Informace o škole

Novinky

 • Orientační závod žáků 2. a 3. ročníku SZŠ

  V úterý 23. 5. 2017 se v areálu naší školy a přilehlé čtvrti Příluky uskutečnil orientační závod pro žáky 2. a 3. ročníků SZŠ, oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel. Při závodu, který probíhal za krásného slunného počasí, měli žáci za úkol v co nejkratším čase absolvovat určenou trať a co nejlépe splnit soutěžní úkoly, při kterých prokazovali svoje znalosti z environ­mentální výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí. Ze zúčastněných 15ti týmů se na stupni vítězů umístily tý­my:

  1. místo – tým 3. B: A. Blanařová, M. Holá, S. Mikulcová, B. Stašková, L. Vyoralová, V. Gajdošová
  2. místo – tým 3.B: R. Jančaříková, V. Nejezchle­bová, M. Totková, I. Ševčíková, B. Čičatková, K. Chromková
  3. místo – tým 2.B: D. Čižmářová, A. Hnilová, N. Marcoňová, P. Matějka, J. Melichárek, I. Michalcová

  Vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další ročník závodu!

  Andrea Bílková, Soňa Košutová

 • Záchranářská soutěž Den první pomoci 2017

  Ve dnech 18. – 20. května 2017 se v areálu hotelu Belária v Hradci nad Moravicí uskutečnil 11. ročníku soutěže Den první pomoci 2017, která je určena studentům studijního oboru Zdravotnický záchranář na VOŠ a VŠ v České a Slovenské republice. V průběhu náročné soutěže si mohli budoucí záchranáři v denní i noční etapě prověřit schopnost skloubení teoretických znalostí a praktických dovedností v simulova­ných náročných událostech s velmi reálně namaskovanými figuranty. Naši školu na této náročné soutěži reprezentoval smíšený tým studentů 2. a 3. ročníku, konkrétně Kristýna Bobková a Filip Kresta ze 2. ročníku a Vladimír Konrád ze 3. ročníku, kteří se umístili na pěkném 14. místě – blahopřejeme! Zdroj foto – DPP 2017.

  Andrea Bílková

 • Soutěžní den IZS 2017

  Dne 16. 5. 2017 se v areálu Amfík Bukovina na Uherskohra­dišťsku uskutečnil první ročník výchovně – vzdělávací akce „Soutěžní den Integrovaného záchranného systému“. Tato pohybově vědomostní soutěž v bezpečnos­tně-branných disciplinách byla určena pro žáky 8. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií Zlínského kraje. Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Policie ČR, Armáda ČR, Celní správa, BESIP, SZŠ a VOŠZ Zlín a obec Popovice si pro žáky připravili 15 soutěžních a 5 nesoutěž­ních disciplín. Konkrétně naši studenti záchranáři z 2. a 3. ročníku ověřovali znalosti soutěžících týmů v poskytování první pomoci a praktických ukázek kardiopul­monální resucitace, stavění krvácení a imobilizace zlomenin, studenti záchranáři z 1. a 2. ročníků plnili v průběhu dne roli průvodců soutěžních družstev. V závěru dne proběhly pro všechny účastníky ukázky nasazení speciálního řezacího zařízení Cobra od HZS ZK a bojového umění MUSADO od Armády České republiky. Zdroj foto – HZS ZK.

  Více se o akci můžete dozvědět zde: https://youtu.be/ER9ovqwF8gQ a http://www.hzscr.cz/clanek/soutezni-den-izs-2017.aspx

  Andrea Bílková

 • Poděkování od ČČK

  Obdrželi jsme poděkování za pomoc při organizaci soutěže Mladých zdravotníků – Memoriál Vlasty Francové.

  Světlana Jančaříková

 • Soutěž mladých zdravotníků ČČK Zlín

  Ve čtvrtek 11. 5. 2017 s v centru Zlína a v přilehlých parcích uskutečnila „Soutěž Mladých zdravotníků – memoriál paní Vlasty Francové“, kterou pořádal Oblastní spolek ČČK Zlín pro žáky I. a II. stupně základních škol ze Zlína a okolí. Tak jako každý rok, tak i letos se této soutěže aktivně zúčastnili také studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář z Klubu IZS, kteří plnili nejenom roli figurantů celé řady zranění, ale také roli rozhodčích, hodnotících výkony soutěžích žáků při řadě modelových situací – bezvědomí, resuscitace, ošetření krvácení, uštknutí hadem aj. Jsme velmi rádi, že se naši studenti záchranáři mohou do akcí podobného typu zapojit a zdokonalit se v předávání zkušeností, rad a dovedností laické veřejnosti. Zdroj foto – Oblastní spolek ČČK Zlín.

  Andrea Bílková

 • To byl týden...

  Ve dnech 16. 5. – 19. 5. 2017 proběhly ústní maturitní zkoušky na naší škole. Ve čtyřech dnech se žáci a žákyně 4. A a 4. B podrobili zkoušce dospělosti v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk a ošetřovatel­ství. Za sebou už měli dubnovou praktickou maturitu z ošetřova­telské péče, písemné testy a slohovou práci.
  Někomu se dařilo, jiný měl smůlu, ale život už takový je.
  Milí maturanti, přejeme vám všem hodně zdaru v životě!
  Gregušová, Šenovská a kolektiv vašich učitelů

  Veronika Meitnerová

1 61 62 63 64 65 66 67 126
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy