Činnosti Žáci a studenti – Poradenství

Činnost výchovného poradce

Poradenská činnost
poskytuje žákům i rodičům poradenskou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání
spolupracuje s třídními učiteli (TU) a učiteli jednotlivých předmětů při práci s žáky s výukovými a kázeňskými problémy
eviduje žáky se SVP
je kontaktní osobou při návrhu na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
ve spolupráci s Tu a vedením školy řeší výchovně vzdělávací problémy
spolupracuje s institucemi obracejícími se na školu v oblasti řešení problémů se žáky – pedagogicko-psychologické poradny, sociální odbor péče o dítě aj.
vede písemné záznamy o žácích v poradenské péči
Informačně -prezentační činnost
organizuje a koordinuje prezentaci školy při dnech otevřených dve­ří
zajišťuje aktuální informační materiály pro žáky a studenty, nástěnky a odkazy na webu školy
Kariérové poradenství
informuje o VŠ,VOŠ a přijímacích zkouškách
spolupracuje na organizaci motivačních besed s absolventy
informuje a a doporučuje účast na přehlídce VŠ Gaudeamus Brno
spolupracuje s IPS ÚP Zlín – Průvodce světem povolání
Spolupráce
poradenský tým – výchovný poradce, vedení školy a třídní učitel
s rodiči či zákonnými zástupci žáka
s ostatními vyučujícími školy
s institucemi : KPPP Zlín, IPS ÚP Zlín, DIS Fryšták, Poradna pro rodinu a mezilidské vzta­hy
Spolupráce se školním metodikem prevence
provádí konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečuje kontakt s rodinou
ve spolupráci s metodikem sleduje sociálně patologické jevy na škole
spolupracuje při prevenci

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet