Informace o škole

Novinky

 • Odborná exkurze v Brně

  Dne 10. dubna 2017 jsme s třídou 1. V v do­provodu Mgr. Alice Stašové a Mgr. Heleny Krausové navštívili anatomické muzeum Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Zde jsme si mohli prohlédnout přes 200 oprav­dových nebo umělých exponátů, mezi které patřila i kostra nejvyššího muže Josefa Drásala, který měřil 242 cm.
  Poté jsme se přesunuli do Fakultní nemocnice v Brně, kde jsme navštívili Kliniku úrazové chirurgie – Spinální jednotku. Tímto oddělením nás provázela Kateřina Němcová.
  Dozvěděli jsme se spoustu informací o postupech péče u pacientů s úrazem míchy a páteře. Nahlédli jsme na pokoje nemocných a fyzioterapeut tohoto oddělení nám ukázal v tělocvičně veškerá zařízení, která slouží k cvičení s pacienty. Dále jsme pokračovali na Kliniku anestezio­logie, resuscitace a intenzivní medicíny na pracovišti medicíny dospělého věku. Zde nás provázel vrchní sestra Mgr. Bronislav Moravčík. Byli jsme seznámeni s chodem oddělení a s péčí o pacienta v intenzivní péči a s novinkami na urgentním příjmu.
  Děkujeme organizátorům za to, že nám umožnili vidět jiná pracoviště.
  Radim Hlinák
  student z 1. V

  Alice Stašová

 • Celostátní psychologická olympiáda

  Dne 6. 4. proběhl XII. Ročník psychologické olympiády. Naše žákyně Julie Šmatlová si vedla velmi statečně a byla jsem pyšná, že je žákyní naší školy. Získala Zvláštní ocenění za odbornost, originalitu a pokoru při své prezentaci. Patří jí velké poděkování. Jak ona vnímala svůj boj o umístění, popisuje v následu­jícím článku. „Je ráno 6. dubna 2017 a já přijíždím na Vsetím plná obav a očekávání. Znovu na mě čeká přednášení mojí prezentace o světě introvertů. Zvládla jsem to na školním kole, regionálním kole, tak se uklidňuji, že to přece musím zvládnout i nyní. Ovšem tady, je to již celostátní psychologická olympiáda. Nervozita si semnou už od chvilky, kdy jsem se probudila, pohrává. Přicházím do maličké růžové budovy, vevnitř panuje milá atmosféra. Soutěž začíná, já jdu však na řadu až úplně poslední, mezitím sleduji ostatní soutěžící. Každá práce je něčím jiná a výjimečná, každý hledá něco, čím by porotu zaujal, a to jak po stránce odborné, tak po stránce citové. Za zmínku stojí všechny práce, ovšem mě nejvíce zaujala práce Kristýny Hruškové (SZŠ Pardubice), která zpracovala příběh staříčka, jenž přežil pobyt v koncentrač­ním táboře v Osvětimi. Dále mě také bavila práce Petra Kučery (SZŠ Písek), která pojednávala o bushcraftu. A jak to celé dopadlo? Na prvním místě se umístila Soňa Nezbedova (SZŠ Praha) s prezentací o tom jak nás ovlivňují lidé, a také jak mi ovlivňujeme je. Na druhém místě skončila Ivona Havlová (SZŠ Plzeň) se svým přednesem o pacientovi s kvadruple­gií a třetí místo obsadila Nikola Svobodová s prací pod názvem V zákoutí mojí duše, kde popisovala svůj stav po smrti brášky. Já jsem získala zvláštní ocenění za odbornost, interakci s publikem a otevřenost. Moc bych chtěla poděkovat paní učitelce Mgr. Alici Drobné a Mgr. Alici Stašové za velkou podporu a možnost konzultace mojí práce, bez nich bych se tak daleko nedostala. Julie Šmatlová, 2. A

  Alice Stašová

 • Velikonoční pečení na DM

  Ve čtvrtek 6. dubna v odpoledních hodinách se naše žákyně věnovaly velikonočnímu pečení. Jako tradičně si zvolily beránka z třeného těsta, pečeného v keramické formě. Z dalších moučníků si děvčata vybrala mrkvovou buchtu s ořechy. Pečení se zúčastnily: Kristýna Holbová, Iva Hořáková, Renáta Černotová, Kristýna Turečková, Kateřina Remešová z 1.ročníku.

  Jarmila Jánská

 • 4. ročník studentské konference z Klinické propedeutiky – regionální kolo Šumperk

  Dne 4. dubna 2017 se uskutečnilo regionální kolo soutěž v Klinické propedeutice v SZŠ Šumperk. Před porotou z řad pedagogů vystoupilo se zpracovaným odborným tématem 18 žáku druhých ročníků oboru zdravotnický asistent. Porota hodnotila celkem 12 prací. Naši žáci Tereza Spazierová a Ivana Michalcová obsadili třetí místo se svou prací Poruchy hybnosti se zaměřením na Parkinsonovu chorobu, Michaela Slavíková a Eliška Berkyová s prezentací Alzheimerova choroba se umístily na místě čtvrtém. Blahopřejeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.

  Helena Krausová

 • Matematická soutěž SZŠ

  V úterý 4. 4. proběhl v Ostravě 20. ročník matematické soutěže středních zdravotnic­kých škol. Souteže se zúčastnily žáci zdravotnic­kých škol z celé republiky. V nejvíce obsazené kategorii 1. a 2. ročníků odborných oborů se umístila Kamila Jakubíková z 1. ročníku na výborném 4. místě. Blahopřejeme.

  Kamil Šrubař

 • Konzultační odpoledne dne 19. 4. 2017

  Vážení rodiče,
  zveme Vás na konzultační dopoledne, kde se můžete seznámit se studijními výsledky svých dětí. Učitelé Vám budou k dispozici od 15:00 – 17:00 hod.

  Soňa Košutová

1 57 58 59 60 61 62 63 119
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy