝCH SNŮ“ Karolína Miklíková a na prvním místě se umístil s názvem práce „ SEN DESMONDA DOSSE“ Kryštof Balajka. Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceňujeme snahu udělat něco více nad rámec svých každodenních povinností. Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v regionál¬ním k­ole.

  Alice Stašová

1 2 3 4 5 6 7 62 123
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy