Informace o škole

Novinky

 • Dárky pro seniory - MOSTY

  K blížícím se velikonočním svátkům připravili v zájmových kroužcích žáci a studenti dárky pro hospitali­zované seniory na odděleních geriatrie KNTB a klienty hospice PAHOP ve Zlíně – Malenovicích. Akce byla realizována díky finanční podpoře města Zlína v rámci projektu MOS­TY.

  Jana Mališková

 • Festival ošetřovatelských kazuistik – regionální kolo

  Dne 23. března 2022 proběhl on-line festival ošetřovatel­ských kazuistik žáků ze sedmi zdravotnic­kých škol z celé Moravy. Konkrétně z Brna – Jaselské, Blanska, Kroměříže, Uherského Hradiště, Vsetína, Šumperku a Zlína. Bylo odprezento­váno 11 nejzají­mavějších ošetřovatel­ských kazuistik. Vyzkoušeli jsme si nejenom svou odbornou zdatnost, ale také naše technické schopnosti a dovednosti a myslím, že jsme to zvládli se ctí. V závěru vynesla svůj verdikt komise složená ze studentek 3. ročníku oboru Dětská sestra a Všeobecná sestra – jmenovitě Veronika Koppová, Eliška Nováková a Marie Němcová. Ta vyhodnotila jako vítěze žákyni Veroniku Zámečníkovou z Blanska s Ošetřova­telskou péčí o pacienta se suicidiálním chováním, druhé místo získaly žákyně Eliška Šigutová, Zuzana Šťastná a Sandra Schröderová z Uherského Hradiště s RZOP u klienta po operační intervenci na karotidě a na třetím místě skončila žákyně naší školy Julie Bajzová s Ošetřova­telskou kazuistikou u pacienta s alkoholovou jaterní cirhózou. Všem prezentujícím a jejich vyučujícím děkuji za vzornou přípravu, porotě za splnění nelehkého úkolu a těšíme se na další ročníky.

  Eva Řeháková

 • Středoškolská odborná činnost – SOČ

  Dne 31. 3. 2022 se konalo ve Slavičíně okresní kolo SOČ. Soutěže se zúčastnila Kateřina Kantorová ze třídy 4.C a umístila se na 2. místě s prací na téma Cystická fibróza. Katka postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 25.4. 2022 v Uher­ském Brodě.

  Alice Drobná

 • Ukliďme Česko

  V těchto dnech probíhá po celé republice velká akce zaměřená na úklid Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Ubytované dívky a chlapci na DM se každým rokem velmi aktivně zapojují do této aktivity. I letos vyrazili do terénu a nasbírali 6 pytlů směsného odpadu v okolí DM, školy a nemocnice. Na každého účastníka čekala sladká odměna. Všichni jsme tak malým dílem přispěli k příjemněj­šímu životnímu prostředí.

  Petr Kudla

 • Přednáška Českého národního registru dárců dřeně

  „Zachránit někomu život může každý“, těmito slovy uvedla dnes, 28.3.2022 v au­le SZŠ a VOŠZ Zlín přednášku paní Zdenka Wasserbau­erová z organizace ČNRDD. Po delší vynucené covidové pauze, kdy nových dobrovolníků do registru nebylo mnoho, jsme velmi rádi, že se 50 našich žáků a studentů rozhodlo pomoci druhým, a svým vstupem do registru dárců kostní dřeně darují naději! Moc děkujeme!

  Marta Malaníková

 • Návštěva Hvězdárny Zlín

  S žáky a studenty Střední zdravotní školy jsme v rámci výchovného vzdělávání na domově mládeže uskutečnili exkurzi do Hvězdárny Zlín. S panem Ing. Arch. Ivanem Havlíčkem jsme si povídali o historii vesmíru i o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách v průběhu celého roku. Nabídl nám přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. Poté jsme byli pozváni do hvězdářské observatoře, kde jsme pomocí dalekohledu prohledávali souhvězdí Raka, Malého psa, Jednorožce, Ryse, Lva, Orionu a Velká Medvědice. Seznámili jsme se i s Polárkou a s nejjasnější hvězdou na obloze jménem Sírius. Přednáška byla poutavá, místy náročná na pochopení běžných smrtelníků, nicméně jsme odcházeli s povědomím o tom, které úkazy na obloze můžeme v tomto období najít, a uvidět, pokud víme, kam pohlédnout.

  Michal Polášek

1 4 5 6 7 8 9 10 70 138
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy