Informace o škole

Novinky

 • Soutěž v latině

  Ve středu 26.4. pro­běhla školní soutěž z latiny. 7 soutěžních dvojic ze tříd 1.A a 1.B luštilo křížovky sestavené ze zdravotnické slovní zásoby a podle tajenky pak soutěžící hledali schované s citáty. Vyhrála družstva, která podle výsledků tajenky nejrychleji našla skrýše s obálkami a sestavila správně latinské citáty. Nejúspěšnější byla družstva L.Prčková a A.Pavelková, H.Maršálková a K. Pagáčová z 1.A, a K. Matulová a A. Smetánková z 1.B. Cílem vědomostně – „bojové“ hry je poskytnout žákům nový ( a snad i zábavný) zážitek spojený s latinským jazykem. Děkuji všem soutěžícím za účast a podpůrnému žákovskému týmu za pomoc během soutěže.

  Mgr. Lenka Březíková

  Lenka Březíková

 • Turnaj v bowlingu

  Ve středu 26. 4. 2017 se konal turnaj v bowlingu ve Sportaréně u Jeleňa mezi žáky 3. a 4. výchovné skupiny DM. Nejlepšími hráči byli J. Burdík a V. Kovaříková. Účastníci turnaje byli odměněni pizzou.

  Věra Švecová

 • Maturitní jaro 2017

  Duben je ve znamení praktických maturitních zkoušek pro naše třídy 4. A a 4. B. Na odděleních ortopedie, chirurgie, interny a centra klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s., skládají první část zkoušky dospělosti. Po ranním vylosování plní maturanti a maturantky ošetřovatel­skou péči na určeném pokoj a poté své výkony obhajují před komisí. Držíme palce!

  Veronika Meitnerová

 • Odborná exkurze k problematice báňského záchranářství

  Dne 20. 4. 2017 absolvovalo 22 studentů 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář odbornou exkurzi v Ostravě, která byla zaměřena na Báňské záchranář­ství. Konkrétně studenti záchranáři navštívili Hlavní báňskou záchrannou stanici Ostrava, Integrované bezpečnostní centrum Ostrava a Hornické muzeum Landek Park. V průběhu exkurzí studenti získali od výborně připravených a ochotných profesionálů cenné informace o historii, materiálním, technickém, personálním zajištěním uvedených pracovišť, o požadavcích na zájemce o práci v uvedených organizacích, o výcvikovém programu a technickém zajištění výcviku báňských záchranářů a další důležité odborné informace, které využijí při svém dalším studiu. V závěru celého dne studenti záchranáři absolvovali prohlídku dolu v Hornickém muzeu Landek Park, při které získali reálnou představu o pracovních podmínkách horníků i báňských záchranářů v podzemí.

  Andrea Bílková

 • Odborná exkurze v Ostravě

  Ani chladné a nevlídné počasí dne 20. dubna neodradilo žáky druhých a třetích ročníků oboru Zdravotnický asistent od návštěvy vysoce specializo­vaných oddělení Městské nemocnice v Ostravě. Exkurze byla zahájena dopolední návštěvou nově zrekonstru­ovaného porodního sálu, který patří mezi nejmodernější v České republice. Měli jsme možnost seznámit se s nadstan­dardně vybavenými porodními boxy včetně vyhřívané porodní vany, která je v ČR zcela ojedinělá. Poté jsme pozornost přenesli na Centrum hyperbarické medicíny. Hyperbarická oxygenote­rapie (hyperbaro­xie) je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosféric­kého tlaku ve speciálních komorách. Byli jsme rádi, že jsme měli možnost nejenom tuto komoru vidět – je jediná svého druhu na Moravě, ale dokonce i navštívit a zažít pocit, jaký mají pacienti při této speciální terapii. Odpolední část programu patřila Centru pro nefrologii a hemodialýzu. Zde jsme viděli moderní pracoviště vybavené špičkovou diagnostickou a léčebnou technikou a klimatizovaný hemodialy­zační sál se 14 dialyzač­ními lůžky včetně 2 infekčních bo­xů.

  Velké poděkování patří staničním a vrchním sestrám všech oddělení za velmi vlídné přijetí a za ochotu věnovat nám svůj čas a vysoce profesionální zkušenosti.

  Petra Matošková

 • Exkurze 3.Z v Nemocnici na Bulovce v Praze

  Ve dnech 9. – 11. 4. 2017 absolvovalo 17 studentů 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář odbornou exkurzi v Praze, kde navštívili Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce a podzemní nemocnici, která je její součástí. Součástí exkurze byla i návštěva Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (ZZS HMP), v jejímž rámci byli studenti seznámeni s vozidlem určeným pro hromadná neštěstí – Golem, speciální sanitou XXL a jinými speciálními vozy využívanými ZZS HMP. Dle zájmu studenti navštívili také Urgentní příjem Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnici IKEM. Odborný program exkurze byl doplněn prohlídkou historického centra Prahy. Exkurze přispěla k rozšíření znalostí studentů o organizaci a zaměření Fakultních nemocnic a Záchranné služby v hlavním městě Praze a o možnostech profesního uplatnění.

  Petra Holubová

1 59 60 61 62 63 64 65 122
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy