Informace o škole

Novinky

 • Den exkurzí

  Dne 24. září se žáci prvních a druhých ročníků střední zdravotnické školy zúčastnili exkurzí v Baťově institutu. Absolvovali výukové programy k výstavám s názvem 1. světová válka a Zahraničními zpravodaji na cestě Zikmunda a Hanzelky. Ve Zlínského mrakodrapu se seznámili s firmou Baťa a výstavbou celého průmyslového areálu. Nechybělo ani svezení Baťovou kanceláří a prohlídka terasy. Nakonec si v 16. patře prohlédli výstavu vsetínské nemocnice Exkurze do mikrosvěta, která zahrnovala unikátní výstavu velkoplošných fotografií laborator­ních vzor­ků

  Mgr. Karolína Maráková

 • Výsledky 3. kola přijímacího řízení VOŠZ

  Dne 23. 9. 2014 proběhlo 3. kolo přijímacího řízení na VOŠZ pro školní rok 2014/2015.

  Výsledky pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

  Vzor pro odvolání

  Kamil Šrubař

 • Kurz vodní záchranné služby

  Od 7. do 12. září absolvovali studenti 2. ročníku oboru diplomovaný zdravotnický záchranář kurz vodní záchranné služby. První dva dny se studenti pod vedením profesionál­ních záchranářů zdokonalili v technice plavání, vyzkoušeli si záchranu tonoucího a tažení tonoucího různými způsoby.

  Následoval přejezd do Pasohlávek, kde si studenti za nepříznivých klimatických podmínek vyzkoušeli orientaci při potápění na volné vodě, skok do neznámé vody z motorového člunu nebo záchranu tonoucího z raftu. Celý kurz byl fyzicky velmi náročný a všichni účastnici zaslouží pochvalu za příkladné zvládnutí všech požadavků.

  Bc. Matěj Koňařík

 • Zářijová Praha...

  Ve druhém zářijovém týdnu jsme se zúčastnili literárně historické exkurze v Praze. Navštívili jsme nejen krásné dominanty Prahy, jako je Pražský hrad, Karlův most, Petřín, ale také jsme se vzdělávali v Židovském muzeu a v Národním památníku hrdinů Heydrichiády. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli život nevidomých na Neviditelné výstavě. Teplé zářijové večery jsme trávili v divadlech. Všichni jsme byli velmi spokojení a informace nabyté během pobytu můžeme využít nejen u květnových maturitních zkoušek.

  Mgr. Veronika Meitnerová

 • Adaptační pobyt 1.ročníků v DIS Fryšták

  Ve dnech 3. – 5. září 2014 se žáci prvních ročníků oboru „zdravotnický asistent“ zúčastnili adaptačního pobytu v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Cílem bylo seznámit se navzájem s novými spolužáky, upevnit vztahy v čerstvě vznikajícím kolektivu a být schopni týmové spolupráce, kterou budeme v následu­jících čtyřech letech potřebovat.

  Mgr. Marta Malaníková

 • Den ochrany člověka za mimořádných událostí

  Dne 23.4. 2014 se v areálu naší školy uskutečnilo cvičení žáky 1. – 2. ročníků SZŠ oboru Zdravotnický asistent. Týmy žáků z jednotli­vých tříd se netradiční a praktickou formou seznamovaly s postupy ochrany osob při mimořádných událostech, které žákům i jejich blízkým mohou hrozit v souvislosti s životem ve Zlíně – požár, povodeň a únik amoniaku. Cvičení bylo organizováno ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje – stanice Zlín, Zdravotnickou záchrannou službou Zlín a studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář ze školního Klubu IZS. Nejlepším týmem cvičení byli vyhodnoceni žáci ze třídy Zdravotnický asistent 1.B – tým č. 3, kterým srdečně blahopřejeme!

  Andrea Bílková

1 85 165 166 167 168 169
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy