Informace o škole

Novinky

 • Den otevřených dveří

  Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín.

  Čtvrtek 15. 1. 2015
  13.00 – 17.00 hod.

  Mgr. Marta Malaníková

 • Okresní kolo ve futsale

  Dne 20. 11. 2014 se konalo okresní kolo ve futsale chlapců. Naši chlapci v každém zápase odvedli maximum, na postupové druhé místo však nedosáhli. Děkujeme za reprezenta­ci školy.

  Darina Frömelová

 • Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí

  Žáci 2.A a 4.L navštívili hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Už vestibul hvězdárny nabízí množství zajímavých objektů, exponátů a informací. Pracovníci hvězdárny si pro nás připravili přednášku o Sluneční soustavě a sérii experimentů z optiky. Obě akce byli velmi pěkně připraveny a některé experimenty jsme si mohli sami vyzkoušet. Na závěr jsme se prošli i zahradou hvězdárny, kde je vystaven model Sluneční soustavy a expozice geoparku.

  Martina Dvořáčková

 • Volby do školské rady

  V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol­ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásil ředitel školy volby do školské rady Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Volby proběhnou dne 26. 11. 2014.
  Budou zvoleni dva členové za pedagogické pracovníky, jeden člen za studenty VOŠ a jeden za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

  Hynek Steska

 • Prezentace na ZŠ

  Žáci naší školy prezentovali obory Zdravotnický asistent a Ošetřovatel na vybraných základních školách Zlínského kraje. Během konzultačního odpoledne se žáci devátých tříd a jejich rodiče dozvěděli základní informace o možnostech studia nejen od našich žáků,ale i od vyučujících, kteří je doprovázeli.

  Mgr. Marta Malaníková

 • Volejbal smíšených družstev

  Dne 18. 11. 2014 jsme se zúčastnili přátelského klání smíšených družstev ve volejbale. Turnaj je uspořádaný k připomenutí si dne 17. listo­padu – Dne boje za svobodu a demokracii. Naši žáci bojovali v každém zápase, na stupně vítězů to ovšem nestačilo. Děkujeme.

  Darina Frömelová

1 85 159 160 161 162 163 164 165 168
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy