Časté dotazy (FAQ) Uchazeči o studium – Proč u nás studovat

Návrat do aktuality

Jak bude vaše škola pořádat dny otevřených dveří?

Standardní dny otevřených dveří formou osobní prohlídky školy nebudou s ohledem na současnou epidemiolo­gickou situaci re­alizovány. Naše škola nabízí alternativu formou virtuální prohlídky ško­ly.

Jaké obory na škole nabízíte?

Absolventům základních škol nabízíme obory:

 • Praktická sestra – denní čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou.
 • Ošetřovatel – denní tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou.

Absolventům středních škol nabízíme obory:

 • Diplomovaná všeobecná sestra – denní tříleté studium ukončené absolutoriem.
 • Diplomovaná dětská sestra – denní tříleté studium ukončené absolutoriem.

Kolik tříd u jednotli­vých oborů budete ve školním roce 2022 – 2023 oteví­rat?

V maturitním oboru Praktická sestra otevíráme 3 třídy s počtem 81 žáků, vždy 27 žáků ve třídě.

V učebním oboru Ošetřovatel otevíráme1 třídu s počtem 16 žáků.

Diplomovaná všeobecná sestra – 32 studentů – jedna studijní skupina

Diplomovaná dětská sestra – 23 studentů – jedna studijní skupina

Jaké jsou termíny přijímacích zkoušek?

 • 12. dubna 2022 – 1. řádný termín přijímacích zkoušek
 • 13. dubna 2022 – 2. řádný termín přijímacích zkoušek
 • 10. a 11. května 2022 – 1. a 2. náhradní termín

Konají uchazeči učebního oboru Ošetřovatel přijímací zkoušku?

Přijímací zkouška se u tohoto oboru nekoná. Přijímací řízení proběhne bez účasti uchazečů na základě studijních výsledků ze ZŠ.

Jaký je termín pro odevzdání přihlášky na SŠ?

Termín odevzdání přihlášky je do 1. března 2022.

Musím pro přijetí doložit k přihlášce lékařské potvrzení?

U oboru Praktická sestra i oboru Ošetřovatel stačí standardní potvrzení praktického lékaře na přihlášce ke studiu Studující zdravotnic­kých škol oboru vzdělání praktická sestra jsou povinni být proočkováni proti virové hepatitidě B.

Kde a kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení?

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení proběhne na základě kritérií, která stanoví ředitel školy a zveřejní na webu školy nejpozději do 31. 1. 2022. Informace o výsledcích přijímacího řízení budou k dispozici na webu školy a úřední desce školy do 29. dubna 2022.

Jakým způsobem plní žáci odbornou praxi?

Plnění odborné praxe je rozdílné u jednotli­vých oborů.

Obor Praktická sestra (maturitní obor):

Praktické vyučování probíhá na pracovištích poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb pod přímým vedením odborné učitelky. Hlavním partnerem pro realizaci praktického vyučování je Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín. Praktické vyučování v klinických podmínkách zahajují žáci od 2. pololetí 2. ročníku v rozsahu 4 hodiny týdně. Ve 3. ročníku 12 hodin týdně a ve 4. ročníku 15 hodin týdně. Ve 3. a 4. ročníku navíc probíhá Odborná praxe, která je realizována v týdenních blocích – 3. ročník 4 týdny, 4. ročník 2 týdny.

Obor Ošetřovatel (učební obor):

Odborný výcvik je organizován formou cvičení ve škole v odborných učebnách, a následně v klinických podmínkách u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, pod vedením učitelek odborných předmětů. Odborný výcvik v klinických podmínkách zahajují žáci ve 2. ročníku v rozsahu 12 hodin týdně, Ve 3. ročníku se navyšuje počet hodin na 21 hodin týd­ně.

Jaké mají vaši žáci uplatnění?

Absolventi oboru Praktická sestra

Praktická sestra – absolventi jsou středními zdravotnic­kými pracovníky. Uplatní se u poskyto­vatelů zdravotních služeb – zdravotnická zařízení lůžkového i ambulan­tního charakteru, domácí ošetřovatel­ská péče, zařízení sociálních služeb, zařízení geriatrické péče, hospicové i respitní péče. Absolventi se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřova­telských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Absolventi oboru Ošetřovatel

Ošetřovatel – absolventi se uplatní v nemocni­cích, ošetřovatel­ských centrech, v domácí ošetřovatel­ské péči, v zařízeních sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích, v jeslích.

Nabízí vaše škola možnost stravování ve školní jídelně?

Ano, pro neubytované žáky a studenty obědy, pro ubytované žáky a studenty celodenní stravu, snídani, oběd, večeři. Cena celodenní stravy je 100,– Kč (snídaně 29,– Kč, oběd 37,– Kč, večeře 34,– Kč).

Nabízí vaše škola možnost ubytování?

Ano, žáci studenti jsou ubytování na Domově mládeže ve dvoulůžkových a v šesti jednolůžko­vých pokojích. Cena ubytování na 1 měsíc je 1.300,– Kč.

Studují na vaší škole i chlapci?

Ano, chlapci studují na všech nabízených oborech, vyjma oboru Diplomovaná dětská sestra kde studují zatím pouze dívky.

Organizuje vaše škola adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků?

Ano, naše škola organizuje tento pobyt v prvním či druhém zářijovém týdnu po nástupu do školy.

Může se ke studiu na střední zdravotnické škole přihlásit žák se specifickou poruchou u­čení?

Ano

Podle jakých kritérií budou žáci u přijímacího řízení hodnoceni?

V rámci přijímacího řízení budou zohledněny tři parametry:

 1. výsledky jednotné přijímací zkoušky:
 2. průměrný prospěch uchazeče (průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a průměrný prospěch pouze v 1. pololetí předposled­ního ročníku ZŠ – změna na základě vyhlášky 353/2016 o přijímacím řízení)
 3. Naše škola navíc boduje a započítává průměry známek z přírodopisu ze dvou pololetí a také přidělujeme body za doložené kroužky se zdravotnickou tématikou, soutěže a olympiády se zdravotnickou a přírodovědnou tématikou + jazykové olympiády

Obdrží uchazeči o přijetí od školy pozvánku na přijímací zkoušky?

Ano

Nabízí vaše škola přípravné kurzy – přijímačky nanečisto?

Ne

Z jakých předmětů se skládá maturita?

Povinné zkoušky

 1. Společná část – 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika
 2. Profilová část – obor Praktická sestra: Praktická maturita v klinické praxi; Teorie ošetřovatel­ství; Psychologie a komunikace

Které jazyky se na vaší škole vyučují?

Pouze jeden jazyk – Anglický

Je studium na SZŠ finančně náročné?

Ne. Žáci si pro studium zajišťují pouze běžnou školní výbavu a pomůcky: učebnice, sešity, psací potřeby, přezůvky, cvičební úbor a ve 2. ročníku zdravotnickou obuv pro výuku praxe. Zdravotnické pláště na odbornou výuku zapůjčuje škola. Uniformy pro praktickou výuku: kalhoty zajišťuje žák sám, halena je mu zapůjčena.

V jakých zdravotnic­kých zařízeních probíhá praxe žáků/studen­tů?

V Krajské nemocnici T. Bati, a.s. budou žáci absolvovat praktické vyučování při studiu všech oborů vzdělávání.

Výuka je zajištěna, v závislosti na učebních plánech jednotlivých oborů, na pracovištích ambulancí a standardních oddělení interního, chirurgic­kého, geriatrického a pediatrického typu, na JIP, ARO, operačních sálech, porodních sálech. Při praktickém vyučování bude žák/student v bezpros­tředním kontaktu s učitelkami odborných předmětů, staničními a jinými pověřenými odbornými pracovníky. Uvedení pracovníci budou učit jednotlivým praktickým dovednostem ošetřovatel­ské péče o nemocné a zraněné.

S pracovníky Krajské nemocnice T. Bati, a.s. se žáci také setkávají při soutěžích první pomoci, při Festivalech kazuistik SZŠ a VOŠZ, nebo při odborných seminářích a konferencích.

Probíhá výuka matematiky, chemie, fyziky celé 4 roky?

Ne, uvedené předměty se vyučují v tomto rozsahu:

 • MAT – 1., 2., 3. ročník
 • FYZ – 1., 2. ročník
 • CHE – 1., 2. ročník Podrobněji viz učební plán v obsahu ŠVP (web školy)

Jaké jsou možnosti kompenzace v průběhu studia u žáka se specifickou poruchou u­čení?

Každý žák se specifickou poruchou učení nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami je na základě žádosti zařazen do systému tzv. speciálního vzdělávání. Škola v plném rozsahu respektuje doporučení pedagogicko-psychologické poradny či jiného poradenského zařízení a zajistí každému žákovi optimální podmínky pro studium.

Jaké aktivity mimo studium vaše škola nabízí?

Žáci mají možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti prostřednic­tvím řady aktivit – žáci se pod vedením učitelů podílejí na přípravě různých vzdělávacích akcí přednášek pro děti i dospělé, přednášejí, provádějí při zdravotně zaměřených aktivitách různá měření zdravotních ukazatelů apod.), žáci se zapojují i do projektů – již tradičně škola organizuje úspěšný projekt Zdravý úsměv – žáci „učí děti v mateřských školách regionu pečovat o zdravý chrup, škola je zapojena do dobrovolnic­kých aktivit zaměřených na děti i dospělé. Žáci se v rámci exkurzí a projektů účastní výjezdů do zahraničí Svoje znalosti a dovednosti mohou žáci uplatnit v řadě soutěží a přehlídek soutěže zaměřené na odbornost ve zdravotnic­tví – ošetřovatel­ství, první pomoc, psychologie a komunikace, klinická propedeutika.

Je praktická sestra totéž co ošetřovatel?

PRAKTICKÁ SESTRA je nelékařský zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, poskytuje ošetřovatel­skou péči a ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitač­ní, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči. Vzdělání získává absolvováním čtyřletého maturitního oboru na střední ško­le.

OŠETŘOVATEL je nelékařský zdravotnický pracovník, který se pod dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologic­kého asistenta podílí na poskytování základní ošetřovatel­ské péče aj. Vzdělání získává absolvováním tříletého studijního o­boru.

Budou žáci maturovat z matematiky?

Maturita z matematiky není povinná. Samozřejmě je možné zvolit si matematiku jako maturitní předmět. Obecně se ovšem nedoporučuje.

V jakém zaměstnání se nejčastěji absolventi uplatní?

PRAKTICKÁ SESTRA: Po úspěšném absolvování školy žáci volí buď studijní, nebo zaměstnanec­kou kariéru. Jako zaměstnanci se absolventi uplatní v různých zdravotnic­kých zařízeních lůžkového i ambulan­tního charakteru, např. v nemocni­cích, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatel­ských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatel­ské péči, dále jako zdravotničtí pracovníci v zařízeních sociální péče a služeb (např. v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem, v charitách, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, aj­.)

OŠETŘOVATEL: u­platní se v nemocni­cích, ošetřovatel­ských centrech, v domácí ošetřovatel­ské péči, v zařízeních sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích, v jeslích.

Jaké studijní obory na VOŠ/ VŠ jsou pro absolventy zdravotnické školy vhodné?

Na VOŠ mohou absolventi SŠ dále studovat ve studijních programech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra.

Na vysoké škole naši absolventi navštěvují především tyto bakalářské a magisterské studijní programy:
Bakalářské programy: Ošetřovatel­ství; Fyzioterapie; Zdravotně sociální a geriatrická péče; Veřejné zdravotnic­tví; Výživa člověka; Všeobecná sestra; Porodní asistentka; Zdravotnický management …

Magisterské studijní programy: ošetřovatel­ského zaměření (specializace ve zdravotnic­tví – lékařské vědy, ekonomika a řízení zdravotnic­tví, učitelství zdravotně sociálních předmětů, sociální práce se zdravotnickým profilem) pedagogického zaměření (učitelství, speciální pedagogika…)

Uplatní se všichni, kteří vystudují vaši zdravotnic­kou školu?

Velmi záleží na osobních cílech každého absolventa, příležitosti najít uplatnění na trhu práce určitě jsou. Poptávka po zdravotnic­kých pracovnících stále trvá a v dnešní náročné době je předpoklad dalšího růstu jejich potřeby.

Co znamená přímé vedení a odborný dohled.

Některé typy nelékařských zdravotnic­kých pracovníků pracují tzv. pod odborným dohledem – tzn. při dosažitel­nosti rady a pomoci zdravotnic­kého pracovníka, který může pracovat bez odborného dohledu jako je například všeobecná sestra a porodní asistentka. Praktická sestra pracuje samostatně, provádí výkony, ke kterým má kompetence, a nese plnou odpovědnost za jejich standardní provedení. Pokud se setká s problémem přesahujícím její pravomoc, kontaktuje všeobecnou sestru nebo porodní asistentku.

Přímé vedení – tzn. při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnic­kého pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí např. Sanitář.

Jak se z praktické sestry stane všeobecná sestra?

Kvalifikaci všeobecné sestry získá praktická sestra úspěšným absolvováním dalšího studia, a to na vyšší odborné škole (3 leté studium – Diplomovaný specialista) nebo na vysoké škole (3 leté bakalářské studium – Bakalář).

Je nabízena možnost prostupnosti napříč obory?

Naše škola nabízí pro žáky také možnost prostupnosti oboru, tzn., že pokud žák dosahuje výborných výsledků v učebním oboru Ošetřovatel a požádá o přestup do maturitního oboru a zároveň úspěšně vykoná rozdílové zkoušky, může nastoupit do 2. ročníku oboru Praktická sestra. O všech těchto skutečnostech jsou samozřejmě informování rodiče žáka.

Samozřejmě je prostupnost umožněna i z maturit­ního oboru na obor učební. Důvodem je mnohdy to, že žák nezvládá objem učiva, zbytečně se trápí. Na začátku je domluvena schůzka s rodiči, kteří jsou i informování o této možnosti. Záleží zde však na rozhodnutí zákonného zástupce, zda tuto možnost přijmou či nikoli. Zde již není podmínka vykonání rozdílové zkoušky.

Jaké je uplatnění dětské sestry?

Ambulantní péče

 • dětské lékařství
 • dorostové lékařství
 • praktické lékařství pro děti a dorost

Lůžková péče

 • akutní lůžková péče standardní
 • dětské lékařství
 • neonatologie

Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku

Domácí péče

 • ošetřovatel­ská a paliativní péče

Proto na všech těchto typech pracovišť absolvují během studia odbornou pra­xi.

Vyjíždí vaši žáci a studenti na odborné stáže do zahraničí?

Naši žáci a studenti mohou získat zkušenosti na odborných stážích v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Vyjeli na zkušenou do Německa či Irska.

Jaké jsou možnosti při studiu na vaší škole pro aktivní sportovce?

Možnosti jsou omezeny vzhledem k nutnosti 100% účasti na praktickém vyučování

Jak je to u vás na škole s rozšířením patologických jevů a jak jim předcházíte?

Na naší škole existuje školské poradenské pracoviště, které se skládá ze školního metodika prevence, výchovného poradce a kariérního poradce. Všichni úzce spolupracují.

Školní metodik prevence v průběhu školního roku a dle potřeby provádí ve spolupráci s třídními učiteli preventivní programy, které jsou zaměřené na stmelování kolektivu a udržení dobrého školního a třídního klimatu. Dále ve třídách provádí šetření možného výskytu rizikového chování, situaci monitoruje a evaluuje. Školní metodik prevence má každý týden vymezeny konzultační hodiny pro žáky a v případě potřeby se věnuje prevenci kdykoliv. O všech aktivitách si vede přehledné záznamy a zápisy.

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet