Informace o škole

Novinky

 • Pomáháme seniorům

  I v letošním školním roce pokračuje naše škola ve spolupráci se seniory. Konkrétně se studenti záchranáři z Klubu IZS zapojili do akce Domovinky – centra denních služeb pro seniory a Pečovatelské služby Charity Zlín. Obě tato zařízení si pro své klienty a příznivce připravila den plný zábavy a kulturních vystoupení, studenti pomáhali s přípravou akce, zapojili se do programu a dělali seniorům společnost. Zájem studentů o účast na této akci byl vítán pořadateli, účastníky akce a hlavně samotnými seniory.

  Andrea Bílková

 • Den otevřených dveří

  Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín:

  čtvrtek 14. ledna 2016 od 13:00 do 17:00 hodin.

  Světlana Jančaříková

 • Praha objevená?

  Postřehy maturantů

  Ze všech koutů na nás dýchá historie – majestátní gotika i baroko, zdobná secese, strohý románský sloh. Touláme se podzimní Prahou, vstřebáváme dojmy, nohy bolí a zrak přechází. Národní divadlo nám nabízí Prodanou nevěstu a Strakonického dudáka. Českou klasiku střídá další večer Fantom opery a Ujetá ruka. Emotivně na nás působí Neviditelná výstava na Novoměstské radnici.
  Letos sbohem matičko měst!

  Veronika Meitnerová

 • Kurz vodní záchranné služby třídy 2.Z

  Jako každý rok absolvovali studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář kurz vodní záchranné služby a to od 6. do 11. září. V prvních dvou dnech studenti podstoupili náročný výcvik ve venkovním bazénu na Kraví hoře v Brně zaměřený na techniku plavání a záchranu lidí z vody. Třetí den se přesunuli k nádrži Nové Mlýny, kde probíhal výcvik na volné vodě. Zde se studenti naučili vše potřebné k záchraně tonoucího z vody a ovládání raftových člunů. Kurz byl zakončen modelovou situací, kde studenti otestovali své znalosti v reálné situaci, která byla přichystaná instruktory kurzu. Kurz byl fyzicky i psychicky náročný díky nepříznivému počasí, ale i tak to všichni zvládli.

  Petra Holubová

 • Adaptační pobyt 1. ročníků

  Nastal druhý týden školy a my jako třídy plné lidí, kteří se vzájemně moc neznali a nevěděli o sobě skoro nic, vyrazili na Adaptační pobyt do Domu Ignáce Stuchlého do Fryštáku. Plni obav a očekávání jsme vystoupili z autobusu na náměstí, přivítali nás vědec a vědkyně z výzkumného ústavu, kde se zabývají štěstím. Hned na nás vyzkoušeli svoje pokusné materiály. Všechny nás zaplavil endorfin, neboli hormon štěstí a smáli jsme se od ucha k uchu. A úsměv nás neopustil ani při prozkoumávání vědecké základny. Sice mít svázané nohy se spolužákem není nic moc, ale ve dvou se to lépe táhne. Čekaly nás tři dny vzájemného poznávání, adrenalinu, srandy, dobré nálady a hlavně navazování nových přátelství. O každém ze třídy jsme se dozvěděli něco nového a zároveň zajímavého. Děkujeme našim instruktorům za kvalitně připravený program, všem našim novým spolužákům za skvěle prožitých pár dní. Už se těšíme, až zase někam vyrazíme, a v neposlední řadě našim třídním učitelům, kteří se s velkou odvahou pouštěli do nebezpečných aktivit s námi. Za žáky 1. ročníků Julie Šmatlová.

  Přemysl Kozmík

 • Certifikovaný kurz – Základy EKG pro VS, PA a ZZ

  30. 6. 2015 byl ukončen na SZŠ a VOŠZ Zlín certifikovaný kurz Základy EKG pro VS, PA a ZZ. Kurz úspěšně absolvovalo všech 12 všeobec­ných sester z Jesenické nemocnice a jedna sestra z kardiolo­gické ambulance. CK byl ukončen závěrečnou zkouškou před komisí, která se skládala z obhajoby závěrečné práce – kazuistiky u pacienta s kardiovas­kulárním onemocněním a písemného testu. Zájem o danou problematiku, přístup k celému průběhu čtyřměsíčního kurzu a připravenost sester k závěrečné zkoušce byla hodnocena zkušební jako velmi kvalitní. Také jejich zpětná vazba, ve které se sestry vyjadřovaly k organizaci, lektorům, teoretické a praktické části CK, byla pozitivní. Velmi oceňovaly organizaci kurzu, přednášky a lidský přístup primáře a vedoucího lékaře Kardiovas­kulárního centra KNTB, a.s., Zlín – MUDr. Zdeňka Coufala a vedení praktické části paní Hanou Babjarovou – staniční sestrou neinvazivní kardiologie, ale také všech dalších zúčastněných na realizaci tohoto kurzu. Věříme, že získané vědomosti, dovednosti a zkušenosti plně využijí v péči o své pacienty. K tomu jim přejeme hodně zdraví, osobní a profesní pohody a také spousty spokojených pacientů.

  Eva Řeháková

1 63 96 97 98 99 100 101 102 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy