Informace o škole

Novinky

 • Sportovní den na zdravce

  Dne 29. 6. 2015 se v prostorách naší tělocvičny uskutečnil sportovní den. Tentokrát nebyli žáci rozděleni podle tříd, ale náhodný výběr rozhodl o složení jednotlivých týmů. Studenti soutěžili ve štafetových závodech, zajímavým oživením byl biatlon, který se konal i přes nepříznivé sněhové podmínky. Následoval blok týmových soutěží, ve kterých nebyly nejdůleži­tější výkony jednotlivců, ale záleželo na komunikaci ve skupině a týmové soudržnosti. Dopoledne jsme zakončili volejbalovým turnajem, po kterém následovalo vyhlášení vítězů.

  Veronika Meitnerová

 • Brigáda v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., Zlín

  Dne 25. – 26. 6. 2015 se zúčastnili žáci 1. ročníků oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel a žáci druhých ročníků oboru zdravotnický asistent brigády v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., ve Zlíně. Žáci pracovali pod vedením zkušených zahradníků, upravovali zeleň a květinovou výzdobu areálu Baťovy nemocnice.

  Alice Drobná

 • Soutěž první pomoci v Brně

  Ve dnech 15. a 16. června 2015 se žákyně oboru Zdravotnický asistent a studentky oboru Všeobecná sestra zúčastnily XX. ročníku Celostátní soutěže první pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská 7/9. Pro soutěžící byly připraveny na několika stanovištích modelové situace nejrůznějších zranění a náhle vzniklých stavů. Žákyně SZŠ Zlín poskytovaly první pomoc při rvačce podnapilých fanoušků, dále při pádu ze stromu při česání ovoce a také při tupém poranění břicha po potyčce dvou studentů. Studentky VOŠZ Zlín si vyzkoušely první pomoc u epileptic­kého záchvatu, kardiopul­monální resuscitaci po úrazu elektrickým proudem, dále poskytnutí první pomoci u popáleniny a také náročnou situaci při hromadném neštěstí na silnici, kde auto srazilo 7 chodců. Všechny soutěžící naší školy se zhostily poskytování první pomoci s plným nasazením a nadšením. Soutěž jim přinesla spoustu nových zážitků a také zkušeností v oblasti první pomoci. 3.B – Doležalová Barbora, Malinová Barbora, Molková Tereza 1.V – Bartůsková Klára, Guštarová Nikola, Kvapilová Markéta

  Eva Křižanová

 • Návštěva anatomického muzea a planetária

  V pondělí 22. června 2015 navští­vili žáci 1.A a 1.B anatomické muzeum lékařské fakulty MU v Brně, kde měli možnost prohlédnout si řadu exponátů jednotlivých orgánů lidského těla. Na to pak navázal program v digitáriu brněnského planetária, kde jsme si v programu NanoKam, mohli prohlédnout obrázky živé přírody pohledem přes elektronový mikroskop. Obrázky promítané na projekční plochu kupole o průměru 17 metrů byly nevšedním zážitkem. Než jsme ale nahlídli do mikrosvěta, obklopila nás nekonečná hloubka vesmíru. Pracovníci hvězdárny nám na projekci hvězdné oblohy ukazovali objekty – planety, měsíce, souhvězdí, které můžeme vidět nad hlavou na letní noční obloze.

  Martina Dvořáčková

 • Spolupráce s mezinárodní humanitární organizací UNICEF

  Ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2015 se žáci druhých ročníků SZŠ zúčastnili v rámci Zlínského filmového festivalu akcí pořádaných mezinárodní organizací UNICEF. V obchodním centru Zlaté Jablko pracovali jako dobrovolníci při prodeji pečiva a dalšího zboží a při distribuci propagačních materiálů UNICEF. Výtěžek prodeje pečiva a dalšího zboží bude dále použit mezinárodní organizací UNICEF na preventivní programy proti nemocem u 58 dětí.

  Lenka Salcburgerová

 • Exkurze na ZZS Zlín

  V pátek 19. 6. se celá 1. A vydala na exkurzi na Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. U vchodu se s námi přivítal náš průvodce Vít Navrátil a vyrazili jsme na průzkum. Na začátek jsme se zastavili u mapy, kde byla barevnými puntíky zaznačena všechna výjezdová místa sanitních vozů v různých městech ve Zlínském kraji. Poté jsme prošli dlouhou chodbou a sešli o patro níž a dostali jsme se asi do nejzajíma­vější části budovy, na kterou se všichni těšili nejvíce – do garáží. Měli zde celkem tři druhy zdravotnic­kých vozidel – klasický sanitní vůz, vůz pouze pro lékaře a řidiče a také speciální terénní vůz pro transport zraněných z těžko přístupných terénů. Podívali jsme se, jak to vypadá uvnitř sanitky, a ukázali a vyzkoušeli jsme si některé její vybavení. Z garáží jsme se poté přesunuli na dispečink, kde jsme si zjistili, že komunikace s volajícími není vůbec jednoduchá. Zde naše prohlídka končila. I přes to, že nás všechny bolely nohy z dlouhého stání, se nám exkurze moc líbila a všichni jsme si ji pořádně užili.Eliška Vlková,1.A

  Marta Malaníková

1 63 98 99 100 101 102 103 104 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy