Informace o škole

Novinky

 • To je zákon,kámo

  Jak se mám zachovat, když mi někdo na párty nabídne cigaretu? A co když mi nabídne něco silnějšího? A vlastně – co v klubu smím a co nesmím? Poruším tím zákon, udělám přestupek? A jaký to bude mít na mě dopad? ……tyto otázky se honily hlavami žáků 2. ročníků při preventivní interaktivní přednášce 3. prosince v aule naší školy. O rizikovém chování, zneužívaní omamných látek a nelegálním chování se dozvěděli na přednášce „To je zákon, kámo“. Velmi zajímavě žáky do této problematiky vtáhl nprap. Ivan Mikulka – preventista PČR a na modelovém příběhu ukázal, jak se v jednotli­vých situacích zachovat. Přednáška byla volným pokračováním preventivní aktivity „Protidrogový vlak“, kterou žáci navštívili na konci loňského školního ro­ku.

  Petra Matošková, Magda Gálíková

 • Odborná konference - Paliativní péče v nemocnici - Dobré umírání III.

  V pátek 29. 11. 2019 proběhla na naší škole celodenní odborná konference za účasti více jak stovky lékařů, psychologů, sester, sociálních pracovníků a nemocničních kaplanů z různých koutů ČR. Akci zorganizoval Podpůrný a paliativní tým Krajské nemocnice Tomáše Bati ve spolupráci s Nadačním fondem AVAST a také naší školou. Studentky oboru Diplomovaná dětská sestra byly nápomocny při samotné organizaci, ale také se zájmem vyslechly přednesené příspěvky odborníků v oboru. Nemocniční tým ve Zlíně vede paliatr MUDr. Alena Kočendová a od ledna tohoto roku se snaží zajistit paliativní péči umírajícím pacientům, do které se snaží maximálně zapojit jejich rodiny. Práce paliativních týmů byla demonstrovaná na několika konkrétních kazuistikách. Velkým emočním zážitkem pro posluchače byla výpověď paní, která společně s tímto týmem doprovázela svoji umírající tchýni. Ve Zlíně ho tvoří tři lékaři, čtyři všeobecné sestry, zdravotně – sociální pracovnice, kaplan a psycholog. Přejeme jim, aby svým pacientům prodlužovali život v co možná nejvyšší kvalitě, pomáhali zvládnout náročnou životní situaci také jejich rodinám a tato práce je naplňovala radostí.

  Eva Řeháková

 • Poezie opravdu nikoho nezabije…

  Ve dnech 21. – 22. 11. 2019 se uskutečnily semináře poezie v hodinách 1. – 3. ročníků. Ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem proběhly hodiny s ukázkami tvorby našich klasiků: Karla Jaromíra Erbena, Karla Hynka Máchy, Jana Skácela a Václava Hraběte. PhDr. Václav Jindráček, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky, provádí výzkum s tématem poezie na školách různého typu v celé republice. A tak se u nás recitovalo, rapovalo, hledaly se metafory, personifi­kace, přirovnání, odpovědi na otázky, k čemu básně jsou, jaký mají význam pro autora i čtenáře a proč je číst.

  Danuše Gregušová

 • Dny otevřených dveří

  Dne 22. a 23.11.2019 se na naší škole konaly Dny otevřených dveří. Zájemci z řad žáků devátých tříd, mnozí se svými rodiči,ka­marády a sourozenci, měli možnost navštívit školu a zažít mnoho interaktiv­ních programů. Zdatnými průvodci jim byli současní žáci školy. Pokud jste nestihli návštěvu v tomto termínu, nevadí. Budeme se na vás těšit 16.1.2020 v č­ase od 13:00 do 17:00 hodin.

  Marta Malaníková

 • Prezentace PP SOŠ Luhačovice

  Ve středu 13. listopadu navštívily naše studentky SOŠ v Luhačovi­cích, aby seznámily studenty se zásadami první pomoci. V průběhu prezentace se studenti seznámili s postupy u vybraných poruch zdraví a následně si vyzkoušeli masáž srdce, použití defibrilá­toru, přiložení tlakového obvazu apod..

  Petra Holubová

 • Aktivizační program pro seniory

  Dne 14.11.2019 js­me se vydali do Domova pro seniory a Nestátního zdravotnic­kého zařízení Hvězda Malenovice. Třída 4.B si pro klienty připravila program o zdravé životosprávě. Začali jsme krátkým hudebním tancem, kdy se zapojili nejakčnější senioři a vymýšleli různé zvukové prvky, které jsme na konci všichni zopakovali. Pak následovala přednáška o správných stravovacích návycích – kolikrát denně jíst, co patři mezi zdravé a nezdravé potraviny a jak je důležitý pitný režim. V programu bylo zahrnuto i cvičení na protažení svalů při relaxační hudbě. Klientům jsme vysvětlili co je diabetes mellitus, jaké jsou typy, možnosti léčby a následné režimové opatření. Poslední teoretickou částí bylo povídání o sebepojetí a vztahy mezi sebou. Na závěr následoval kvíz na zopakování získaných informací. Po programu nastala volná zábava, kdy měli senioři k dispozici různé pracovní listy: hledání schovaných předmětů na obrázku nebo luštění přesmyček. Byli jsme rádi, že jsme mohli na „Hvězdě“ zpříjemnit odpoledne nejen sobě, ale i všem zúčastněným a vykouzlit nejeden úsměv na tváři.
  Renáta Černotová, 4­.B

  Alice Drobná

1 2 3 4 5 58 115
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy