Informace o škole

Novinky

 • Sázení stromků

  Již čtyři roky naše škola spolupracuje s Odborem městské zeleně Zlín a podílí se na výsadbě stromů na různých místech našeho města. Letos se do této akce zapojili žáci 1.A a na Podvesné XIV. nasadili, mnohdy i ve špatně přístupném terénu, lísky, javory a jírovce.

  Soňa Košutová

 • Burza škol - ZŠ Luhačovice

  Ve čtvrtek 19. 11. 2015 jsme se zúčastnili burzy škol na Základní škole v Luhačovi­cích. Žákyně 3. A – Eliška Divoková a Veronika Milisová společně s vyučující Mgr. Evou Řehákovou zde prezentovaly naši školu. Zájemcům nabízely připravené materiály o naší škole, zvaly je na Dny otevřených dveří, poskytovaly informace k oborům na naší škole, ale také měřily krevní tlak a předváděly modely člověka, které využíváme ve výuce somatologie. Zájem o burzu na této škole byl velký – bylo zde 27 středních škol a také přišlo mnoho rodičů s dětmi, žáky 9., ale také 8. tříd, kteří si již získávali přehled o nabízených oborech. Naše škola navštěvuje i jiné základní školy např. Napajedla, Holešov aj. Přímý kontakt je to nejcennější a věřím, že i tato aktivita přispěla nejenom ke zviditelnění školy, ale také k získání zájemců o studium na naší škole.

  Mgr. Eva Řeháková

 • Dny otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ

  Ve dnech 20. a 21. listopadu 2015 se konaly na naší škole Dny otevřených dveří. Každého návštěvníka – a bylo jich více jak stovka – se u vchodu ujali naši průvodci z řad žáků a učitelů. Rodiče a jejich děti se mohli seznámit s podmínkami přijímacího řízení, ale také podrobněji poznat programy vyučovanými na naší škole. Na každém patře se mohli zúčastnit nejrůznějších aktivit: naučit se základům první pomoci, vyzkoušet si jednoduchý jazykový test z angličtiny, poznat známé postavy z českých dějin a kultury nebo vyzkoušet polohování v učebně ošetřovatel­ské péče . Rok od roku rostoucí zájem o studium na Střední zdravotnické škole Zlín ukazuje nejenom vysokou kvalitu studia, které naše škola nabízí, ale také vypovídá něco o energii a pečlivosti, se kterou Den otevřených dveří všichni zúčastnění připravují. Proto všem srdečné díky.

  Marta Malaníková

 • Přednáška o dárcovství kostní dřeně

  V pátek 20.11. 2015 proběhla v aule naší školy přednáška na téma Dárcovství kostní dřeně. V průběhu hodinové přednášky se žáci 4. ročníků SZŠ oboru vzdělání Zdravotnický asistent a studenti 1. ročníků VOŠZ oborů vzdělání Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra dozvěděli informace o významu dárcovství kostní dřeně, o podmínkách vstupu do registru dárců kostní dřeně a jeho organizaci. Přednášejí­cími byli vzácní hosté – paní Zdeňka Wasserbau­erová z Nadace pro transplantaci kostní dřeně a pan Jiří Daněk z Otrokovic.

  Paní Zdeňka Wasserbau­rerová, osobnost města Otrokovice 2015 a vítězka letošní prestižní ceny VIA BONA za filantropii v České republice v kategorii Srdcař roku, se osvětě a přednáškám na uvedené téma věnuje již 18 let a do registru získala více jak 7700 osob. Pan Jiří Daněk, držitel pamětní medaile hejtmana Zlínského kraje, který před 7 lety daroval kostní dřeň a je pravidelným dárcem krve, seznámil naše žáky a studenty s průběhem vlastního odběru kostní dřeně a se svými osobními motivy pro vstup do registru.

  Zájemci o vstup do registru dárců kostní dřeně se mohou dostavit v úterý 8. 12. 2015 od 7.00 do 9.00 na Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

  Andrea Bílková

 • Dotace z ekofondu

  V rámci projektu SZŠ a VOŠZ Zlín – Realizace úspor energie – Domov mládeže byla v období od 10/2014 do 5/2015 provedena výměna oken a zateplení na domově mládeže. Současně se zateplením byly do fasády budovy zapuštěny budky pro rorýse. Tyto budky byly pořízeny z dotace Ekofondu, kterou poskytlo Statutární město Zlín na realizaci opatření ke zlepšení stavu životního prostředí ve městě. Dotace byla poskytnuta ve výši 15 000 Kč. I přesto, že na jaro probíhaly na budově dokončovací práce, rorýsi v nových budkách zahnízdili.

  Šárka Raisová

 • Návštěva legiovlaku

  Ve středu 18. 11. 2015 jsme navštívili jedenáct zrekonstru­ovaných vagonů, které nám představili život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, štábního, krejčovského, obrněného, prodejního, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Této akce se zúčastnilo asi 15 žáků a studentů.

  Věra Švecová

1 2 3 4 16 31
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy