Informace o škole

Novinky

 • MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PRVNÍ POMOCI V JIHLAVĚ

  Ve dnech 22. – 23. června 2016 se žákyně oboru Zdravotnický asistent zúčastnily 22. ročníku Mezinárodní soutěže první pomoci v Jihlavě. Pro soutěžící byly připraveny na sedmi stanovištích modelové situace nejrůznějších zranění a náhle vzniklých stavů. Žákyně 1. A posky­tovaly první pomoc zraněným po pádu chatky v lese, při střetu dvou osobních automobilů a mopedu, dále resuscitovaly kojence se zástavou dechu po bodnutí hmyzem, ošetřovaly raněným popáleniny od ohně a amputované prsty. Součástí soutěže byl také test fyzické zdatnosti. Celkem se akce zúčastnilo 34 družstev z České republiky, Slovenské republiky, Německa a Rakouska. Soutěž žákyním přinesla spoustu nových zážitků a zkušeností v oblasti první pomoci.Mgr. Eva Křižanová, Julie Šmatlová, Radka Míčová, Soňa Špačková a Anna Šťastná.

  Mgr. Eva Křižanová

 • EXKURZE 1. O NA HZS ZLÍN

  Dne 24. června 2016 se žáci oboru Ošetřovatel vydali na Hasičskou záchrannou službu ve Zlíně. Celou exkurzí žáky prováděl hasič-záchranář a provedl je nejen ve vnitřních, ale také venkovních prostorech, kde se nachází nejrůznější místa k nácvikům vyprošťování zavalených raněných nebo osob ze zakouřeného prostoru. Venku si žáci vyzkoušeli požární proudnici, která slouží k hašení, v garážích si prohlédli nejen hasičská auta, ale také zásahové obleky, přilby a další vybavení každého hasiče. Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá a obzvlášť dívky měly zážitek ze zdatných hasičů-záchranářů.

  Mgr. Eva Křižanová

 • První pomoc na 1. ZŠ Napajedla

  Během dopoledne se z našich žáků stali učitelé. Dne 21. 6. naši žáci učili děti v 1. ZŠ Napajedla, jak se zachovat při poskytování první pomoci. Děti si na stanovištích vyzkoušely základy obvazové techniky, ošetřování zlomenin, krvácení, naučily se polohovat zraněné a základy KPR. Odměnou pro naše žáky byly úsměvy malých školáků, kteří pracovali s velkým úsilím a zasloužili si pochvalu.

  Alice Stašová

 • Sportovní den

  V pondělí 27. 6. se sešli žáci prvních a druhých ročníků v tělocvičně, čekal je totiž sportovní den.

  Náhodné rozdělení do skupin opět pomohlo k tomu, že se mezi sebou všichni ještě více poznali. Letos jsme měli stanovišť šest a každé bylo zaměřeno jinak. Mezi nejnáročnější patřila překážková dráha a stanoviště první pomoci, kde probíhal nácvik resuscitace a transport raněného. Netradiční disciplínou byl hod gumákem, zde bylo možno sledovat odlišné technické provedení hodů. Odpočinek čekal žáky u softballu a pétanque. Naopak vydatné soustředění bylo nutné u střelby ze vzduchovek, terče však padaly často a bylo vidět, že zejména žáci prvních ročníků střelbu z lyžařského kurzu nezapomněli. Celé sportovní dopoledne uteklo velmi rychle a po vyhlášení tří nejlepších týmů se všichni živi a zdrávi vydali do svých domovů.

  Matěj Koňařík

 • Studenti záchranáři na cvičení IZS Zlínského kraje

  Dne 23. 6. 2016 proběhlo na hraničním přechodu Starý Hrozenkov – Drietoma taktické cvičení složek IZS Zlínského kraje, zaměřené na realizaci zásahu při riziku překročení státních hranic osobou s vysoce nakažlivou nemocí MERS.
  Díky výborné spolupráci naší školy s HZS Zlínského kraje se tohoto cvičení mohli aktivně zúčastnit, mimo jiných, také dva studenti záchranáři z 2. ročníku. Studenti měli za úkol plnit roli figurantů a získali tak jedinečnou možnost vcítit se do pocitů zachraňova­ného člověka, současně získali příležitost aktivně se seznámit se strategií realizace vysoce specifického zásahu a s pomůckami, které se v těchto situacích využívají.

  Zdroj foto: HZS Zlínského kraje

  Andrea Bílková

 • Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ najdete v následu­jících odkazech:

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Soňa Košutová

1 2 3 4 23 45
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy