Informace o škole

Novinky

 • Výuka odborných předmětů na VOŠZ

  S koncem roku se studenti připravují na složení požadovaných zkoušek a tak se rádi ohlédnou zpět, kdy s výukou začínali. V předmětu Klinické oš. dovednosti (vyučující Mgr. J. Laholová a Mgr. M. Krasulová) se probíralo téma Rehabilitační ošetřovatel­ství. Velmi zajímavá byla instruktáž baby masáže, kterou velmi zodpovědně prezentoval student Martin Řehák.

  Andrea Bílková

 • Přednáška společnosti G 5 plus

  11. 12. 2014 se v aule naší školy konala přednáška na téma " Mezinárodní kariéra ve zdravotnic­tví". Ředitel společnosti G 5 plus hovořil zejména o destinacích v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Kataru a Bahrajnu. Studenti 3.ročníků VOŠ se dozvěděli o pracovních příležitos­tech pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

  Marta Malaníková

 • Hour of Code

  V tomto týdnu se žáci naší školy účastní v hodinách informatiky mezinárodní akce Hour of Code. Kdokoli se může prostřednic­tvím této webové aplikace seznámit se základy programování. Postupně krok po kroku poznáváme základní programovací prvky – sekvenci příkazů, podmínku, cyklus, … Zadáváním příkazů v grafickém rozhraní si můžeme rovnou vyzkoušet, zda se nám podaří program správně napsat. Ti, které „programo­vání“ zaujme, mohou pokračovat v dalších lekcích.

  Martina Dvořáčková

 • Kouzelná Arktida

  V modrém patře naší školy právě probíhá výstava v rámci environmen­tálního vzdělávání s názvem Kouzelná Arktida, kterou nám zapůjčila organizace Greenpeace. Výstava přibližuje oblast kolem severního pólu a život v ní. Je to jedno z posledních zdánlivě neposkvrně­ných míst na zeměkouli. Je připomínkou toho, že i Arktida je ohrožena klimatickými změnami a honem za podmořskými zásobami ropy. Tato putovní výstava už procestovala celou Českou republiku. U nás si ji můžete prohlédnout do konce ledna.

  Martina Dvořáčková

 • Návštěva gynekologicko - porodnického oddělení KNTB ve Zlíně

  V ponděli 8.prosince 2014 jsme navštívili gynekologic­ko – porodnické oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. MUDr.Pavel Havelka seznámil budoucí zdravotní sestry s provozem celého oddělení a v odborném výkladu se zmínil i o pláno­vaném rodičovství a antikoncepci z pohledu porodníka. Všem zúčastněným se beseda líbila a na základě četných dotazů se rozvinula i diskuse o problémech a legislativě ve zdravotnic­tví.

  Petr Kudla

 • Mikulášská nadílka

  Dne 5. 12. 2014 připravila skupina žáků 3. A „MIKULÁŠSKOU NADÍLKU“ pro nemocné děti na dětském oddělení KNTB, a.s. Zlín. Naše žákyně navštívily oddělení kojenců a batolat, také oddělení větších dětí, ale i dětskou JIP. Všude je přivítal vstřícný personál, ale hlavně rozzářená očka dětských pacientů společně s jejich rodiči. Jednalo se o velmi zdařilou akci, za kterou bych jim chtěla poděkovat.

  Marta Malaníková

1 62 110 111 112 113 114 115 116 122
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy