Přijímací řízení Uchazeči o studium

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
Vyhláška č. 353/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu do zdravotnic­kého oboru na střední škole nebo vyšší odborné škole je podání přihlášky a absolvování přijímacího řízení.

Přijímací řízení probíhá podle kritérií stanovených ředitelem školy. Součástí kritérií přijímacího řízení může být vykonání přijímací zkoušky.

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení, včetně kritérií nejpozději do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Bližší informace o kritériích, organizaci a průběhu přijímacího řízení najdete u jednotli­vých oborů.

Pro žáky základních škol jsou určeny obory středního vzdělávání

Pro absolventy středních škol jsou určeny obory vyššího odborného vzdělávání

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet