Informace o škole

Novinky

 • Návštěva legiovlaku

  Ve středu 18. 11. 2015 jsme navštívili jedenáct zrekonstru­ovaných vagonů, které nám představili život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, štábního, krejčovského, obrněného, prodejního, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Této akce se zúčastnilo asi 15 žáků a studentů.

  Věra Švecová

 • Konference Cesty krve

  Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se třída 3.B zúčastnila konference Cesty krve, jejíž součástí bylo nejen ocenění dárců krve Zlatým křížem 3. třídy za 80 bezplat­ných odběrů, ale řada zajímavých přednášek. O potřebě krve přednášeli odborníci z oblasti zdravotnic­tví, HZS i Policie ČR. Konference měla za cíl vzbudit v mladých lidech zájem o bezplatné dárcovství a uvědomění si skutečnosti, že každý z nás se může stát nejen potencionál­ním dárcem, ale také příjemcem krve.

  Světlana Jančaříková

 • Pomáháme zkrášlovat areál Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

  Dne 19. 11. 2015 se žáci oboru vzdělání Zdravotnický asistent (třída 1.B a 2.B) a žáci oboru vzdělání Ošetřovatel (třída 1.O) zúčastnili brigády v Krajské nemocnici, T. Bati, a.s. Pod vedením zkušených zahradníků realizovali, během dvou hodin, v areálu nemocnice podzimní zahradnické práce. Brigáda se konala v rámci environmen­tální výchovy, vzdělávání a osvěty a žáci svojí odvedenou prací pomohli zkrášlit areál nemocnice před příchodem zi­my.

  Andrea Bílková

 • Jsme tady – Wir sind da!

  Ve dnech 15. listo­padu – 5. prosince 2015 probíhá ve spolupráci s naší školou třítýdenní odborná praxe šesti německých studentů z partnerské organice SBBS Jena v rámci programu ERASMUS+. Praktikanti oboru Altenpfleger (odborný pracovník pro práci v domovech pro seniory) pracují v Domově pro seniory Burešov, absolvují odborné exkurze v zařízeních Charity Zlín, Naděje Jižní Svahy ve Zlíně a Domově pro seniory Lukov. Pro snazší komunikaci s personálem na pracovištích určeným seniorům s Alzheime­rovou chorobou jsou jim k dispozici čtyři studenti a studentky naší školy oborů zdravotnický asistent, diplomovaný zdravotnický záchranář a diplomovaná všeobecná sestra.

  Danuše Gregušová

 • Prezentace první pomoci - Slunečnice

  Ve středu 18. 11. 2015 se skupina žáků 3. A vydala přednášet první pomoc do Centra denních služeb Slunečnice. 8 děvčat a 2 chlapci /Adámková, Danihelová, Divoková, Elšíková, Gajdůšková, Hrdličková, Chrastecká, Kalíková, Bittó, Hadraba/ byli rozdělení do pěti stanovišť, kde přednášeli, ukazovali a učili mentálně postižené zaměstnance Slunečnice, jak správně reagovat v krizových situacích. Postupně si všichni vyzkoušeli, co dělat, když člověk krvácí, techniku správného obvazování, nebo co dělat, když se setkají se zásahem elektrickým proudem či popáleninou. Mezi teoretická témata patřilo onemocnění Diabetes mellitus, ale také epilepsie a astma, se kterým se naši posluchači skvěle popasovali. Nejatraktiv­nějším, ale zároveň velmi důležitým stanovištěm byla resuscitace dospělé osoby a malého dítěte, kde si masáž srdce vyzkoušeli nejen naši svěřenci, ale také jejich vedoucí, kteří si tím také zopakovali, co je v dané situaci potřeba zajistit. Pro nás to byly cenné zkušenosti jak komunikovat s mentálně postiženými lidmi a doufáme, že i oni si z tohoto krátkého setkání odnesou tolik, aby dokázali poskytnout základní první pomoc. Kateřina Chrastecká, žákyně 3. A

  Eva Řeháková

 • IBOBR

  V úterý 10. 11. 2015 jsme podstoupili další test „inteligen­ce“. Naše třída 1. B, se zúčastnila soutěže v informa­tice – IBOBR. Někteří z nás se toho obávali, někdo to bral na lehkou váhu a jiní ani nevěděli, že se kolem nich něco děje. Bylo to pro nás opět něco nového. Učitelé, kterým jsme byli svěřeni, nás na začátku 3. vyučovací hodiny zavedli do počítačových učeben. Prvních pár minut nám vysvětlili pravidla a zbytek už byl na nás. Na monitoru nám vyskočilo několik otázek, jejichž řešení bylo omezené časem. Většina spolužáků vykulila oči s hrůzou a obavami na obrazovku, ale po uplynutí pár minut se tvářili spokojeně. Jakmile vypršel stanovený čas, všichni na sebe navzájem vychrlili otázku: „Jak jsi dopadl/a?“ Někteří se výsledky chlubili, jiní předstírali, že tam nejsou. Myslím si, že jako třída jsme však obstáli na výbornou. Tereza Spazierová, 1. B

  Eva Řeháková

1 63 93 94 95 96 97 98 99 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy