Informace o škole

Novinky

 • Soutěž v úpravě lůžek

  Další ročník soutěže v úpravě lůžek má své vítěze … lépe řečeno vítězky. Krásný a slunečný den 17.6. patřil velkému porovnávání sil mezi žáky oboru Ošetřovatel. Po dvou letech jsme obnovili soutěž v úpravě lůžek – a že už jsme se všichni těšili. Atmosféra byla soutěžní a opět to bylo napínavé, s velmi vyrovnanými výkony, ale stupně vítězů hovoří jasně: je místo pro tři nejlepší. A těmi se velmi těsně staly:

  1. místo: Maruška Smutná ze 2. O
  2. místo: Natálka Čechová ze 2. O
  3. místo: Deniska Kočí z 1. O

  Denča si navíc odnesla ještě jedno ocenění: cenu diváků. Holkám moc gratulujeme a už se těšíme na další ročník.

  Petra Matošková

 • Táborák na domově mládeže

  Na domově mládeže se tento týden uskutečnil již tradiční rozlučkový táborák, kdy se žáci loučili se školním rokem. Viditelný smutek ve tváři nejen žáků, ale i vychovatelů zmizel nejen s vidinou přicházejí­cích prázdnin, ale především plápolající táborový oheň a opékání špekáčků. O dobrou zábavu bylo postaráno i díky doprovodnému programu, jako byly míčové hry, hra v badminton, či zpěv u táborového ohně. Velké dík patří všem vychovatelům, kteří tuto akci pro žáky rádi zorganizo­vali. Příjemné zpestření byla návštěva bývalých studentů a nechyběla ani nejedna paní učitelka. Na žáky a studenty se těšíme opět po prázdninách.

  Michal Polášek

 • ...a opět na záchrance, tentokrát 1.B

  V minulém týdnu se naše třída 1.B společně s paní učitelkou Malaníkovou zúčastnila exkurze na ZZS ve Zlíně. Podívali jsme se na vybavení vozidel, specializo­vaná vozidla i na dispečery ve službě. Zopakovali si teorii, a dokonce i praktický nácvik resuscitace. Vyzkoušeli jsme si také použití odborných pomůcek. Moc děkujeme záchranářům za čas, který s námi strávili a ochotu se nám věnovat. Sabina Opavská, 1.B

  Marta Malaníková

 • školní kolo soutěže v první pomoci

  Ve středu 15. 6. 2022 proběhlo po dvou letech opět školní kolo soutěže v poskytování předlékařské první pomoci. Do soutěže se zapojilo celkem 14 družstev z oboru praktická sestra a ošetřovatel. V rámci soutěže byla vyhlášena ještě kategorie nejlepší velitel družstva a nejlepší figurant. Všem účastníkům děkujeme za odpovědný přístup, modelům za velkou snahu připravit všem soutěžícím rovnocenné podmínky a porotě za pevné nervy a objektivitu.

  Petra Holubová

 • Pomáhali jsme pohybem

  V dubnu jsme se zapojili do pohybové výzvy, s názvem Pomáháme pohybem aneb Puštík pro onkologii. Cílem bylo uběhnout či ujít v dubnu co nejvyšší počet kilometrů a získat finanční podporu pro Komplexní onkologické centrum Zlín a puštíka tečkovaného ze ZOO Zlín.

  Za 20 dnů se 3267 členům akce podařilo naběhat 47 019 km. Tento neuvěřitelný výkon podalo 11 středních škol Zlínského kraje společně s jejich fanoušky. Jsme hrdí na to, že se naše škola dokázala probojovat na stupně vítězů a umístila se na skvělém třetím místě s celkovým počtem 4402 kilo­metrů. Vítězi jsou ale všechny školy, které se do akce zapojily. Pozadu nezůstali ani sponzoři, díky kterým se vybralo neuvěřitel­ných 114 000 Kč. Tato částka tak poputuje Komplexnímu onkologickému centru ve Zlíně.

  Všem zapojeným z celého srdce moc děkujeme, stejně jako organizáto­rovi celé akce Obchodní akademii Zlín.

  Matěj Koňařík

 • Celostátní přehlídka 44. ročníku středoškolské odborné činnosti - Gymnázium J. Ortena Kutná Hora

  Ve dnech 10. – 12. 6. 2022 nás v celostátním kole SOČ reprezento­vala Kateřina Kantorová ze třídy 4. C s prací na téma Cystická fibróza. Práce Kateřiny byla vybrána přes účast v okresním a krajském kole z celkového počtu téměř 120 prací v kategorii zdravotnic­tví.

  Alice Drobná

1 2 3 4 5 70 138
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy