Informace o škole

Novinky

 • Turnaj ve stolním tenisu

  Ve čtvrtek se na domově mládeže odehrál turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnili převážně studenti VOŠ. Vítězem se stal M. Zourek. Pro hrající borce bylo připraveno klubem vaření občerstvení.

  Věra Švecová

 • Škola získala certifikát UNICEF

  V úterý 21. 2. 2017 od 14.00 hod proběhlo v prostorách hotelu Hilton Prague Old Town setkání hlavních firemních a mediálních partnerů UNICEF v České republice.
  Naše škola již několik let s neziskovou organizací UNICEF ČR spolupracuje. Jako výraz uznání za významnou pomoc školy ve prospěch dětí převzal ředitel Mgr. Hynek Steska Certifikát UNICEF. Certifikát řediteli předaly vyslankyně dobré vůle UNICEF ČR herečka Jitka Čvančarová a spisovatelka Barbara Nesvatbová.
  Výkonná ředitelka Pavla Gomba poděkovala všem přítomným za celoroční podporu, díky které se mimo jiné podařilo zajistit 2,8 mld. dávek očkovacích látek, 378 mil. tablet na čištění vody, 106 940 s­ouprav Škola v krabici, 22,3 mil. moskytiér na ochranu proti malárii, 34 854 tun terapeutické výživy pro těžce podvyživené děti a zachránit tak obrovské množství dětských životů.
  UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovol­ných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.

  Hynek Steska

 • Festival ošetřovatelských kazuistik VOŠZ

  Dne 8. 2. 2017 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již VI. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, VOŠZ Brno, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 10 studentů. V oboru diplomovaná všeobecná sestra se na 1. místě umístila studentka Veronika Wacyková ze SZŠ a VOŠZ Zlín, v oboru DZZ Jan Procházka z VOŠZ Brno.

  Alice Drobná

 • Návštěva Zlínské hvězdárny

  V úterý 8. 2. 2017 v 17.00 se žáci a studenti vydali pěšky na Zlínskou hvězdárnu na Lesní čtvrť, kde na nás čekal a věnoval se nám pan Jiří Vašátko. První část naší návštěvy byla přednáška o historii astronomie až po současnost a zajímavostech o vesmíru. Druhá část bylo vlastní pozorování oblohy.

  Jarmila Jánská

 • Beseda s kosmetičkami

  V úterý 24. 1. 2017 se v 16.00 na DM uskutečnila beseda s kosmetič­kami ze SOU Vizovice. Přednášku o péči o pleť vedla učitelka odborné praxe paní Dagmar Svobodová. Žákyně 3. ročníku oboru kosmetička našim dívkám předvedly ukázky denního líčení, bezplatně provedly úpravu obočí a barvení řas.

  Petr Kudla

 • Seminář kariérového poradenství

  Dne 1. 2. 2017 se v aule naší školy uskutečnil Seminář kariérového poradenství pro žáky a studenty absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. V průběhu dopoledne se mohli žáci a studenti seznámit s možnostmi uplatnění u organizací poskytující zdravotní služby ve Zlínském kraji, tak i u posky­tovatelů zdravotních služeb z dalších regionů České republiky. Konkrétně se semináře zúčastnili zástupci Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Uherskohra­dišťské nemocnice, a.s. Kroměřížské nemocnice a.s., Alzheimer centra z. ú., Fakultní nemocnice v Motole Praha, Nemocnice Na Bulovce Praha, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a společnosti AGEL. Prostřednic­tvím elektronic­kého předání informací, z důvodu sněhové kalamity, se semináře zúčastnili také zástupci Vsetínské nemocnice, a.s. a Nemocnice Atlas, a.s. Kromě nabídek možností pracovního uplatnění byli žáci a studenti seznámeni s důležitými informacemi o postupech po absolvování školy a s informacemi Úřadu práce, studenti VOŠ byli také seznámeni s podmínkami získání osvědčení k výkonu zdravotnic­kého povolání bez odborného dohledu. V rámci semináře byli žákům a studentům umožněny individuální konzultace s předsta­viteli jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče, kterých hojně využili. Pevně doufáme, že získané informace a kontakty využijí při rozhodování o svém dalším profesním směřování.

  andrea.bilkova@szszlin.cz; marta.malaníková@szszlin..cz

1 38 39 40 41 42 43 44 49 96
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy