Informace o škole

Novinky

 • Mikulášská nadílka dětem ve školkách

  Dne 5. 12. 2014 se žáci Zdravotnic­kého asistenta ze třídy 3.B podíleli na Mikulášské nadílce dětem ve školce nad Ovčárnou, v Prštném a Loukách a také v Centru pro ohrožené děti Burešov. Nadílka začala pohádkou o Koblížkovi, která vykouzlila dětem úsměvy na tváři a poté přišel očekávaný Mikuláš s andílkem a čerticí, který přinesl každému dítěti balíček. Už se moc těšíme na setkání v příštím ro­ce.

  Andrea Bílková

 • Postupujeme do celorepublikového finále...

  "Ve středu 3. prosince 2014 se uskutečnilo krajské kolo v plavání šestičlenných družstev. Naši školu reprezento­vali tito studenti: Malůš Jan, Vaněčka Zdeněk, Koš Adam, Konečný Jakub, Šiška Jan a Kurtin Pavel. V urputném boji šesti družstev se naši hoši umístili na 1. místě a postupují do celorepubli­kového finále. Nejlepší výkony – vítězství Jana Malůše na 50 m – motýlek a taktéž 1. místo Zdeňka Vaněčky na 50 m – kraul. Blahopřejeme k úžasnému vítězství a přejeme hodně zdaru v celostátním finále.

  Veronika Meitnerová

 • Mikulášská nadílka na DM

  Ve čtvrtek 4. 12. 2014 se na DM uskutečnila Mikulášská nadílka, kterou připravili vychovatelé DM. Žáci a studenti byli odměněni bonbony, ty zlobivé vyplatil čert metlou.

  Petr Kudla

 • Okresní kolo ve florbale

  Dne 3. 12. se konalo v Otrokovi­cích na Štěrkovišti okresní kolo ve florbale chlapců. Tentokrát se však jednalo pouze o studenty 1. a 2. ročníků. Náš tým nepodal špatný výkon a dokonce vstřelil i několik branek. Díky odhodlání a bojovnosti jsme nakonec obsadili třetí místo.

  Matěj Koňařík

 • Seminář Využití aktivizačních metod ve výuce

  Ve středu 3. 12. se v prostorách školy uskutečnil seminář na téma Využití aktivizačních metod ve výuce, který si pro naše pedagogy připravily učitelky odborných předmětů Mgr. Brázdilová a Mgr. Křižanová. Během hodinového semináře byli účastníci seznámeni s jednotli­vými aktivizačními metodami, s kritérii pro jejich volbu, možnostmi využití aktivizačních metod v různých typech předmětů, seminář byl doplněn sérií praktických cvičení. Výstupy semináře poslouží pedagogům školy k inovaci způsobů výuky a rozvoji jejich pedagogic­ké práce.

  Andrea Bílková

 • Kroužek sebeobrany pro studenty záchranáře

  Od letošního školního roku na naší škole probíhá specializo­vaný kroužek sebeobrany pro studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, který je zaměřen na nácvik dovedností sebeobrany využitelných v rámci specifických situací při výkonu zdravotnic­kého povolání. Účastníci kroužku se učí základům právní ochrany, způsobům předcházení násilným incidentů, psychologii konfliktních situací, sebeobraně ve stísněných prostorech, na zemi, obraně za stolem apod.

  Andrea Bílková

1 87 161 162 163 164 165 166 167 172
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy