Organizační informace Žáci a studenti – Diplomovaný zdravotnický záchranář

Studium je organizováno jako denní. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole a praktické vyučování (včetně odborné praxe), které probíhá v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., na pracovištích Zdravotnické záchranné služby a ostatních zařízeních za spolupráce a součinnosti kvalifiko­vaných lékařů a nelékařských zdravotnic­kých pracovníků způsobilých k výkonu činností bez odborného dohledu.

Teoretická výuka zahrnuje vyučování dle rozpisu vyučovacích předmětů v učebním plánu a v učebních modulech v rozsahu 1659 hodin.

Praktická výuka zahrnuje odbornou praxi a odborná soustředění, v celkovém rozsahu 1624 hodin za studium.

V každém ročníku jsou zařazeny dva povinně volitelné předměty, z nichž si budete jeden volit.

Hodiny určené pro samostudium a přípravu na zkoušky (rozsah 570 hodin) věnujete přípravě seminárních a projektových prací, sběru informací z terénu, práci s odbornou literaturou v knihovně, s IKT a internetem, opakování učiva, konzultacím a dalším formám samostatného studia.

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet