Informace o škole

Novinky

 • Exkurze 1.V v lázních Luhačovice

  První červnový den jsme navštívili v rámci praxe lázeňské město Luhačovice. V místní poliklinice jsme se sešli s vrchní sestrou, která nás provedla po areálu a ukázala nám léčebné metody, které se v lázních využívají. Navštívili jsme také známý Jurkovičův dům, který je slavný především svou neobvyklou architektu­rou. Exkurze byla velice zajímavá, moc se nám líbila a navíc jsme si pochutnali na výborných lázeňských oplatcích. Simona Zichová, 1.V

  Marta Malaníková

 • 3. kolo přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel

  Soňa Košutová

 • CERTIFIKOVANÝ KURZ – PALIATIVNÍ PÉČE

  V měsíci květnu byl na naší škole závěrečnou zkouškou ukončen CK – Paliativní péče. Tento kurz byl zahájen týdenní teoretickou výukou v lednu a únoru a poté následovala praktická část, která probíhala v akredito­vaných pracovištích – Komplexní onkologické centrum KNTB a.s. Zlín a Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí.Kurz úspěšně ukončilo 21 frekven­tantek, které posléze obdrží certifikát, ve kterém budou mít uvedeny činnosti, ke kterým získaly zvláštní odbornou způsobilost. Děkujeme garantům kurzu, všem přednášejícím a školitelkám praktické části a absolventkám přejeme hodně pracovních úspěchů a využití načerpaných znalostí a dovedností v péči o svěřené pacienty.

  Jiřina Šenovská

 • Exkurze 3.A v Nekky baby clubu

  Žáci 3. A se v rámci předmětu OPČ měli možnost podívat do NEKKY baby clubu na Jižních svazích. Velmi kvalitní přednášku si pro nás připravila Bc. Kateřina Francová. Popsala činnost zařízení, ale také psychomoto­rický vývoj kojence, který má zásadní vliv pro další život každého jedince. Součástí byl praktický nácvik manipulace s kojencem, což bylo pro naše žáky velkým přínosem. V závěru jsme si prohlédli celé zařízení a viděli jednu lekci pro batolata v bazénu se slanou vodou. Myslím, že tato akce byla super, žáci získali nové informace, ale i dovednosti využitelné v profesním, tak i osobním životě – pro své budoucí mateřství a otcovství. Chválím naše kluky, kterým manipulace s kojencem šla úplně úžasně. SUPER AKCE.

  Eva Řeháková

 • Projekt Minipodnik

  Ve středu 27. 5. 2015 ve 12,30 pro­běhlo v aule SZŠ a VOŠZ Zlín slavnostní předání výstupů, které vzešly z projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1­.1.00/54.0019 při činnosti Minipodniku ZŠ v rámci „Střediska ošetřovatel­ské péče“. Žákům ZŠ byl předán časopis /15 kusů – pro každou třídu ZŠ jeden výtisk/, který připravili žáci 3. A 3 a nazvali ho – „Štěstí přeje připraveným“. Žáci v něm popisují úrazy a akutně vzniklé stavy, se kterými se mohou žáci ZŠ setkat ve škole, ale také při mimoškolních aktivitách. Dále žáci 3. A 2 př­edali zástupcům ZŠ také připravený plakát s tématem zdravá výživa. Součástí setkání byla prezentace žáků SZŠ, ve které představili své výstupy, kde také popsali, proč je zrealizovali právě tímto způsobem. Zároveň připravili modelovou situaci, při které žáci ZŠ ošetřovali dva zraněné – krvácejícího zraněného a také postiženého akutním infarktem myokardu, kdy správným postupem první pomoci jim pak mohli zachránit život. V závěru setkání zástupci žáků ZŠ poděkovali žákům SZŠ za připravené výstupy a také pěknou spolupráci během jejich přípravy. Předání ukončila Mgr. Laholová, která poděkovala všem, kteří se na těchto aktivitách podíleli. Práci na těchto výstupech považujeme za velmi náročnou, jak pro žáky, tak i vyučující, ale také přínosnou pro všechny zúčastněné strany. A výstupy jsou opravdu moc pěkné. 

  Eva Řeháková

 • Projekt EU – Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji

  Dne 25. 5. 2015 se na naší škole konalo vystoupení pro žáky Základní školy Slovenská Zlín. Akce se konala v rámci projektu EU – Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji. Na vystoupení třídy 3.B se v „Divadle na fonendoskopu“ přišlo podívat 51 žáků 8. tříd a kroužku Minipodniku. Naši studenti předvedli módní přehlídku v oblečení zdravotníků nejen ze současnosti, ale i z historie, dokonce nás navštívila i Florence Nightingale, která je zakladatelkou ošetřovatel­ství. Následovala pohádka s názvem “Jak se Honza tuku zbavil a k rozumu přišel“, která měla zase velký úspěch nejen u žáků, ale i u jejich třídních učitelů. Naši hosté dostali pracovní list, ve kterém se snažili odpovědět na pár lehkých otázek. Odpovědi na ně zazněly v průběhu vystoupení, stačilo je pečlivě poslouchat a sledovat. V rámci pohádky se ukázalo pár filmových hvězd jako například Charlie Chaplin, James Bond, jeho Bondgirl a další. Po skončení představení byly žákům předány časopisy o zdravém životním stylu a závislostech, které vytvořili rámci projektu žáci 3. B. 

  Alice Drobná

1 63 99 100 101 102 103 104 105 124
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy