Informace o škole

Novinky

 • Zachraňovali jsme v Napajedlích

  Dne 27.6. se naši žáci 1.C zúčastnili nácviku „První pomoci“ na I. ZŠ v Napajedlích. Žáčci prvního stupně se dozvěděli novinky z KPR, naučili se obvazovou techniku při stavění krvácení, fixovali zlomeniny a vyprošťovali raněného z vozidla. Děti velmi hezky spolupraco­valy a naši žáci se osvědčili na jedničku v roli lektorů.

  Alice Stašová

 • první absolventky oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra

  V pondělí 20. 6. 2022 úspěšně ukončily studium na naší škole všechny studentky 3. ročníku oboru Diplomovaná dětská sestra a získaly tak titul „Diplomovaná specialis­tka“. Po dlouhých 18 letech máme opět absolventky tohoto oboru, které nastupují do praxe. Tři roky se připravovaly k výkonu povolání pod starostlivým vedením ročníkové učitelky Mgr. Alice Drobné. Během studia přicházely pochvaly od poskytovatelů zdravotnické péče, kde plnily odbornou praxi, což nás vždy velmi potěšilo. Přejeme jim do dalšího života hodně úsměvů zdravých a vyléčených dětí, spolupracu­jících a spokojených rodičů, mnoho úspěchů v profesním, ale také osobním životě. Ať je jejich práce naplňuje a dělá jim radost. Zároveň se těšíme na nové zájemce o tento náročný, ale zároveň tak krásný obor.

  Eva Řeháková

 • Soutěž v úpravě lůžek

  Další ročník soutěže v úpravě lůžek má své vítěze … lépe řečeno vítězky. Krásný a slunečný den 17.6. patřil velkému porovnávání sil mezi žáky oboru Ošetřovatel. Po dvou letech jsme obnovili soutěž v úpravě lůžek – a že už jsme se všichni těšili. Atmosféra byla soutěžní a opět to bylo napínavé, s velmi vyrovnanými výkony, ale stupně vítězů hovoří jasně: je místo pro tři nejlepší. A těmi se velmi těsně staly:

  1. místo: Maruška Smutná ze 2. O
  2. místo: Natálka Čechová ze 2. O
  3. místo: Deniska Kočí z 1. O

  Denča si navíc odnesla ještě jedno ocenění: cenu diváků. Holkám moc gratulujeme a už se těšíme na další ročník.

  Petra Matošková

 • Táborák na domově mládeže

  Na domově mládeže se tento týden uskutečnil již tradiční rozlučkový táborák, kdy se žáci loučili se školním rokem. Viditelný smutek ve tváři nejen žáků, ale i vychovatelů zmizel nejen s vidinou přicházejí­cích prázdnin, ale především plápolající táborový oheň a opékání špekáčků. O dobrou zábavu bylo postaráno i díky doprovodnému programu, jako byly míčové hry, hra v badminton, či zpěv u táborového ohně. Velké dík patří všem vychovatelům, kteří tuto akci pro žáky rádi zorganizo­vali. Příjemné zpestření byla návštěva bývalých studentů a nechyběla ani nejedna paní učitelka. Na žáky a studenty se těšíme opět po prázdninách.

  Michal Polášek

 • ...a opět na záchrance, tentokrát 1.B

  V minulém týdnu se naše třída 1.B společně s paní učitelkou Malaníkovou zúčastnila exkurze na ZZS ve Zlíně. Podívali jsme se na vybavení vozidel, specializo­vaná vozidla i na dispečery ve službě. Zopakovali si teorii, a dokonce i praktický nácvik resuscitace. Vyzkoušeli jsme si také použití odborných pomůcek. Moc děkujeme záchranářům za čas, který s námi strávili a ochotu se nám věnovat. Sabina Opavská, 1.B

  Marta Malaníková

 • školní kolo soutěže v první pomoci

  Ve středu 15. 6. 2022 proběhlo po dvou letech opět školní kolo soutěže v poskytování předlékařské první pomoci. Do soutěže se zapojilo celkem 14 družstev z oboru praktická sestra a ošetřovatel. V rámci soutěže byla vyhlášena ještě kategorie nejlepší velitel družstva a nejlepší figurant. Všem účastníkům děkujeme za odpovědný přístup, modelům za velkou snahu připravit všem soutěžícím rovnocenné podmínky a porotě za pevné nervy a objektivitu.

  Petra Holubová

1 2 3 4 5 6 7 71 140
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy