Informace o škole

Novinky

 • Festival ošetřovatelských kazuistik pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka

  Ve středu 29. března 2017 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XIII. festival ošetřovatel­ských kazuistik žáků zdravotnic­kých škol z celé Moravy. Tentokrát převzal záštitu nad touto akcí radní ZK pro školství Mgr. Petr Gazdík, kterému bychom i touto cestou chtěli poděkovat. Přehlídky se zúčastnilo 10 zdravot­nických škol z celé Moravy, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín; SZŠ Šumperk; SZŠ Brno – Jaselská; SZŠ Brno – Grohova; SZŠ Karviná; MSŠ-zdravotnická sekce, Nový Jičín; OA a SZdŠ Blansko; a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře, Do programu byly zařazeny nejzajíma­vější kazuistiky, ale také workshopy žáků a vyučujících zúčastněných škol, v kterých si navzájem předávali své zkušenosti z klinické praxe. Festivalu se zúčastnilo asi 200 poslucha­čů z řad žáků naší školy, ale také přihlášených škol. Porota sestavená z žáků zúčastněných škol v závěru vyhodnotila tři nejlepší kazuistiky. Také odborná komise, složená z odborníků z KNTB, a. s. Zlín – Aleny Pilušové, vrchní sestry dětského oddělení, Mgr. Jany Poláchové, vrchní sestry kardiologic­kého centra a Lenky Vašákové, vrchní sestry traumatolo­gického oddělení, vyhodnotila 3 nejlepší kazuistiky. Jelikož máme kladnou odezvu od všech zúčastněných škol, chtěli bychom v tradici pokračovat a tuto žákovskou konferenci uspořádat i v roce 2018.

  Eva Řeháková

 • Ples 2017

  Milý profesorský sbore, milí spolužáci, vážení hosté, jménem plesového výboru bychom Vám všem chtěli poděkovat za skvělou páteční atmosféru na XVII. ročníku plesu Sladkého pokušení. Zároveň děkujeme všem, co se podíleli na organizaci, přípravě, výzdobě a sponzoringu. Jmenovitě děkujeme našim největším oporám, a to Mrg. Alici Stašové, Mrg. Markétě Blažkové, Janě Novákové a také Mgr. Jitce Skopalové, která nám byla oporou v den samotného konání plesu.
  Když nám minulý rok předávali 4. ročníky pomyslné žezlo, ani ve snu nás nenapadlo, kolik to bude stát dřiny, práce a našeho volného času. Ples nás přesvědčil o tom, že i jako třídy odlišných názorů dokážeme spolupraco­vat, pomáhat si a zorganizovat náročný úkol. Dle našeho názoru vše proběhlo i přes všechen stres v pořádku a jsme pyšní na tvrdě odvedenou práci. Na srdci nás hřeje pocit vyprodaných sálů hotelu Moskva a spokojenost hostů. Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Všechny ty starosti máme za sebou a můžeme si vydechnout. Jsme velice rádi, že jsme udrželi úroveň reprezentač­ního plesu a chtěli bychom popřát hodně štěstí a pevné nervy budoucím 3. ročníkům při pořádání dalšího plesu. Rozjeďte to v plné parádě. Tfuj Tfuj. Simona Mikulcová, Jiří Absolon, žáci ZA3

  Alice Stašová

 • Návštěva zlínského rádia

  Ve středu 22. března 2017 jsme navštívili pracoviště Rádia Zlín a rádia Rock MAX. Viděli jsme náročnou práci moderátorů a zázemí, kde se běžný posluchač nedostane. Náš průvodce Filip Bártek byla velmi příjemným a milým společníkem, který nás zasvětil do tajů rozhlasového vysílání. Sledovali jsme při práci Luďka Randára, populárního herce Městského divadla ve Zlíně který nahrával reklamní spot. Práce moderátora je zajímavá a poznali jsme i náročnost, zodpovědnost a tvůrčí kreativitu, kterou musí pořádný spíkr mít. Děkujeme a ať vám to hraje!

  Petr Kudla

 • Turnaj v badmintonu

  Ve středu 22. 3. 2017 žákyně Renáta Černotová a Iva Hořáková reprezento­valy DM na turnaji v badmitonu, který pořádal DM SPŠ MV v Holešově. I když se neprobojovaly do finále soutěže, podaly ve vyrovnané soutěži dobré výkony.

  Věra Švecová

 • Školní kolo ošetřovatelských kazuistik

  Ve středu 22. 3. 2017 se již druhým rokem konalo školní kolo soutěže ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníku oboru ZA. Celkem se představilo 6 vydařených prezentací. Každá byla něčím jiná, jinak dokonalá. Takže vlastně všichni přednášející zvítězili už tím, s jakým zápalem se připravovali. Já sama jsem si mohla vyzkoušet prezentovat společně se svou spolužačkou kazuistiku z kojeneckého oddělení a jsem za tuto zkušenost nesmírně vděčná. Měla jsem příležitost hlouběji se zamyslet nad zajímavým ošetřovatel­ským problémem a hledat řešení konkrétních situací, což je pro můj profesní život nesmírně přínosné. Všem soutěžícím a odborným učitelkám moc děkujeme za aktivní přístup k této akci a přejeme hodně štěstí vítězce Markétce Totkové, která nás bude reprezentovat v regionálním kole. Ludmila Vyoralová, 3­.B

  Eva Řeháková

 • Není zoubek jako zoubek

  Žáci 2. ročníku oboru ošetřovatel druhé skupiny ODV, pod vedením paní učitelky Novákové si připravili projekt k prevenci zubního kazu „NENÍ ZOUBEK JAKO ZOUBEK“. S tímto projektem jsme se vypravili do jeslí M. Knesla na Bartošově čtvrti. Na úvod jsme dětem ukázali pohádku O nakaženém zoubku. Poté jsme si rozdělili děti do skupinek a na každém stanovišti jsme měli pro ně připravené aktivity. Děti jsme na závěr odměnili diplomy a medailemi, které jim rozdala Zoubková víla. Dětem se to velice líbilo a nám také a těšíme se na další spolupráci! S pozdravem žáci ODV 2 OŠ s paní učitelkou Novákovou.

  Šárka Nováková

1 55 56 57 58 59 60 61 115
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy