Informace o škole

Novinky

 • Biologická olympiáda

  V úterý 24. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tématem 49. ročníku kategorie A byla „příroda ve službách člověka“. Soutěžilo se v praktické části, poznávání rostlin a živočichů a psal se test. Úkoly byly zaměřené např. na titraci roztoků či příklady z genetiky. Vítězem školního kola se stal Tomáš Suchánek ze 4.L s počtem 75,5 bodů ze 100. Gratu­lujeme a budeme mu držet palce v krajském kole, které se uskuteční v pátek 27. března na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.

  Karolína Mikulcová

 • Prchavé okamžiky zdejšího času

  Výstava fotografií studentů 4. ročníku Zdravotnic­kého lycea. Co prchá? Není to čas, ale my sami. Fotografie je obraz, který trvá, mění se naše vidění. Fotografie učí vidět to, co kreslí světlo na papíře. Výstava Prchavé okamžiky našeho času je otevřena v červeném patře naší školy. K dvacátému výročí otevření budovy v Broučkově ulici, připravujeme na září 2015 přeh­lídku fotografií, zachycujících poslední dvě dekády zdravotnické školy ve Zlíně.

  Jan Slovák

 • Návštěva Probační a mediační služby ve Zlíně

  V úterý 17. 2. 2015 a ve čtvrtek 19. 2. 2015 se žáci 3. A a 3. B zúčastnili besedy na Okresním soudě ve Zlíně. Úředníci probační a mediační služby žákům přednášeli o trestním právu. V závěru besedy si žáci vyzkoušeli sehrát soudní proces v jedné ze soudních síních.

  Veronika Meitnerová

 • MUDr. Radim Uzel, CSc. na zdravotnické škole

  Ve středu 18.02. 2015 proběhla v rámci Dne prevence v aule zdravotnické školy ve Zlíně přednáška MUDr. Radima Uzla, CSc. na téma Sexuální a reprodukční zdraví. Beseda byla určena pro všechny žáky střední školy a mediálně známý sexuolog a gynekolog si svým vystoupením ihned získal všechny přítomné. Přednáška byla financována z prostředků Občanského sdružení při zdravotnické škole ve Zlíně. Tato organizace sdružuje rodiče a přátele školy, pedagogické i nepedago­gické pracovníky školy a studenty školy, kteří se ztotožňují s vizemi sdružení. Děkujeme!

  Petr Kudla

 • 4. ročník Festivalu kazuistik VOŠZ

  Dne 19. 2. 2015 proběhl na naší škole 4. ročník Festivalu kazuistik pro VOŠZ. Soutěže se zúčastnilo 13 soutěží­cích, studentů oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář ze SZŠ a VOŠZ Zlín, VOŠZ Vsetín a VOŠZ Brno. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích – „Standardní oddělení nemocnice“ a „Ostatní pracoviště.“ V kategorii „Standardní oddělení nemocnice“ zvítězila studentka oboru DVS VOŠZ Brno Aneta Kubátová, na 2. místě se umístila studentka stejné školy Nikola Janovská a 3. místo obsadila studentka oboru DVS VOŠZ Vsetín Lenka Frydrychová. V kategorii „Ostatní pracoviště“ obsadila první místo studentka naší školy, oboru DZZ Vendula Pšejová. Všem oceněným blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na setkání v příštím školním roce.

  Andrea Bílková

 • Třídíme odpad

  Naše škola je zapojena v projektu Zelená škola. V modrém patře byl umístěn box pro sběr elektrood­padu, baterií, starých CD a DVD disků, tonerů z tiskáren… Již delší dobu jsou na patrech umístěny kontejnery pro umělohmotný odpad. Z podnětu žáků byly také instalovány drtiče PET lahví. Žáci 4.L nyní přispěli výrobou plakátů, které informují o možnostech třídění odpadů a dalších způsobech ekologického chování. Prohlédnout si je můžete ve vestibulu modrého pa­tra.

  Karolína Mikulcová

1 63 108 109 110 111 112 113 114 124
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy