Informace o škole

Novinky

 • PRÁVNÍ ASPEKTY OŠETŘOVATELSTVÍ

  Jednou z aktivit střediska praxí je okruh činností spojených s právními aspekty poskytování ošetřovatel­ské péče.Budoucí zdravotníci z třetích ročníků zapojení do projektu si pod vedením mentorky z Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Ing. Anety Horákové, zkusili zpracovat téma z pracovně právní oblasti, konkrétně personální problematiku. Cílem zadání bylo spočítat si reálnou mzdu nelékařského zdravotnic­kého pracovníka v třísměnném provozu. Na základě indicií poskytnutých při přednášce mentorkou měli možnost poznat, které faktory a do jaké míry mohou v reálném provozu ovlivnit výši vyplacené mzdy. Žáci pracovali na plnění úkolu ve dvou skupinách pod vedením svých učitelek odborné praxe. Závěrečná vyhodnocení aktivit proběhla v pondělí 2. a ve středu 4. března 2015. Vzhle­dem k nezkuše­nosti a náročnosti tématu využili žáci nabízených konzultací s mentorem a úkol úspěšně dokončili.

  Helena Fremlová

 • Spolupráce se seniory pokračuje

  Dne 24. 2. jsme se opět pokusili utužit spolupráci s Klubem seniorů Podhoří Zlín, tentokrát blokem přednášek se zaměřením na zdravý životní styl, pohyb a prevenci dvou, bohužel velmi častých onemocnění, diabetu mellitu a kolorektál­ního karcinomu. Studentky 1.ročníku oboru Všeobecná sestra si při připravily prezentace i s praktic­kými ukázkami, posluchači dostali prostor pro otázky a diskusi a daných tématech. Na závěr společného dopoledne proběhlo měření tlaku u zájemců, čehož využila většina zúčastněných.

  Andrea Bílková

 • Zimní výcvikový kurz 1.Z

  Ve dnech 23.2 – 27.2 2015 se studenti 1. ročníku oboru vzdělávání Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili zimního výcvikového kurzu, který probíhal ve Sporthotelu Kurzovní spolu s účastí lektorů PROFI Rescue Radimem Vaculou a Josefem Pražákem. V průběhu kurzu se studenti seznámili se zásadami pohybu a chováním v horském prostředí a na sjezdových tratích, se základním vybavením pro pobyt v horách, s organizací záchranných prací v lavinovém terénu, sondováním a vyhledáváním zasažených osob, navštívili Horskou službu, kde se seznámili s její historií a organizací. Dále si procvičili hledání zavalených osob lavinou pomocí přístroje Pips, sondování a vykopávání zasažených osob, transport raněných pomocí transportního a svozového vybavení v terénu, naučili se poznat stupeň lavinového nebezpečí a jednotlivě si zkusili simulaci zavalení sněhovou vrstvou. Vše bylo završeno simulací záchranné akce a testem teoretických znalostí.

  Andrea Bílková

 • Stali jsem se na pár chvil soudci...

  Dne 18. 2 .2015 jsme se my, studenti 3.B, zúčastnili přednášky na Okresním soudě ve Zlíně. Přednáška nás velmi zaujala, protože jsme se dozvěděli spoustu nových věcí ohledně trestního práva. Už víme, jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeží, zločinem a přečinem nebo na kolik let může jít člověk do vězení, když se pokusí o vraždu nebo ji jen plánuje. Nakonec jsme si sami zahráli na soud. Někteří byli soudce, jiní obžalovaní a nechyběl ani státní zástupce. A porota? Zklamalo nás zjištění, že existuje jen v amerických filmech, stejně jako bouchání kladívkem a známá slova jako „námitka“ a „zamítá se“.
  Adéla Pospíšilová, žákyně 3.B

  Veronika Meitnerová

 • Akreditované kvalifikační kurzy

  Účastníci akreditova­ného kvalifikač­ního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných, který probíhal od 31. října 2014 na naší škole, završili své snažení úspěšným vykonáním praktické i teoretické závěrečné zkoušky ve dnech 23. a 26. ledna 2015. Osvěd­čení MZ ČR získalo k výkonu toho zdravotnic­kého povolání 9 absolventů. Úspěšně zakončili své snažení i frekven­tanti akreditova­ného kvalifikač­ního kurzu Sanitář, kteří svůj kurz zahájili 21. října 2014. Prak­tickou zkoušku vykonali ve dnech 20. a 21. ledna 2015 na ošetřovacích jednotkách CKG v KNTB a.s. Zlín, teoretickou zkoušku pak dne 27. ledna 2015. Osvěd­čení k výkonu zdravotnic­kého povolání sanitář tak obdrželo 15 absolven­tů.

  Marta Malaníková

 • Zahraniční studenti ve škole

  Určitě víte něco o zdravot­nictví, školství a sociální sféře v ČR, ale tento týden jsme měli možnost v rámci výměny zahraničních studentů se o těchto tématech dozvědět také z Brazílie, Řecka a Taiwanu. Díky studentkám, které nám ukázaly pečlivě připravené prezentace a ochotně odpovídaly na dotazy žáků, jsme si rozšířili vědomosti o těchto zemích a nakoukli pod pokličku jejich školských a zdravotnic­kých systémů.

  Přemysl Kozmík

1 63 107 108 109 110 111 112 113 124
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy