Informace o škole

Novinky

 • Úklid kolem DM a školy

  Ve středu 17.5. 2017 se od 1Text odkazu –18:00 uskutečnil úklid kolem DM, školy a nejbližšího okolí. Akce se zúčastnilo 13 žákyň 1. a 2. ročníku, které sbíraly společně s vychova­telkami různé odpadky do pytlů. Odměnou všem dívkám za jejich práci byla zmrzlina i pochvala za ochotu a účast na dobrovolné činnosti, která podporuje čistotu životního prostředí.

  Jarmila Jánská

 • Prezentace Integrovaného záchranného systému

  Dne 17. 5. 2017 naši školu navštívil plk. Ing. Jiří Moskva, vedoucí oddělení krajského operačního a informačního střediska z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, který si pro naše žáky 1. ročníků oborů ošetřovatel a zdravotnický asistent připravil přednášku na téma Integrovaný záchranný systém a základy operačního řízení. Uvedená témata pravidelně zařazujeme do vzdělávání žáků v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí a velmi si vážíme možnosti zařazení profesionála do výuky uvedených témat, který může předat našim žákům cenné profesní informace. Tímto panu plk. Ing. Jiřímu Moskvovi i vedení HZS Zlínského kraje velmi děkujeme!

  Andrea Bílková

 • SOS Extreme 2017

  V termínu od 12. – 14. 5. 2017 se tým studentů záchranářů z 2. Z, ve složení Anna Chytilová, Jakub Stryk, Roman Paprskarz a Štěpán Motyka, zúčastnil 9. ročníku metodického cvičení zdravotnic­kých družstev, které probíhalo v Dobřicho­vicích nedaleko Prahy. Celé cvičení probíhalo v denní i noční etapě, při jakémkoli počasí, v městské aglomeraci i přilehlém okolí. V průběhu soutěže nebyl brán ohled na únavu soutěžících a na trati bylo pro soutěžící připraveno několik modelových situací, včetně silových úkolů. Svoji premiéru na záchranář­ských soutěžích zvládli naši studenti záchranáři se ctí a náročné konkurenci, mimo jiné i profesi­onálních týmů, se umístili na 15. místě – blahopřejeme!

  Andrea Bílková

 • Odborná exkurze v Olomouci

  V pátek 21. 4. 2017 se zúčastnili studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář odborné exkurze v Olomouci, při které navštívili stanoviště Letecké záchranné služby Olomouckého kraje a Psychiatric­kou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. V rámci exkurze se studenti seznámili s organizací práce letecké záchranné služby, prohlédli si vrtulník, seznámili se s jeho výbavou apod. Na psychiatrické klinice se seznámili s chodem oddělení a specifiky přístupu v péči o pacienty s psychia­trickým onemocněním. Exkurze pro nás byla velkým přínosem a zároveň zážitkem.

  Markéta Blažková

 • Rozkoš rescue 2017

  Ve dnech 5. – 7. 5. 2017 se v okolí přehradní nádrže ROZKOŠ u České Skalice konalo tradiční soutěžní cvičení pro záchranáře Rozkoš RESCUE 2017. Tak jako každý rok na tomto cvičení reprezentoval naši školu tým studentů 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, letos ve složení Johana Šánková, Karolína Houbová, Karel Kapusta a Lukáš Chrascina. V průběhu náročné soutěže studenti absolvovali 20 odborných stanovišť, při kterých byly prověřovány jejich znalosti a dovednosti z poskytování přednemoc­niční neodkladné péče, ale také fyzická a psychická zdatnost, připravenost a zručnost. V silné konkurenci 30 týmů profi kategorie se naši studenti umístili na krásném 20. místě. Studentům k umístění srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Více informací o soutěži, včetně fotogalerie naleznete na http://vzs-nachod.cz/rescue/

  Andrea Bílková

 • Třetí ročníky v DISU

  Uběhly téměř 3 roky a my, studenti třetích ročníků se opět setkáváme na místě, kde se začal psát náš třídní příběh. Po příjezdu do Fryštáku nás uvítala delegace súdánských lékařů a sponzorů s nadějí, že přijel tým zkušených zdravotníků pro jejich nemocnici. Na počest dostáváme tradiční nápoj a ihned se pouštíme do her pro upevnění kolektivu. Je pro nás milým překvapením, jak jako třída dokážeme spolupracovat ve všech situacích, podat si pomocnou ruku nebo být upřímní jeden k druhému. Pobytem nás doprovázela podpora, radost, smích i slzy dojetí nebo štěstí. Vracíme se jako úžasná parta a na poslední společný rok po boku s nejlepší paní učitelkou třídní se víc než těšíme! Za třídu 3.B Markéta Silná

  Marta Malaníková

1 60 61 62 63 64 65 66 124
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy