Informace o škole

Novinky

 • Exkurze Brno

  Žáci prvních ročníků se vydali ve středu 3. května do Brna. Dopoledne jsme strávili v planetáriu. Nejdříve jsme si v Explora­toriu prošli dějinami vesmíru :-) a kochali se pohledy na galaxie a mlhoviny. Možná to pro nás bylo také cvičení ve fotografo­vání. Bylo těžké odolat focení, bylo-li možno zvolit tak úžasné pozadí pro naše fotografické kompozice. Pak nás čekal pohled na noční oblohu promítanou na kupoli planetária a povídání o souhvěz­dích, která můžeme vidět večer nad hlavou. Díky filmové projekci se pak všude kolem nás rozsvítila miliarda hvězd a my se vydali vstříc dobrodružství vzniku a vývoje hvězd. Zaujaly nás také pokusy z optiky, zvláště asi z té neviditelné. Neuvědomovali jsme si, Jak se náhle změní svět, „díváme-li“ se na něj prostřednic­tvím infračerve­ného či ultrafialo­vého záření. Odpoledne jsme pak navštívili anatomické muzeum. Poznatky ze somatologie jsme si mohli spojit s exponáty tkání a orgánů. Mnohdy nás překvapilo jak velké či naopak malé části lidského těla jsou.

  Martina Dvořáčková

 • Exkurze na operačních sálech KNTB Zlín,a.s.

  V pátek 28. dubna jsme se jako žáci 3. ročníku oboru zdravotnický asistent zúčastnili v rámci OPČ exkurze na operačních sálech v KNTB Zlín, a.s. Po příchodu se nás ujala vrchní sestra COS, která nás následně provedla celým oddělením operačních sálů. Ze všeho nejdříve jsme se však museli kompletně převléct do oblečení, které je určeno pouze pro operační sály. Výbava zahrnovala i operační čepice a ústenky. Někteří z nás dostali tu možnost se již dříve podívat na operační sály, jako přihlížející k operaci. Avšak pro spoustu z nás to bylo něco nového. Po převlečení jsme se tedy společně vydali na obhlídku samotných sálů. Vrchní sestra nám všechno pečlivě ukázala a popsala nám, kde se co nachází a k čemu jaké vybavení slouží. Na závěr bych chtěla jen říct, že práce instrumen­tářek na sále musí být neskutečně náročná a zodpovědná. Rok od roku se zdravotnictví zdokonaluje a přibývá spousta nových metod a nástrojů, které je nutno znát a ovládat. Za třídu 3.B, Kateřina Holbová.

  Marta Malaníková

 • Soutěž v latině

  Ve středu 26.4. pro­běhla školní soutěž z latiny. 7 soutěžních dvojic ze tříd 1.A a 1.B luštilo křížovky sestavené ze zdravotnické slovní zásoby a podle tajenky pak soutěžící hledali schované s citáty. Vyhrála družstva, která podle výsledků tajenky nejrychleji našla skrýše s obálkami a sestavila správně latinské citáty. Nejúspěšnější byla družstva L.Prčková a A.Pavelková, H.Maršálková a K. Pagáčová z 1.A, a K. Matulová a A. Smetánková z 1.B. Cílem vědomostně – „bojové“ hry je poskytnout žákům nový ( a snad i zábavný) zážitek spojený s latinským jazykem. Děkuji všem soutěžícím za účast a podpůrnému žákovskému týmu za pomoc během soutěže.

  Mgr. Lenka Březíková

  Lenka Březíková

 • Turnaj v bowlingu

  Ve středu 26. 4. 2017 se konal turnaj v bowlingu ve Sportaréně u Jeleňa mezi žáky 3. a 4. výchovné skupiny DM. Nejlepšími hráči byli J. Burdík a V. Kovaříková. Účastníci turnaje byli odměněni pizzou.

  Věra Švecová

 • Maturitní jaro 2017

  Duben je ve znamení praktických maturitních zkoušek pro naše třídy 4. A a 4. B. Na odděleních ortopedie, chirurgie, interny a centra klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s., skládají první část zkoušky dospělosti. Po ranním vylosování plní maturanti a maturantky ošetřovatel­skou péči na určeném pokoj a poté své výkony obhajují před komisí. Držíme palce!

  Veronika Meitnerová

 • Odborná exkurze k problematice báňského záchranářství

  Dne 20. 4. 2017 absolvovalo 22 studentů 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář odbornou exkurzi v Ostravě, která byla zaměřena na Báňské záchranář­ství. Konkrétně studenti záchranáři navštívili Hlavní báňskou záchrannou stanici Ostrava, Integrované bezpečnostní centrum Ostrava a Hornické muzeum Landek Park. V průběhu exkurzí studenti získali od výborně připravených a ochotných profesionálů cenné informace o historii, materiálním, technickém, personálním zajištěním uvedených pracovišť, o požadavcích na zájemce o práci v uvedených organizacích, o výcvikovém programu a technickém zajištění výcviku báňských záchranářů a další důležité odborné informace, které využijí při svém dalším studiu. V závěru celého dne studenti záchranáři absolvovali prohlídku dolu v Hornickém muzeu Landek Park, při které získali reálnou představu o pracovních podmínkách horníků i báňských záchranářů v podzemí.

  Andrea Bílková

1 59 60 61 62 63 64 65 122
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy