Informace o škole

Novinky

 • Seminář - specifika zásahu při dopravní nehodě

  Dne 25. 5. 2017 se studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili na HZS Zlín odborného semináře na téma Specifika zásahu při dopravní nehodě, se zaměřením na vyprošťování osob z havarova­ných vozidel za použití speciální techniky. Seminář byl rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části byli studenti záchranáři seznámeni profesionál­ními hasiči se zásadami vyprošťování osob z havarova­ných vozidel, v praktické části absolvovali ukázku zásahu při dopravní nehodě na výcvikovém polygonu HZS Zlínského kraje. Následně mohli studenti s hasiči diskutovat o významu a použití speciální techniky a o postupech při vyprošťování osob, získané specifické znalosti a dovednosti následně využijí při svém dalším studiu a ve své budoucí profesi. Profesionál­ním hasičům z HZS Zlín a veliteli zlínských hasičů Ing. Janu Klepáčovi děkujeme za ochotu a čas se s námi podělit o své profesní zkušenosti.

  Andrea Bílková

 • Spolupráce se seniory ve Zlíně

  Spolupráce se seniory ve Zlíně pokračuje i v letošním roce v Klubu seniorů Příluky Zlín. Studentky 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra si připravily informace o stravování seniorů, prospěšnosti i rizicích některých potravin. Zaměřily se také na možnosti podpory zdravotního stavu seniorů, např. v prevenci osteoporózy anémie a dalších. Hovořily také o nových trendech ve stravování, posluchačky dostaly prostor pro otázky a diskusi na daná témata, některé si během prezentací psaly poznámky. O tom, že byl program zajímavý, svědčí kladný ohlas, radost ze setkání s mladými studentkami a také závěrečná společná fotografie. Akce proběhla 4. května v prostorách klubovny seniorů.

  Miroslava Krasulová

 • Nabídka pracovního místa

  SZŠ a VOŠZ Zlín přijme od 1. 9. 2017 do pracovního poměru na plný úvazek k výkonu činností podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogic­kých pracovnících:

  • učitele odborných předmětů SŠ
  • učitele odborného výcviku SŠ

  Předpokládaný počet přijatých: 1

  Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení

  Nabídky s životopisem zasílejte prosím na adresu: info@szszlin.cz, tel. č. 577 008 111

  Andrea Bílková

 • Orientační závod žáků 2. a 3. ročníku SZŠ

  V úterý 23. 5. 2017 se v areálu naší školy a přilehlé čtvrti Příluky uskutečnil orientační závod pro žáky 2. a 3. ročníků SZŠ, oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel. Při závodu, který probíhal za krásného slunného počasí, měli žáci za úkol v co nejkratším čase absolvovat určenou trať a co nejlépe splnit soutěžní úkoly, při kterých prokazovali svoje znalosti z environ­mentální výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí. Ze zúčastněných 15ti týmů se na stupni vítězů umístily tý­my:

  1. místo – tým 3. B: A. Blanařová, M. Holá, S. Mikulcová, B. Stašková, L. Vyoralová, V. Gajdošová
  2. místo – tým 3.B: R. Jančaříková, V. Nejezchle­bová, M. Totková, I. Ševčíková, B. Čičatková, K. Chromková
  3. místo – tým 2.B: D. Čižmářová, A. Hnilová, N. Marcoňová, P. Matějka, J. Melichárek, I. Michalcová

  Vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další ročník závodu!

  Andrea Bílková, Soňa Košutová

 • Záchranářská soutěž Den první pomoci 2017

  Ve dnech 18. – 20. května 2017 se v areálu hotelu Belária v Hradci nad Moravicí uskutečnil 11. ročníku soutěže Den první pomoci 2017, která je určena studentům studijního oboru Zdravotnický záchranář na VOŠ a VŠ v České a Slovenské republice. V průběhu náročné soutěže si mohli budoucí záchranáři v denní i noční etapě prověřit schopnost skloubení teoretických znalostí a praktických dovedností v simulova­ných náročných událostech s velmi reálně namaskovanými figuranty. Naši školu na této náročné soutěži reprezentoval smíšený tým studentů 2. a 3. ročníku, konkrétně Kristýna Bobková a Filip Kresta ze 2. ročníku a Vladimír Konrád ze 3. ročníku, kteří se umístili na pěkném 14. místě – blahopřejeme! Zdroj foto – DPP 2017.

  Andrea Bílková

 • Soutěžní den IZS 2017

  Dne 16. 5. 2017 se v areálu Amfík Bukovina na Uherskohra­dišťsku uskutečnil první ročník výchovně – vzdělávací akce „Soutěžní den Integrovaného záchranného systému“. Tato pohybově vědomostní soutěž v bezpečnos­tně-branných disciplinách byla určena pro žáky 8. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií Zlínského kraje. Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Policie ČR, Armáda ČR, Celní správa, BESIP, SZŠ a VOŠZ Zlín a obec Popovice si pro žáky připravili 15 soutěžních a 5 nesoutěž­ních disciplín. Konkrétně naši studenti záchranáři z 2. a 3. ročníku ověřovali znalosti soutěžících týmů v poskytování první pomoci a praktických ukázek kardiopul­monální resucitace, stavění krvácení a imobilizace zlomenin, studenti záchranáři z 1. a 2. ročníků plnili v průběhu dne roli průvodců soutěžních družstev. V závěru dne proběhly pro všechny účastníky ukázky nasazení speciálního řezacího zařízení Cobra od HZS ZK a bojového umění MUSADO od Armády České republiky. Zdroj foto – HZS ZK.

  Více se o akci můžete dozvědět zde: https://youtu.be/ER9ovqwF8gQ a http://www.hzscr.cz/clanek/soutezni-den-izs-2017.aspx

  Andrea Bílková

1 56 57 58 59 60 61 62 122
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy