Informace o škole

Novinky

 • Setkání seniorů na Podhoří

  Ve čtvrtek 21.května 2015 proběhlo setkání seniorů v Klubu důchodců na Podhoří. Pěkným vystoupením přispěly k výborné atmosféře i dívky Petrášová, Koudelková a Pšejová ze zdravotnické školy, které za doprovodu houslí zazpívaly lidové písně.

  Petr Kudla

 • Odborná konference "Chronická rána a její léčba"

  Včera 18. 5. 2015 se v aule SZŠ a VOŠZ Zlín konala odborná konference na téma „Chronická rána a její léčba“. Marie Holoubková, převazová sestra z chirurgické ambulance KNTB, a.s., Zlín seznámila účastníky s tématem „Chyby a omyly při léčbě chronických ran“, Eva Žambochová, DiS., převazová sestra z Interní kliniky KNTB, a.s.,Zlín se zaměřila na problematiku „Prevence dekubitů“, Bc. Martina Miksová přednesla téma používání „Flexi sealu“. Konferenci zakončil MUDr. Miroslav Budoš, lékař traumatolo­gického oddělení KNTB, a.s., Zlín s tématem „ VAC terapie“. V průběhu přestávky měli přítomní možnost shlédnout a vyzkoušet si přikládání bandáží na DK. Odborné konference se zúčastnilo více než sto převážně nelékařských zdravotnic­kých pracovníků. Děkujeme za účast a těšíme se na setkání při příští odborné konferenci.

  Marta Malaníková

 • Orientační závod žáků 2. a 3. ročníků SZŠ

  Ve středu 13.5. 2015 se za příjemného počasí v areálu naší školy a přilehlé čtvrti Příluky uskutečnil orientační závod pro žáky 2.a 3. ročníků SZŠ, oboru zdravotnický asistent. Při závodu měli žáci za úkol v co nejkratším čase absolvovat určenou trať a absolvovat několik kontrol, na kterých prokazovali znalosti z ochrany člověka za mimořádných událostí a z oblasti ochrany přírody. Ze zúčastněných 18ti týmů prokázali nejlepší znalosti a nejlepší fyzickou zdatnost žáci 3. A. Vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další ročník!

  Mgr. A. Bílková, Mgr. K. Mikulcová, Bc. M. Koňařík

 • turnaj ve stolním tenisu na DM

  V úterý 12. 5. 2015 jsme na DM uspořádali turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 6 borců. První místo získal Michal Gášek, z dívek byla nejlepší Johana Šánková, která obsadila pěkné 3. místo. Občerstvení pro soutěžící připravily dívky z VS 3 v Klubu vaření.

  Petr Kudla

 • Florence Nightingale

  Florence Nightingale – The Lady with the Lamp – zakladatelka moderního ošetřovatel­ství se narodila 12. května 1820. Na obrázku ji vídíme v tureckém Scutari s lampou v ruce a s nocí za zády. Tisk – mezzotinta – pochází ze sbírek věhlasného Britského Mu­zea

  Jan Slovák

 • Přerušení dodávky elektřiny

  Z důvodu přerušení dodávky elektřiny na Domově mládeže ve čtvrtek 21.5.2015 se nebude vařit. Studené balíčky na oběd a večeři (viz. jídelníček) budou připraveny pro ubytované strávníky. Zaměstnancům a neubytovaným žákům a studentům bude oběd odhlášen. Pokud by o balíčkový oběd měli zájem, je nutno si ho objednat u ved. stravování osobně, telefonicky nebo mailem. Uzávěrka objednávek na čvrteční oběd a večeři bude v úterý 19.5.2015 ve 14.00 hod. Veškeré balíčky se budou vydávat ve čtvrtek 21.5.2015 do 8.00 hod.!

  Petr Kudla

1 63 100 101 102 103 104 105 106 124
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy