Informace o škole

Novinky

 • Soutěžní den s Integrovaným záchranným systémem

  Dne 16. 9. 2022 se na Táborové základně SSM Sluníčko Otrokovice uskutečnil 2. ročník výchovně – vzdělávací akce „Soutěžní den s Integro­vaným záchranným systémem“.

  Akce určena žákům 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií z ze správního obvodu ORP Otrokovice. Družstva mezi sebou soutěžila v naučných, vědomostních a pohybových aktivitách, které si pro účastníky připravily níže uvedené složky IZS:

  • Hasičský Záchranný Sbor Zlínského Kraje
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Otrokovice
  • Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
  • Armáda České republiky
  • Policie ČR
  • Městská policie Otrokovice
  • Městská policie Zlín
  • BESIP
  • Celní správa Zlínského kraje

  Do akce se zapojila také naše škola, konkrétně žáci 3. B oboru Praktická sestra, kteří plnili v průběhu celé akce roli průvodců soutěžní týmu, na soutěžním stanovišti hodnotili vědomosti žáků v poskytování první pomoci a pomáhali organizátorům se zajištěním zázemí akce.

  Účastníci – soutěžící i prezentu­jící hodnotili akce jako velmi zajímavou pro všechny zúčastněné a již nyní se těšíme na příští ročník, kterého se velmi rádi zúčastníme!

  Andrea Bílková a Radana Uhýrková

 • Exkurze v Hospici Citadela

  Dnes jsme s naší třídou 4.A navští­vili místo, kde pracují andělé a pomáhají lidem na jejich poslední cestě. Smrt je součástí života a je moc dobře, že existují zařízení s paliativní péčí, které zajišťují umírajícím důstojný odchod. Děkujeme hospici Citadela, že nám tomuto tématu pomohli porozumět.

  Tobiáš Adamec, 4.A

 • Adaptační pobyt 1.B

  V pondělí 5. 9. 2022 jsme se zúčastnili adaptačního kurzu ve Fryštáku. Mnozí z nás nevěděli, co od adapťáku čekat. Absolvovali jsme různé aktivity, které měly přispět k lepším vztahům a vzájemné spolupráci mezi námi. Hned, co jsme dojeli na náměstí ve Fryštáku, nás čekala cesta do vesmírné základny, poté jsme se na základně všichni ubytovali a odpoledne nás čekala aktivita „rodinka Majerů“. Večer jsme si zkusili, jaké by to bylo nemít zrak, poslouchali jsme příběh o Heleně Kellerové. Další den jsme se snažili dokončit závod pana Vavrdy, trošku mokré a špinavé jsme ho nějak dokončili a za odměnu jsme si mohli zaplavat v rybníku. Večer jsme měli volný program: just dance, slaňování, fotokoutek. Po večeři nás čekala čajovna, kde jsme si mohli popovídat o šesti tématech. Čekal nás poslední den na DISu, který nám instruktoři zpříjemnili panem Vajíčkem. Nakonec jsme se rozloučili s instruktory a jeli zpátky domů.

  Marta Malaníková

 • Adaptační pobyt 1.C

  V pondělí 5. 9. 2022 se vydala třída 1. C na adaptační pobyt do Fryštáku. Hned po příjezdu nás čekalo veselé přivítání. Instruktoři si na všechny 3 dny připravili spoustu zajímavých a zábavných aktivit. Některé z nich byly zaměřeny na seznamování a jiné na spolupráci a důvěru mezi spolužáky v nové třídě. Žáci poznali nejen sebe navzájem, ale i svou třídní paní učitelku. Ve Fryštáku jsme si to krásně užili a už se těšíme na další společně stráveny čas. Nikola Matláková, 1­.C

  Nikola Matláková, 1.C

 • Exkurze - lázně Luhačovice

  Dne 12. 9. 2022 navštívili studenti 1.V v rámci praxe lázeňské město Luhačovice. Celým areálem naši skupinu provázela vrchní sestra, která nám poskytla komplexní informace o lázeňské léčbě a léčebných metodách. Studenti se seznámili s historií i současností lázeňství, navštívili známou Jurkovičovu vilu, inhalatorium, prostory pro balneoterapii a prameny minerálních vod.

  Marie Vilímková, Magda Gálíková

 • Dny otevřených dveří

  Dny otevřených dveří prezenčně jsou zpět!

  Pokud vás zajímá jak to na naší škole vypadá, srdečně vás zveme na dny otevřených dve­ří.

  25. 11. 2022 13:00 – 17:00 hodin

  26. 11. 2022 9:00 – 12:00 hodin

  Pokud nestihnete listopadové termíny máme pro vás připraven ještě jeden, a to

  19. 1. 2023 13:00 – 17:00 hodin

  Školou vás provedou naši žáci, pokud budete mít dotazy rádi je zodpoví naši vyučující.
  Budete mít možnost projít si celou školu, nahlédnete do odborných či jazykových učeben, můžete si vyzkoušet první pomoc.

  Těšíme se na vás.

  Marta Malaníková

1 2 3 4 5 71 140
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy