Informace o škole

Novinky

 • Turnaj domovů mládeže ve futsalu

  Poslední sportovní akcí domovů mládeže v letošním školním roce byl turnaj ve futsalu. Uskutečnil se ve sportovní hale pořádajícího DM SPŠ Otrokovice dne 28. 4. 2016. Družstvo reprezentu­jící DM SZŠ a VOŠZ se v konečném hodnocení umístilo na 3. místě za vítězným družstvem DM SPŠ MV Holešov a družstvem DM SPŠP Zlín.

  Petr Kudla

 • Odborná exkurze studentů 1.Z v Olomouci

  V pátek 29. 4. 2016 se zúčastnili studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář odborné exkurze v Olomouci, při které navštívili stanoviště Letecké záchranné služby Olomouckého kraje a Psychiatric­kou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. V rámci exkurze studenti získali spoustu nových a cenných informací v rámci přednemoc­niční neodkladné péče a organizace práce letecké záchranné služby. Na psychiatrické klinice se seznámili s chodem oddělení a specifiky přístupu v péči o pacienty s psychia­trickým onemocněním. Exkurze pro nás byla velkým přínosem a užili jsme si ji ve skvělé atmosféře!

  Markéta Blažková

 • Praktické maturitní zkoušky v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

  Od 22. 4. – 29. 4. 2016 probíhají v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. praktické maturitní zkoušky žáků 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent. Od časných ranních hodin realizují žáci na pokojích u vylosované skupiny nemocných ošetřovatel­skou péči, kterou následně obhajují před maturitní komisí .

  Maturitními odděleními jsou pro tento školní rok:

  • neurologické oddělení 3. etáž
  • urologické oddělení 7. etáž
  • interní klinika 4. etáž
  • chirurgické oddělení 4. etáž

  Průběh ošetřovatel­ské péče a následné obhajoby pečlivě sleduje maturitní komise, jejíž členkami jsou také vrchní sestry Mgr. Gabriela Gajzlerová z chirurgic­kého oddělení a Jarmila Moudrá z neurolo­gického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s., které vykonávají roli odborníků z praxe. Jednotlivá maturitní oddělení průběžně navštívili p. Zlata Mihalová, náměstkyně ošetřovatel­ské péče a členové vedení naší školy. Žákům, kteří mají praktické maturitní zkoušky před sebou přejeme hodně štěstí a vedení i pracovníkům jednotlivých maturitních oddělení děkujeme za vzornou přípravu pracovišť a spolupráci při realizaci praktických maturitních zkoušek.

  Andrea Bílková

 • DIS Fryšták

  S hesly – Zvládneme téměř vše! Kdo rychleji, kdo dále, kdo dříve? Pomoc není jen na konci mé ruky! – strávily tři dny třídy ZA 3. A + 3. B ve známém prostředí DIS Fryšták. Štěpán, Monika, Thomas a Papája si připravili hry, soutěže i umělecké dílny, které nenechaly nikoho na pochybách, že tentokrát se na nudu hrát nebude. Pohyb střídalo zamyšlení, týmová spolupráce individuální tvorbu, intimní prostředí ateliéru extrémní nízké teploty venku. Večer byl čas na hovory při čajích i neformální rozpravy o životě. Teď je před námi jen měsíc učení ve škole, červen však už patří prověření našich odborných znalostí na různých odděleních KNTB, a.s.. Zvládneme?!

  Danuše Gregušová

 • Úspěch na soutěži záchranářů Rozkoš Rescue 2016

  Ve dnech 22. – 24. 4. 2016 se v okolí přehradní nádrže ROZKOŠ u České Skalice konalo tradiční soutěžní cvičení pro záchranáře Rozkoš RESCUE 2016, které je určeno pro dobrovolné složky záchranářů, střední a vyšší zdravotnické školy, vysoké školy, regionální záchranné služby, místní skupiny Vodní záchranné služby, horské služby a jiné složky IZS.

  Letos se za naši školu této náročné akce zúčastnilo 7 studentů ze 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, kteří vytvořili 2 soutěžní družstva. V průběhu 2 dnů plnili studenti soutěžní úkoly na celkem 20 stanoviš­tích, které absolvovali v denní i noční etapě. Na zdravotnic­kých stanovištích byly prověřovány jejich zdravotnické dovednosti a na technických stanovištích jejich fyzická připravenost a zručnost.

  V silné konkurenci 33 týmů, včetně profi posádek, naši studenti vybojovali skvělé 10. místo (Zdenka Mlýnková, Ivo Fischer, Petr Pištělka) a cenné 26. místo (Bára Skopalová, Zuzana Maňáková, Petr Jelínek a Tomáš Kubina). Všem studentům blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za vzornou reprezenta­ci školy!

  Video ze soutěže zde: https://www.youtube.com/watch?v=uCSfBDus8V0&feature=youtu.be

  Andrea Bílková

 • Konference ke 20. výročí Asociace vyšších odborných škol

  Dne 12. 4. – 13. 4. 2016 proběhla v Praze konference ke 20. výročí vyššího odborného vzdělávání „Odbornost pro praxi“ , která se konala pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a Ministerstva práce a sociálních vě­cí.

  V průběhu konference byla významnými hosty a účastníky konference diskutována témata týkající se postavení vyšších odborných škol ve školském systému, úlohy VOŠ z pohledu zaměstnava­telů, uplatnitel­nosti absolventů VOŠ na trhu práce a zkušeností z práce s absolventy VOŠ v praxi. Část konference byla zaměřena také na zdravotnictví a na úlohu zdravotnic­kých VOŠ v systému zdravotnic­kého vzdělávání.

  Po skončení konference proběhlo jednání koordinačního výboru a Valná hromada AVOŠ.

  Andrea Bílková

1 37 38 39 40 41 42 43 79
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy