Informace o škole

Novinky

 • Zatmění slunce

  V pátek 20. března bylo v dopoledních hodinách pozorovatelné částečné zatmění Slunce, při němž stín Měsíce zakryl kolem 11 hodiny téměř 73 % slunečního disku. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední zatmění Slunce, které z našeho území spatříme do června roku 2021, nemohli jsme si nechat tuto příležitost uniknout. Všichni žáci se postupně vystřídali na balkónech školy, kde současně probíhal doprovodný program, v němž jsme si mohli prověřit své znalosti o Slunci a o zatmění.

  Martina Dvořáčková

 • ADMINISTRATIVA V PRAXI ZDRAVOTNICKÉHO ASISTENTA

  V měsíci březnu se žáci třetích ročníků věnovali další aktivitě zahrnuté pod sjednocujícím označením Administra­tiva v práci zdravotnic­kého asistenta. Důraz byl kladem na pochopení významu propojení kvality poskytované péče a důležitosti jejího pečlivého dokumento­vání. Žáci na modelovém příkladu pacienta s konkrétní diagnózou pracovali metodou ošetřovatel­ského procesu. Provedli rozbor stavu nemocného, naplánovali podrobně jednotlivé kroky péče o něj a vše pak řádně zdokumento­vali ve zdravotnické dokumentaci. Pracovali ve dvou skupinách pod vedením mentorky – manažerky rizik Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Závěrečná hodnocení proběhla v termínech 18. a 30. března 2015

  Helena Fremlová

 • VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

  Pod vedením mentorky – vedoucí nutriční terapeutky Michaely Hrbáčkové z Krajské nemocnice T. Bati, a. s. se 27 žáků třetího ročníku oboru zdravotnický asistent sešlo v pondělí 16. března k prezentaci výsledků své práce. Pod vedením učitelek praktické výuky připravovali prezentace na zadaná témata: Výživa dětí a Výživa seniorů. Při přípravě prezentace využili poznatků a praktických zkušeností, které již získali během studia na naší škole. K doplnění informací využili také zdroje aktuálních informací, především z literatury a odborných časopisů.

  Helena Fremlová

 • Lyžák očima prváků

  V neděli 1. 3. 2015 jsem se setkali u školy a vyrazili na lyžák. Po hodině jízdy autobusem jsme zdárně dorazili na místo určení. Ještě stále plní elánu jsme obydleli určené pokoje a po obědě jsme poprvé vyrazili na svah. Začátky byly krušné, ale ke konci týdne potkáváme na vrcholu sjezdovky i členy třetího družstva.
  Každé ráno mělo stejný scénář: šokuje mě budíček, obleču se, „zgarb“ do kapsy a hurá na snídani. Okoušu ztvrdlé rožky rohlíků a bleskovou rychlostí se obleču do úboru a hurá na svah. Za zpěvu pana učitele Koňaříka před zraky ostatních pádlujeme a potkáváme krokodýly. Přesněji řečeno se rozcvičíme před zdoláváním svahu. Můžeme zde sledovat spoustu různých pádů a karambólů. Na bolest kolen si už nikdo nestěžuje, paní učitelka Aujeská má totiž taky kolena a nestěžuje si.
  Celý týden nám velmi rychle utekl, nastal pátek a my jsme se museli rozloučit se svahem. A jak se nám na lyžáku líbilo?
  „Pot, krev, dřina trpělivost, disciplína! Toť heslo paní učitelky Aujeské.“
  „Skipasy jsme museli odevzdat učitelům.“
  „Modřiny, odřeniny a bolavá kolena prošly pod rukama paní učitelky Malaníkové.“
  „První den to sice vypadalo, že jezdíme jen po zadku, ale situace se den ode dne zlepšovala.“
  „Kdyby se nás teď někdo zeptal, jestli bychom chtěli jet znovu, tak bychom rozhodně řekli, že ANO.“

  Veronika Meitnerová

 • Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovník v sociálních službách

  24. 9. 2014 byl zahájen na SZŠ a VOŠZ Zlín AKK Pracovník v sociálních službách. Teoretická výuka probíhala na naší škole, kdy se frekventanti kurzu vzdělávali v předmětech somatologie, psychologie, komunikace, první pomoc, péče o nemocné, metody sociální práce, péče o domácnost, výchovné zaměstnání, sebeobrana aj. Praktická výuka pak probíhala v Domově pro seniory v Lukově a v Dětském centru Burešov pod vedením odborníků z praxe. Po ukončení kurzu mají absolventi možnost hledat uplatnění v sociálních zařízeních, které spadají pod MPSV ČR. Dne 3. 3. 2015 úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 10 kurzistů, z nichž někteří již v této oblasti pracují, někteří se o daná místa ucházejí. Části frekventantů hradil rekvalifikaci ÚP. Absolventům přejeme, aby se uplatnili v oboru a mohli své vědomosti a dovednosti využít v péči o potřebné. autor Mgr. Eva Řeháková

  Andrea Bílková

 • Certifikovaný kurz – Základy EKG pro VS, PA a ZZ

  26. 2. 2015 byl na naší škole zahájen CK Základy EKG pro VS, PA a ZZ. Kurzu se účastní 12 všeobec­ných sester z Jesenické nemocnice a jedna sestra z kardiolo­gické ambulance. Teoretická výuka byla soustředěná do tří celodenních bloků /čtvrtek, pátek, sobota/. Výuku vedli zkušení lektoři včele s primářem a vedoucím lékařem Kardiovas­kulárního centra KNTB a.s. Zlín MUDr. Zdeňkem Coufalem. Přednášky lektorů byly velmi hodnotné a zajímavě podané. Nyní bude následovat praktická výuka v již zmíněném Kardiovas­kulárním centru KNTB, a. s. Zlín, a to na standardní lůžkové části, na koronární a antiarytmické jednotce, příjmové ambulanci a v laborato­řích funkčních vyšetření. CK bude ukončen 30. 6. 2015 závěrečnou zkouškou a absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost přesně nadefinova­ných činností v oblasti snímání EKG, popisu EKG křivek, ergometrie a Holterova monitorování. Přejeme jim hodně nových znalostí, dovedností a zkušeností, které mohou využít ve své další práci – ke zkvalitnění ošetřovatel­ské péče a, ale také zvýšení prestiže práce sestry. Autor: Mgr. Eva Řeháková

  Andrea Bílková

1 62 105 106 107 108 109 110 111 123
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy