Informace o škole

Novinky

 • Exkurze 2.O

  Dne 21. 3. 2024 jsme navštívili Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. Byli jsme provedeni zařízením, kde nás zaujalo velmi příjemné a moderní prostředí a celkový přístup ke klientům. Měli jsme možnost nahlédnout přímo na pokoj, líbilo se nám jeho hezké vybavení a přímý přístup ven z pokoje prostřednic­tvím vlastního balkonu. Myslím, že by se mezi námi našli jedinci, kteří by si dokázali představit zde pracovat. Následovala prohlídka Domovu pro seniory se zvláštním režimem. Vedoucí sestra nás provedla oddělením, viděli jsme denní místnost pro seniory, kde zrovna pletli pomlázky na Velikonoce a součástí aktivity byla taktéž canisterapie.

  Následující den 22. 3. 2024 jsme navštívili Psychiatric­kou nemocnici v Kroměříži a Kroměřížskou nemocnici. Psychiatrická nemocnice byla velice zajímavá. Překvapilo nás, jak je areál velký a jeho rozdělení na několik oddělení. Po celou dobu nás provázel Mgr. Jonáš Hickl, Dis. Dozvěděli jsme se, že je to 3. největší psychiatrická nemocnice, která má 33 oddělení a areál už má 115 let. Byli nám předány zajímavosti o tom, jak to tam vše funguje. Navštívili jsme klub pacientů, kde mají možnost chodit podle rozvrhu na hodiny angličtiny, zumbu, zpěv nebo třeba hraní bowlingu a kulečníku. Taktéž jsme měli možnost se seznámit s různými formami ergoterapie, jako např. tvoření pomocí keramiky, malování, práci se dřevem aj. Poté jsme se šli podívat do Kroměřížské nemocnice, kde jsme navštívili chirurgické a ortopedické oddělení. Pod vedením vrchní sestry jsme navštívili chirurgické oddělení, které je rozdělené na ženské a mužské, kdy součástí mužského oddělní je i jednotka intenzivní péče. Informovala nás o organizaci a uspořádání oddělení, předoperační a pooperační péči. Poslední částí byla ortopedie, kde se nám věnovala vrchní sestra, provedla nás oddělením, pokoji a ošetřovnou pro hospitali­zované pacienty po operacích.
  Jsme moc rádi že jsme se mohli zúčastnit obou exkurzí a dozvědět se tolik zajímavých informací.

  Kamila Knapová, 2.O

 • EXKURZE NA URGENTNÍM PŘÍJMU

  V pondělí 18. 3. 2024 jsme navštívili urgentní příjem a oddělení centrální sterilizace. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Poprvé jsme se na oddělení urgentního příjmu setkali s živými pacienty v prostorách čekárny, expektační místnosti a následně i na sádrovně. Oddělením nás provázela vstřícná a usměvavá vrchní sestra, kterou nezaskočil žádný náš dotaz. Jako bonus nám sestřička na sádrovně ukázala, jak se pracuje se sádrovým obvazem, jak se tento obvaz přikládá na horní končetinu a díky tomu Bety odcházela zpět do školy s čerstvou sádrovou dlahou. Po obědě jsme se šli podívat na oddělení centrální sterilizace, které je umístěno v budově chirurgie, v blízkosti centrálních operačních sálů. Před vstupem do pracovních prostor jsme se převlékli do plášťů, nasadili jsme si slušivé čepice a návleky na boty. I tímto oddělením nás provázela vrchní sestra, která nám ukázala přístrojové vybavení a celý proces předsteri­lizační přípravy i následné sterilizace instrumen­tária.

  Žákyně 1.O

  Anna Šťastná

 • XVIII. ročník - Festival ošetřovatelských kazuistik

  Dne 21. března 2024 proběhl na naší škole již XVIII. ročník festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků SZŠ z celé Moravy. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín; SZŠ Šumperk; SZŠ Brno – Jaselská; SZŠ Opava; OA a SZŠ Blansko; MSŠ-zdravotnická sekce, Nový Jičín a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře. Do programu byly zařazeny workshopy žáků a vyučujících přítomných škol, kde si zúčastnění předávali navzájem své zkušenosti. Svůj verdikt vynesla jak žákovská komise, tak i odborná komise složená ze sester z KNTB, a. s. Zlín zastoupená náměstkyní pro nelékařské zdravotnické pracovníky a kvalitu – Mgr. Kamilou Slabákovou, vrchní sestrou traumatolo­gického oddělení – Mgr. Lenkou Vašákovou a staniční sestrou interní JIP Mgr. Michalou Šůstkovou. Ta označila jako vítězku Denisu Urbanovou ze Střední zdravotnické školy Brno – Jaselská s Ošetřova­telskou péčí u nemocného po oesophagos­kopii, a žákovská komise vybrala Annu Binderovou a Davida Gampana ze SZŠ a VOŠZ Šumperk s Ošetřova­telskou péčí u nemocného s poruchou autistického spektra. Naše žákyně Sabina Opavská s Ošetřova­telskou péčí o pacienta s gliomem se umístila u odborné komise na 2. místě a u žákovské komise na 3. místě. Moc jí blahopřejeme. Festivalu se zúčastnilo kolem 200 poslucha­čů z řad žáků a odborných učitelek naší školy, ale také zúčastněných škol. Prezentujícím děkuji za vzornou přípravu, všem divákům za pozornost a 3. B ze perfektní organizaci.

  Eva Řeháková

 • Provoz školy

  Provoz kanceláře školy:
  čtvrtek 28. března 6:30 – 12:00
  pátek 29. března zavřeno – svátek

  Světlana Jančaříková

 • Erasmus+ Přípravná návštěva v Řecku

  V rámci programu Erasmus+ se vydaly dvě zástupkyně školy a jedna odborná učitelka na přípravnou návštěvu do řecké Soluně, aby vyřídily všechny podmínky pro blížící se stáž osmi vybraných žáků, která se bude konat v červnu. Hlavním úkolem této návštěvy bylo zajistit všechny potřebné dokumenty, dohodnout podmínky stáže a navštívit Domov pro seniory, kde budou naši žáci oboru Praktická sestra působit. Přípravná návštěva proběhla velmi úspěšně a my se s nadšením těšíme na to, kdy v červnu naši žáci odjedou na třítýdenní stáž do Soluně, města známého také jako Thessaloniki.

  Michaela Matoušů

 • Volejbalový turnaj

  Dne 20. března se na naší škole konal turnaj domovů mládeže Zlínského kraje ve volejbalu. Účastnilo se ho celkem šest týmů. Na prvním místě se umístila SPŠ MV Holešov. Druhé místo obsadil tým SPŠ Otrokovice. O třetí místo bojoval pořádající tým SZŠ Zlín s SPŠP Zlín. Tento souboj vyzněl lépe pro naše družstvo. Gratulace SZŠ a VOŠZ Zlín za skvělou reprezentaci na tomto ročníku. Souboj o umístění pak sehrály týmy TSOŠV Kroměříž a SŠOS Vizovice. Jsme rádi, že jsme se po roce opět společně viděli a děkujeme všem týmům za účast na tomto turnaji.

  Michal Polášek

1 2 3 4 5 85 168
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy