Informace o škole

Novinky

 • Pracovní jednání k závěrům a výstupům Střediska ošetřovatelské péče v rámci projektu

  Dne 29. 6. 2015 se v aule naší školy uskutečnilo Pracovní jednání k závěrům a výstupům Střediska ošetřovatel­ské péče v rámci projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“, reg. č. Z.1.07/1.1­.00/54.0019­. Pracovní­ho jednání se zúčastnili zástupci Zlínského kraje z Oddělení přípravy a realizace projektů, odboru řízení dotačních programů, mentoři z Krajské nemocnice T. Bati, a.s., vedení školy, odborné učitelky, žáci 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent, pedagogové a žáci z partnerské ZŠ Slovenská Zlín a také vrchní a staniční sestry ze školních stanic Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Účastníci si vyslechli příspěvky přednášejí­cích o organizaci projektu na naší škole, o činností Střediska ošetřovatel­ské péče a Minipodniku na ZŠ a byli seznámeni také s výstupy jednotlivých aktivit obou zapojených tříd 3.A a 3.B. Po prezentacích proběhlo předání upomínkových předmětů všem aktivním účastníkům projektu a následovala exkurze v odborných učebnách školy, které se podařilo díky projektu vybavit novými odbornými výukovými pomůckami, které se již v rámci průběhu projektu aktivně využívali. 

  Andrea Bílková

 • Prohlídka památek Uherského Brodu

  Uprostřed zimy rozkvetl na návrší růžový keř. Znamení toto uposlechla zbožná žena a nechala vystavě klášter. Dominanta jeho věží spolu se siluetou Černého Janka je patrná z dálky, když se beřete od Vlčnova nebo Nivnice. Kam ukazuje ruka S. Floriana? A kam míří varovný prst nebožtíka z fresky Husova sboru? Toto vše už žáci1. A a 1. O od pátku 26. června zna­jí.

  Jan Slovák

 • Pracovní jednání k organizaci praktického vyučování v novém školním roce 2015/2016

  Dne 29.6. 2015 se v aule naší školy uskutečnilo pracovní jednání s hlavními partnery praktického vyučování Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Organizační, legislativní, personální a provozní záležitosti praktického vyučování diskutovaly, za přítomnosti vedení školy a náměstyně ošetřovatel­ské péče KNTB, a.s. paní Zlaty Mihalové, vrchní a staniční sestry školních oddělení spolu s odbornými učitelkami školy. Součástí pracovního jednání byla také prohlídka odborných učeben, které byly nově vybaveny odbornými pomůckami z projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“, reg. č. Z.1.07/1.1­.00/54.0019.

  Andrea Bílková

 • Ukončení studia oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný Zdravotnický záchranář

  Dne 19. června 2015 proběhlo v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické předávání diplomů absolventům oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Celým programem provázeli Barbora Skopalová a Martin Večeřa.V aule se sešli rodinní příslušníci, kamarádi, učitelé.Slav­nostní atmosféru podtrhli významní hosté, předseda představen­stva KNTB, a.s. Zlín pan Ing. Pavel Calábek a náměstek hejtmana Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas.Výz­namný den zahájili studenti slavnostním nástupem v doprovodu svých vedoucích učitelek studijních skupin. Za diplomované sestry Mgr. Jitka Laholová, která zastupovala vedoucí učitelku Mgr. Annu Salvetovou a za zdravotnické záchranáře Mgr. Lenka Salcburge­rová, která je doprovázela celé tři roky studia. O program se postarali sourozenci David a Michaela Reitererovi se skladbou Čtvero ročních období od Antonia Vivaldiho. Pan ředitel Mgr. Hynek Steska se ujal slova a popřál absolventům hodně štěstí a úspěchů, jak do osobního, tak i pracovního života. Následovaly fotografie, kdy studenti zavzpomínali na společné zážitky. Uděleno bylo také několik ocenění za vynikající prospěch a práci pro školu. Studentská hymna Gaudeamus ukončila celý slavnostní program. Karolína Nádeníčková, Kristýna Kaňovská, žákyně 3.A

  Mgr.Alice Stašová

 • Sportovní den na zdravce

  Dne 29. 6. 2015 se v prostorách naší tělocvičny uskutečnil sportovní den. Tentokrát nebyli žáci rozděleni podle tříd, ale náhodný výběr rozhodl o složení jednotlivých týmů. Studenti soutěžili ve štafetových závodech, zajímavým oživením byl biatlon, který se konal i přes nepříznivé sněhové podmínky. Následoval blok týmových soutěží, ve kterých nebyly nejdůleži­tější výkony jednotlivců, ale záleželo na komunikaci ve skupině a týmové soudržnosti. Dopoledne jsme zakončili volejbalovým turnajem, po kterém následovalo vyhlášení vítězů.

  Veronika Meitnerová

 • Brigáda v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., Zlín

  Dne 25. – 26. 6. 2015 se zúčastnili žáci 1. ročníků oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel a žáci druhých ročníků oboru zdravotnický asistent brigády v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., ve Zlíně. Žáci pracovali pod vedením zkušených zahradníků, upravovali zeleň a květinovou výzdobu areálu Baťovy nemocnice.

  Alice Drobná

1 63 97 98 99 100 101 102 103 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy