Organizační informace Žáci a studenti – Diplomovaná dětská sestra

Studium je organizováno jako denní. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole a výuku odborné praxe, které probíhá u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, za spolupráce a součinnosti kvalifiko­vaných lékařů a nelékařských zdravotnic­kých pracovníků, i odborných učitelek naší školy.

Teoretická a praktická výuka zahrnuje vyučování dle rozpisu učiva v učebním plánu a v učebních modulech, samostudium a přípravu na zkoušky, a to v celkovém rozsahu 3 645 hodin.

Z toho teoretická příprava zahrnuje povinné předměty v celkovém rozsahu 1 571 hodin. Celkový rozsah praktické přípravy činí 2074 hodin za vzdělávání. Zahrnuje Ošetřovatel­skou praxi, Odbornou praxi I, Odbornou praxi II a cvičení v rámci předmětů Ošetřovatel­ství v neonato­logii a pediatrii, Ošetřovatel­ství v chirurgic­kých oborech. Podrobný rozpis a přehled je součástí učebního plá­nu.

V každém ročníku jsou zařazeny dva povinně volitelné předměty, z nichž si student volí pouze jeden.

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet