Praktická sestra Uchazeči o studium

53-41-M/03

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnic­kých pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatel­skou péči v rámci ošetřovatel­ského procesu. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatel­ských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnic­kého pracovníka. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemocí.

Základní informace
čtyřletý maturitní obor ukončený maturitní zkouškou
pro absolventy základních škol s ukončenou povinnou školní docházkou
zdravotní způsobilost pro studium oboru Praktická sestra
zdravotní stav uchazeče posuzuje příslušný registrující praktický lé­kař
Uplatnění absolventa
u poskyto­vatelů zdravotních služeb – zdravotnická zařízení lůžkového i ambulan­tního charakteru, domácí ošetřovatel­ská péče

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet