Informace o škole

Novinky

 • Školní soutěž v latinském jazyce

  21.4. pro­běhla školní soutěž v latinském jazyce. Žáci a žákyně prvních ročníků soutěžili ve znalosti latinské terminologie. Písemná část prověřovala orientaci ve slovní zásobě a gramatice. Pro ústní část si žáci a žákyně připravili zdařilé prezentace představující určitou část lidského těla, krátké cvičení a úkoly pro spolužáky a na závěr citáty mající spojitost s danou částí těla. Na prvních místech se umístily Ludmila Vyoralová (1.B), Simona Mikulcová (1.B) a Karolína Vaculíková (1.A). Děkuji všem soutěžícím za odvahu a žákovské porotě za objektivní hodnocení. Mgr. Lenka Březíková

  Přemysl Kozmík

 • Všeobecní učitelé vyjeli na exkurzi do Prahy

  Ve dnech 23. 4. – 26. 4. 2015 se učitelé humanitních a přírodověd­ných předmětů zúčastnili vzdělávací akce v Praze. Program byl velmi nabitý. Učitelé měli možnost navštívit britskou školu Park Lane International School na Malé Straně, historické sály Klementina, Kampu, Pražský hrad a projet se lodičkou po Vltavě. Ve čtvrtek večer někteří zavítali do divadla Semafor, v pátek zase na představení Studia Dva a v sobotu večer zhlédli muzikál Fantom Opery.
  Všichni se již teď moc těší na další podobně laděnou akci.

  Veronika Meitnerová

 • Pracovní jednání realizačního týmu projektu

  V pondělí 27. 4. 2015 se v odpoledních hodinách na naší škole uskutečnilo pracovní jednání realizačního týmu projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1­.1.00/54.0019 na téma „Koordinace činnosti Minipodniku ZŠ v rámci činnosti Střediska ošetřovatel­ské péče“. V průběhu jednání zapojení koordinátoři aktivit, garanti střediska Střediska ošetřovatel­ské péče, učitelé SŠ a ZŠ hodnotili realizované výstupy střediska a Minipodniku ZŠ, diskutovali nad připravova­nými výstupy, publicitou projektu, seznámili se s aktuální ekonomickou stránkou projektu, programem Podnikatel­ského fóra II. a přípravou závěrečné diseminační konference. 

  Andrea Bílková

 • Den prevence na zdravotnické škole

  V pátek 24.dubna 2015 proběhly 2 přednášky v rámci Dne prevence. Od 10 hodin přivítala plná aula zdravotnické školy Mgr. Netočného ze společnosti MADIO, která se zabývá protidrogovou prevencí ve Zlínském kraji. Od 11 hodin navštívil naši školu pan Pluhař, který se s přítomnými podělil o své zkušenosti z pobytu v psychia­trickém zařízení. Oba přednášející sklidili velký potlesk od našich žáků a studentů.

  Petr Kudla

 • Nácvik prezentace na Podnikatelské fórum II.

  Dne 23. 4. 2015 v odpoledních hodinách proběhla na naší škole schůzka vybraných žáků a pedagogů SZŠ a VOŠZ Zlín a partnerské ZŠ Slovenská. V průběhu této schůzky jsme nacvičovali výstup na Podnikatelské fórum II. – konferenci realizovanou v rámci projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1­.1.00/54.0019, která se uskuteční 28. 4. 2015 v 15. budově 14|15 Baťova institutu. Nácvikem a souhrou vystupujících chceme co nejlépe prezentovat aktivity, které v rámci tohoto projektu na naší škole vznikají. 

  Andrea Bílková

 • Návštěva SVČ Klub"íčko"

  Dívky z domova mládeže se zúčastnily sběru vlny pro činnost SVČ pro osoby se zdravotním postižením KLUB“ÍČKO“. Nasbíraný materiál předaly paní Knedlové, která je zároveň seznámila s chodem tohoto střediska. Všem, kdo nám se sběrem vln pomohli, děkujeme.

  Petr Kudla

1 86 148 149 150 151 152 153 154 170
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy