Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímací řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ pro školní rok 2019/2020.

  Diplomovaná dětská sestra

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Soňa Košutová

 • Informace ke stravování ubytovaných žáků a studentů na den 2. září

  Všichni ubytovaní budou mít objednánu celodenní stravu na 2. září. Pokud nemáte zájem, oznamte tuto skutečnost na e-mail: drahomira.matyastikova@szszlin.cz do čtvrtku 29. 8. 2019. Po tomto termínu již nebude možno stravu odhlásit.

  Světlana Jančaříková

 • Termíny náhradních a opravných maturitních zkoušek a absolutoria

  Maturitní zkoušky

  Písemné maturitní zkoušky
  2. 9. 2019 Matematika
  3. 9. 2019 Český jazyk a literatura – písemná práce a didaktický test
  4. 9. Anglický jazyk – písemná práce a didaktický test

  Praktická maturitní zkouška
  6. 9. 2019

  Ústní maturitní zkouška
  10. 9. 2019

  Absolutorium DZZ

  Ústní zkouška
  11. 9. 2019

  Pozvánky k praktickým a ústním zkouškám budou rozeslány nejpozději v srpnu 2019.

  Soňa Košutová

 • Vyhlášení 2. kola přijímací řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2019 /2020 do oborů vzdělávání VOŠ.

  Diplomovaná dětská sestra

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Zkracené studium DVS

  Soňa Košutová

 • Vítězové soutěže OČMU a EVVO 2019

  Dne 12. 4. 2019 se v areálu školy a Domova mládeže uskutečnila soutěž pro žáky 2. a 3. ročníků SZŠ, oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel. Při soutěži měli žáci za úkol v určeném čase absolvovat soutěžní stanoviště a co nejlépe splnit úkoly, při kterých prokazovali svoje znalosti z environ­mentální výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí a také svoje dovednosti v sebeobraně a znalosti v komunikace s handica­povanými spoluobčany. Ze zúčastněných 21 týmů se na stupni vítězů umístily tý­my:

  1. místo – tým 3. B: Kristýna Holbová, Renáta Černotová, Kateřina Remešová, Valerie Kolínková, Hana Mrnuštíková, Natálie Marková, Kateřina Schneiderová
  2. místo – tým 2.A: Skovajsová, Ježová, Mořkovská, Soukupová, Kamenčáková, Kučerová, Šopíková, Kantorová
  3. místo – tým 2.B: Kateřina Chudárková , Adéla Adámková Lucie Strohbachová , Anežka Bolečková , Kateřina Cafourková , Kateřina Miklicová, Natálie Křupalová

  Vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další ročník soutěže v roce 2021!

  Andrea Bílková a Soňa Košutová

 • Prezentace první pomoci na SPŠ

  V úterý 25.6. 2019 se zúčastnila skupina žáků naší školy aktivit SPŠ Zlín, kde prezentovala základy první pomoci pro žáky 2. a 3. ročníků. Akce se zúčastnily žáci 1. – 3. ročníku oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel. Jmenovitě Fiurášková Eliška, Šupčíková Natálie, Pagáčová Kateřina , Maršálková Hana, Večeřová Aneta, Balajka Kryštof, Kučerová Nikola, Kučerová Kateřina, Zapletal Miroslav, Holbová Tereza, Spáčilová Sabina a Psotová Nela. Všem uvedeným žákům děkujeme za vzornou reprezenta­ci školy.

  Petra Holubová

1 2 3 4 55 109
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy