Informace o škole

Novinky

 • Jarní výstava

  Kroužek keramiky prezentoval své výrobky na Jarní výstavě, kterou po dvouleté přestávce připravil Domov mládeže SPŠP ve Zlíně

  Jana Mališková

 • Kabelkový veletrh

  I letos jsme se zapojili do akce Kabelkový veletrh, který pořádá Naděje Zlín v Městském divadle Zlín. Sesbírané kabelky, které udělají radost jiným, se budou prodávat 15. května 2023 v di­vadle. Výtěžek z akce bude použit na realizaci terapeutic­kého koutku pro klienty Domu pokojného stáří.
  „Dobré skutky nevyjdou nikdy z módy“.

  Světlana Jančaříková

 • Bowling

  Ve středu jsme opět zavítali do Bowling pizza Komín na Jižních Svazích, abychom trochu rozproudili krev hraním bowlingu. Akce se zúčastnili žáci ubytovaní na domově mládeže. Družstva byla za své sportovní výkony odměněna pizza tyčinkami.

  Věra Švecová

 • Mezinárodní den sester

  SZŠ a VOŠZ Zlín ve spolupráci s KNTB a.s. a OZC Zlaté jablko pořádá Mezinárodní den sester, v pátek 12.5.2023 od 9:00 – 16:00 hod., v Obchodním a zábavním centru Zlaté jablko. Tato akce bude především zaměřená na měření ukazatelů zdraví a prevenci. Podrobný program najdete v přiloženém letáku. Součástí programu bude módní přehlídka současných a historických zdravotnic­kých uniforem, která bude probíhat v časech 9:00, 11:30 a 14:30 hod. Srdečně vás zveme. Mezinárodní den sesterpng266 k­Bpřed 25 dny

  Olga Králíková, Magda Gálíková

 • Vzdělávací akce na UČOCH KNTB Zlín

  V březnu a dubnu 2023 se žáci tříd 4.A, 4.B a 4.C, oboru vzdělání Praktická sestra, zúčastnili zajímavé vzdělávací akce o zubním ošetřovatel­ství na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice T. Bati, a.s. (dále jen UČOCH).

  Vzdělávací akce měla 2 části – teoretickou i praktickou. V teoretické části byli žáci vrchní sestrou oddělení seznámeni:

  • s odbornou péčí, které odd. UČOCH zajišťuje (diagnostika a léčba úrazů obličeje a obličejových kostí, diagnostika a léčba nádorů obličeje, čelistních a obličejových kostí, zánětů orofaciální oblasti, nemocí čelistního kloubu, anomálií a deformit aj.)
  • s personálním zajištěním a materiálním i technickým vybavením odd., včetně možností jejich uplatnění po absolvování naší školy
  • se zajímavou kazuistikou péče o pacienta onkologickým onemocněním dutiny ústní, včetně operační a následné péče
  • s protetic­kými pomůckami využívanými při rekonstruč­ních operačních výkonech.

  V praktické části měli žáci možnost navštívit oddělení UČOCH, prohlédnout si zubní ambulanci i operační sál, kde byli seznámeni s prací sestry, se zubním instrumen­táriem a pravidly chodu operačních sá­lů.

  Za zajímavé informace, cenné zkušenosti a rady děkujeme vrchní sestře oddělení UČOCH paní Miroslavě Krajčové a všeobecným sestrám Elišce Štěpánkové, DiS. a Barboře Vyvlečkové, DiS.

  Akce byla realizována v rámci projektu Šablony OP JAK CZ.02.02.XX/00/2­¬2_003/0003586­.¨

  Fotografie ze vzdělávací akce naleznete také ve fotogalerii na webu školy.

  Andrea Bílková

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na SŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 na obory vzdělávání:

  Praktická sestra

  Ošetřovatel

  Soňa Košutová

1 2 3 4 5 76 151
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy