Informace o škole

Novinky

 • Návštěva zlínského mrakodrapu

  Ve čtvrtek 14. 12. 2017 jsme navštívili 21. budovu v areálu bývalého podniku Svit. Pro ubytované tam byla připravena komentovaná prohlídka Baťovy administra­tivní budovy – mrakodrapu, který se stal dominantou města Zlína. Velmi poutavé vyprávění ubytované zaujalo a všechny zvídavé dotazy naše průvodkyně ráda a s přehledem zodpověděla.

  Petr Kudla

 • Vstup do registru dárců kostní dřeně

  „Zachránit někomu život může každý“, 17 žáků a studentů naší školy se po přednášce o dárcovství kostní dřeně rozhodlo nebýt lhostejnými nad osudy lidí s hematoon­kologickou chorobou a naplnili úvodní motto reálným skutkem – dne 12. 12. 2017 navštívili Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. a po odběru vzorku krve vstoupili do Registru dárců kostní dřeně. Konkrétně do registru vstoupilo 5 žáků ze 4.A a 8 žáků ze 4.B oboru vzdělání Zdravotnický asistent a 4 studenti z oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. Všem žákům a studentům za jejich rozhodnutí dát nemocným naději života děkujeme a velmi si jejich rozhodnutí vážíme! Vice fotografií najdete ve fotogalerii webu školy.

  Andrea Bílková

 • NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

  SZŠ a VOŠZ Zlín přijme do pracovního poměru pro výkon činností dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogic­kých pracovnících

  • učitele odborných předmětů SŠ/učitele odborných předmětů VOŠ
  • učitele praktického vyučování SŠ/ praktického vyučování a odborné praxe VOŠ/učitele odborného výcviku SŠ

  Pracovní úvazek: plný
  Předpokládaný počet přijatých: 2
  Pracovní poměr: od 1. 9. 2018 na dobu určitou s možností prodloužení

  Nabídky s CV zašlete prosím na adresu: info@szszlin.cz, tel. č. 577 008 111

  Hynek Steska

 • Mikuláš v MŠ - poděkování

  Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování paní Mgr. Lence Salcburge­rové, která již několikátý rok v naší mateřské škole se svými žáky pořádá pro děti Mikulášské představení s nadílkou pro děti. Jelikož sama vím, jak náročná je jakákoli aktivita nad rámec svých povinností, tak alespoň tímto způsobem chci opravdu velmi, velmi poděkovat za její čas, chuť, aktivitu i elán s žáky udělat něco navíc.

  Ještě jednou děkuji za celou naši mateřskou školu včetně rodičů dětí, kterých máme 80.

  S pozdravem.

  Věra Králíková, ředitelka MŠ Mateřská škola Zlín, Štefániko­va 2222

  Světlana Jančaříková

 • Zdravotní klauni v KNTB, a. s. Zlín

  Jednu listopadovou středu v rámci praktického vyučování byli žáci 3. B na oddělení kojenců a batolat v KNTB součástí tzv. „klauniády“, kterou vedli specializo­vaní pracovníci, ze světoznámé neziskové organizace Zdravotní klaun. Cílem zdravotních klaunů je přinášet smích a radost nejenom dětem, ale také geriatrickým pacientům. Tím přispívají ke zlepšení celkového zdravotního stavu, ale mají vliv zejména na jeho psychický stav. V současné době působí v ČR 86 zdravot­ních klaunů, kteří navštěvují 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Během pobytu klaunů se oddělením linuly tóny ukulele, známých a méně známých písniček a hlavně dětský smích. U každého pacienta probíhalo improvizo­vané, ale zcela individua­lizované představení, nechybělo také používání různých rekvizit, jako je bublifuk nebo chrochtající prasátko. Všichni žáci 3. B děkují, že mohli být součástí tohoto vystoupení, které si náramně užili a jsou rádi, že získali větší přehled o činnosti zdravotních klaunů v klinické praxi. Kristýna Bezděková, žákyně 3. B

  Eva Řeháková

 • Vánoční turnaj domovů mládeže ve stolním tenisu

  Ve středu 6. 12. 2017 se zástupci domova mládeže L. Hošek a T. Holbová zúčastnili Vánočního turnaje domovů mládeže, který uspořádal DM1 SPŠP ve Zlíně. T. Holbová získala v kategorii dívek bronzovou medaili, L. Hošek se do finále neprobojoval. Akce navazovala na turnaj ve stolním tenisu, který se uskutečnil na domově mládeže v pondělí 27. 11. 2017. Vítězem turnaje se stal M. Zourek, T. Holbová obsadila druhé místo a třetí místo patřilo J. Burdíkovi.

  Jana Mališková

1 62 63 64 65 66 67 68 70 138
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy