Přijímací řízení Uchazeči o studium – Ošetřovatel

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Výsledková listinapdf86 kBp­řed měsícem

Důležité informace.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisové lístky prosím zasílejte poštou, osobní předání v kanceláři školy nebude možné.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední ško­le.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. To znamená, že v případě, že se uchazeč dostane po přijímacích zkouškách na jinou střední školu s maturitou, může si zápisový lístek vyzvednout a odevzdat na nové škole.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do oboru vzdělávání Ošetřovatel proběhne ve stanoveném termínu, tedy 23. 4. 2020. Informace s identifi­kačním číslem dnes byly zaslány.

Vzhledem k mimořádným opatřením došlo k důležitým změnám.

Lhůta na odevzdání zápisovým lístků je pouze 5 dní. Zápisové lístky zasílejte poštou, osobní předání v kanceláři školy nebude mož­né.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy se nepodává. V případě uvolnění místa po odevzdání zápisových lístků může ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení.

Kritéria přijímacího řízení.pdf68 k­Bpřed 4 měsíci

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel proběhne 23. dubna 2020 a bude přijato maximálně 18 uchaze­čů .

Více informaci k přijímacímu řízení.

Důležité informace

Připravili jsme pro Vás informace o tom, jaké kroky je nutné nebo možné podniknout v případě, že uchazeči byli přijati nebo uchazeči nebyli přijati.

Sdílet

Poslední úprava

Soňa Košutová
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet