IPRU Informace o škole – Projekty

Integrovaný plán rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) je účelovým strategickým nástrojem, který analyzuje vymezené území, popisuje jeho konkrétní problémy a potřeby a stanovuje cíle a priority, které budou naplněny realizací konkrétních, vzájemně provázaných projektů. IPRÚ je dokumentem výrazně zaměřeným na dosažení konkrétních výsledků.

IPRÚ reflektuje strategické dokumenty vyšších úrovní (krajů, ČR, EU), a provazuje je s cíli a prioritami podporovanými kohezní politikou v období 2014–2020 za účelem zajištění spolufinan­cování z fondů EU. Současně IPRÚ vychází ze schválených strategických dokumentů nositele IPRÚ a zapojených ob­cí.

Územní vymezení IPRÚ přesahuje administra­tivní hranice města Zlína a odvíjí se z prokaza­telných funkčních vazeb v aglomeraci.

Financování IPRÚ je postaveno na fondech EU a je doplněno o financování ze zdrojů nositele (tj. města), partnerů a z národních zdrojů. Financování IPRÚ je navázáno na několik operačních programů programového období 2014–2020, což umožnilo městu Zlín rezervovat v příslušných dotačních programech poměrně výraznou finanční částku na realizaci cílů výsledného IP­RÚ.

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet