Informace o škole

Novinky

 • Soutěž ve vyřezávání dýní

  V pondělí 6. 11. 2017 se v odpoledních hodinách na DM soutěžilo ve vyřezávání dýní, kterého se zúčastnily: A. Bolečková. A. Juračková, V. Jasioková, K. Pokorná. Za aktivitu i kreativitu patří poděkování především žákyním Kristýně Holbové a Renátě Černotové, které se podílely také na organizaci soutěže. Hotové výrobky – halloweny můžete shlédnout na parapetu okna jídelny DM.

  Jarmila Jánská

 • Poděkování Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

  Obdrželi jsme děkovný dopis za účast studentů na taktickém cvičení složek IZS.

  Světlana Jančaříková

 • Oznámení o konání voleb do školské rady

  Ředitel školy vyhlásil na den 22. 11. 2017 volby do školské rady Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Oznámení volby do školské radypdf596 kB­před 3 lety Volební řádpdf237 k­Bpřed 3 lety

  Hynek Steska

 • Poděkování Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

  Obdrželi jsme děkovný dopis za účast studentů na akci Den otevřených dveří. 

  Světlana Jančaříková

 • Exkurze odborných učitelek v Praze

  Dne 26. 10. 2017 se 26 odborných učitelek naší školy zúčastnilo exkurze na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která se nachází v historické budově bývalé Zemské porodnice v Apolinář­ské ulici.

  Program exkurze byl tvořen:

  • velmi zajímavým výkladem o historii tohoto zdravotnic­kého zařízení,
  • prezentací o organizaci vysoce specializo­vané neonatolo­gické péče,
  • prohlídkou 5 pracovišť:
   • oddělení Centra fetální mediciny a ultrazvukové gynekologické diagnostiky,
   • oddělení rizikového těhotenství,
   • oddělení onkogyneko­logického centra,
   • oddělení porodních sálů a neonatolo­gické JIP,
   • oddělení šestinedělí.

  Velmi cenné informace získané od emeritní vrchní sestry gyn. – por. části, vrchní sestry neonatolgie a staničních sester uvedených pracovišť využijeme při výuce odborných předmětů u žáků a studentů naší školy.

  Andrea Bílková

 • Studenti záchranáři spolupracují s HZS Zlín

  V pátek 13. 10. 2017 se na centrální stanici HZS Zlín konal tradiční Den otevřených dveří HZS Zlínského kraje. Této akce se po roce opět zúčastnili také 4 studenti z 2. a 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, kteří jsou současně členy Klubu IZS – Eva Burešová, Denisa Mišurcová, David Kutal a Tadeáš Vinklárek. HZS Zlín, Policie České republiky Zlín, Městská policie Zlín a Horská služba prezentovali svoji techniku a činnost na jednotlivých stanovištích a při 6 komento­vaných ukázkách. Úkolem našich studentů bylo seznamovat děti a dospělé se zásadami poskytování první pomoci v různých situacích.

  Více se o akci dozvíte zde: http://www.hzscr.cz/fotogalerie/v-patek-trinacteho-se-otevrely-dvere-stanic-hasicu.aspx

  Zdroj fotografií: HZS Zlínského kraje.

  Andrea Bílková

1 68 69 70 71 72 73 74 140
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy