Informace o škole

Novinky

 • Provoz školy v době jarních prázdnin

  Denně 6:30 – 13:00 hodin

  Světlana Jančaříková

 • Zdravé zoubky

  Dnes 19. 2. 2019 jsme celá naše třída 3.O navští­vila Základní školu ve Štípě s projektem Zdravé zoubky. Na úvod jsme žákům prvních tříd zahrály pohádku, kde účinkovaly zuby, víla Deňulka, doktor Radoslávek a také červíček Lucíček. Poté jsme si přečetly příběh „Jak pejska bolel zub“. Po příběhu byly děti rozděleny do skupinek, kdy jsme si pro ně připravily různé aktivity. Děti si mohly vyzkoušet, jak se správně čistí chrup na velkém modelu, hádaly hádanky, vymalovávaly omalovánky a přiřazovaly zdravé a nezdravé potraviny ke zdravému a zkaženému zubu. Nakonec děti dostaly za odměnu malé překvapení v podobě diplomu a pomerančové medaile. Dětem i nám se celá akce moc líbila.

  Žákyně 3.O

 • XIV. ročník psychologické olympiády - regionální kolo

  12. března se uskuteční regionální kolo olympiády na téma"Síla okamžiku". Bližší informace naleznete v pozvánce. Pozvánkap­df210 kBpřed 2 dny

  Světlana Jančaříková

 • XIV. ročník školního kola Psychologické olympiády

  Bylo to přesně 14. února 2019, kdy se na naší škole uskutečnilo školní kolo XIV. ročníku Psychologické olympiády. Letos žáci zpracovávali téma:“ SÍLA OKAMŽIKU“. Všichni soutěžící prezentovali svá rozmanitá díla a následně čelili otázkám vážené poroty. Kreativními nápady a také svými motty inspirovali nejen porotu, ale také publikum a ostatní soutěžící. A jak to všechno na konec dopadlo?Na třetím místě se umístila s názvem práce „ŽIVOT BEZ ŠTĚSTÍ“ Kateřina Kantorová, druhé místo obsadila s názvem „PŘEŽIL JSEM OSVĚTIM“ Adéla Adámková a na prvním místě se umístila s názvem „MINUTY TICHA“ Renáta Černotová. Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceňujeme snahu udělat něco více nad rámec svých každodenních povinností. Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v regionál­ním kole.

  Alice Stašová

 • FOK VOŠ

  Dne 6. 2. 2019 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již VIII. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, VOŠZ Brno, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 16 studentů. V oboru diplomovaná všeobecná sestra se na 1. místě umístily studentky Eliška Divoková a Anna Žálková ze SZŠ a VOŠZ Zlín s ošetřova­telskou kazuistikou u pacienta s dg. Polytrauma. V oboru DZZ se na prvním místě umístil student Sebastian Uherka ze SZŠ a VOŠZ Zlín s ošetřova­telskou kazuistikou u pacienta s dg. I 710. Všem soutěžícím děkujeme za výbornou přípravu a prezentace kazuistik.

  Alice Drobná

 • Seminář kariérového poradenství 2019

  Dne 5. 2. 2019 se v aule naší školy uskutečnil Seminář kariérového poradenství, určený žákům a studentům absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. V průběhu semináře byli žáci a studenti seznámení s možnostmi zaměstnání u významných poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb Zlínského kraje, konkrétně na semináři vystoupili se svými příspěvky a následně se žáky a studenty diskutovali možnosti zaměstnání níže uvedení představitelé poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb:

  • za Krajskou nemocnici T. Bati, a.s. (Mgr. Nina Peloušková, Ph.D., vedoucí odboru řízení lidských zdrojů, Lenka Jonáková, personalis­tka),
  • za Uherskohra­dišťskou nemocnici, a.s. (Mgr. Zdenka Vážanová, hlavní sestra, Ing. Lubomír Gazdoš, vedoucí personálního oddělení, Ing. Mgr. Adéla Valíčková, personalis­tka)
  • za Vsetínskou nemocnici , a.s. (Mgr. Pavel Šupka, DiS., náměstek pro ošetřovatel­skou péči, Romana Mucsková, staniční sestra neurologie),
  • za Kroměřížskou nemocnici a.s. (PhDr. Julie Zaydlarová, personální námestek, Marie Christovová, náměstek pro ošetřovatel­skou péči),
  • za EUC Kliniku Zlín, a.s. (Bc. Hana Janálová, hlavní sestra, Ing. Ivana Malátová, personalis­tka)
  • za Alzheimer­centrum z. ú. (Ing. Helena Nováková, ředitelka a Lenka Horsáková).

  Součástí semináře byly také informace o možnostech a povinnostech žáků a studentů po absolvování oboru vzdávání.

  Pevně doufáme, že cenné informace získané na semináři pomohli žákům a studentům při rozhodování o svém dalším profesním směřování.

  Andrea Bílková a Marta Malaníková

1 2 3 4 49 97
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy