Ocenění Mgr. Alice Stašové Novinky

Dne 12. 4. 2023 se v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě uskutečnila slavnostní akce – Ocenění pedagogických i nepedago­gických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje 2023. V le­tošním roce se pořadatelům sešlo celkem 47 nominací, mezi kterými vybrala odborná komise 16 oceněných.

Pamětní medaili, pamětní list a skleněnou plastiku sovy získala za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace také Mgr. Alice Stašová, která na naší škole působí od roku 1990 v pr­acovní pozici učitelky odborných předmětů.

Ocenění Mgr. Alice Stašová získala nejenom za svoji pedagogickou činnost, ale také za organizaci celé řady školních a mimoškolních aktivit – založení a rozvíjení bohatých aktivit Klubu Zdravušek, založení a lektorství v masérských kurzech pro žáky a studenty školy, 21 let příprav a organizací reprezentač­ních plesů školy, každoroční organizace psychologické olympiády, příprava a výuka v certifi­kovaných kurzech pro nelékařské zdravotnické pracovníky, organizace seminářů, odborných konferencí, slavnostních předávání vysvědčení a diplomů o absolutoriu studentům vyšší odborné školy, dobrovolnická činnost a jiné.

Mgr. Alici Stašové k získání ocenění srdečně blahopřejeme a přejeme jí hodně úspěchů v osobním a pracovním životě!

Další informace naleznete na stránkách Zlínského kraje a facebooku Zlínského kra­je

vedení školy