Informace o škole

Novinky

 • Stali jsem se na pár chvil soudci...

  Dne 18. 2 .2015 jsme se my, studenti 3.B, zúčastnili přednášky na Okresním soudě ve Zlíně. Přednáška nás velmi zaujala, protože jsme se dozvěděli spoustu nových věcí ohledně trestního práva. Už víme, jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeží, zločinem a přečinem nebo na kolik let může jít člověk do vězení, když se pokusí o vraždu nebo ji jen plánuje. Nakonec jsme si sami zahráli na soud. Někteří byli soudce, jiní obžalovaní a nechyběl ani státní zástupce. A porota? Zklamalo nás zjištění, že existuje jen v amerických filmech, stejně jako bouchání kladívkem a známá slova jako „námitka“ a „zamítá se“.
  Adéla Pospíšilová, žákyně 3.B

  Veronika Meitnerová

 • Akreditované kvalifikační kurzy

  Účastníci akreditova­ného kvalifikač­ního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných, který probíhal od 31. října 2014 na naší škole, završili své snažení úspěšným vykonáním praktické i teoretické závěrečné zkoušky ve dnech 23. a 26. ledna 2015. Osvěd­čení MZ ČR získalo k výkonu toho zdravotnic­kého povolání 9 absolventů. Úspěšně zakončili své snažení i frekven­tanti akreditova­ného kvalifikač­ního kurzu Sanitář, kteří svůj kurz zahájili 21. října 2014. Prak­tickou zkoušku vykonali ve dnech 20. a 21. ledna 2015 na ošetřovacích jednotkách CKG v KNTB a.s. Zlín, teoretickou zkoušku pak dne 27. ledna 2015. Osvěd­čení k výkonu zdravotnic­kého povolání sanitář tak obdrželo 15 absolven­tů.

  Marta Malaníková

 • Zahraniční studenti ve škole

  Určitě víte něco o zdravot­nictví, školství a sociální sféře v ČR, ale tento týden jsme měli možnost v rámci výměny zahraničních studentů se o těchto tématech dozvědět také z Brazílie, Řecka a Taiwanu. Díky studentkám, které nám ukázaly pečlivě připravené prezentace a ochotně odpovídaly na dotazy žáků, jsme si rozšířili vědomosti o těchto zemích a nakoukli pod pokličku jejich školských a zdravotnic­kých systémů.

  Přemysl Kozmík

 • Biologická olympiáda

  V úterý 24. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tématem 49. ročníku kategorie A byla „příroda ve službách člověka“. Soutěžilo se v praktické části, poznávání rostlin a živočichů a psal se test. Úkoly byly zaměřené např. na titraci roztoků či příklady z genetiky. Vítězem školního kola se stal Tomáš Suchánek ze 4.L s počtem 75,5 bodů ze 100. Gratu­lujeme a budeme mu držet palce v krajském kole, které se uskuteční v pátek 27. března na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.

  Karolína Mikulcová

 • Prchavé okamžiky zdejšího času

  Výstava fotografií studentů 4. ročníku Zdravotnic­kého lycea. Co prchá? Není to čas, ale my sami. Fotografie je obraz, který trvá, mění se naše vidění. Fotografie učí vidět to, co kreslí světlo na papíře. Výstava Prchavé okamžiky našeho času je otevřena v červeném patře naší školy. K dvacátému výročí otevření budovy v Broučkově ulici, připravujeme na září 2015 přeh­lídku fotografií, zachycujících poslední dvě dekády zdravotnické školy ve Zlíně.

  Jan Slovák

 • Návštěva Probační a mediační služby ve Zlíně

  V úterý 17. 2. 2015 a ve čtvrtek 19. 2. 2015 se žáci 3. A a 3. B zúčastnili besedy na Okresním soudě ve Zlíně. Úředníci probační a mediační služby žákům přednášeli o trestním právu. V závěru besedy si žáci vyzkoušeli sehrát soudní proces v jedné ze soudních síních.

  Veronika Meitnerová

1 85 153 154 155 156 157 158 159 169
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy