Informace o škole

Novinky

 • Společné darování krve

  Ve středu 17. října se 7 žáků školy zúčastnilo společného darování krve. I když ne všem přálo štěstí, aby byli vybráni jako vhodní dárci, přesto i jim patří velký dík. A těm co darovali, dík dvojnásobný. Další společný odběr plánujeme na leden 2019. Věřím, že se k nám přidá co nejvíce prvodárců i stávajících dárců a samozřejmě jsou vítáni i pedagogové a ostatní zaměstnan­ci školy.

  Světlana Jančaříková

 • Poděkování od Svazu diabetiků ČR

  Chtěli bychom tímto dopisem poděkovat vedení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Zlíně za výpomoc při zajišťování zdravotních služeb ve dnech 9. a 10. října 2018 v rámci Týdne zdraví. Rovněž tak žákům Tomáši Mikelovi, Radce Míčové, Karolíně Kouřilové a Vendule Kovaříkové za profesionální práci. S jimi poskytovanými službami jsme byli velmi spokojeni. Rádi bychom i nadále s vámi v tomto směru v příštím roce spolupraco­vali. Ještě jednou děkujeme.
  Vlastimil Bína, předseda Svazu diabetiků ČR, pobočného spolku Zlín.

  Světlana Jančaříková

 • Poděkování KHK

  Z Krajské hospodářské komory jsme obdrželi poděkování za účast na Veletrhu práce a vzdělávání.

  Světlana Jančaříková

 • Týden zdraví na zdravce

  V rámci Týdne zdraví se ve středu 10.10. 2018 usku­tečnil v aule školy preventivně zdravotní program, který zahrnoval workshopy s následnou ochutnávkou. Workshopy zaměřené na osvětu a prevenci zdraví s osmi stanovišti si připravili žáci 2. ročníku SZŠ. Ochutnávku pomazánek, salátů, moučníků ..... vytvořily žákyně a studentky společně s vychova­telkami na DM v kroužku vaření. Akce byla doplněna bio pomazánkami, kváskovým pečivem a potravinami z prodejny U zeleného stromu. Našim potěšením bylo, že akce se zúčastnila rovněž veřejnost, žáci ZŠ Štípa, senioři i hendike­povaní. Velké poděkování patří všem žákyním a studentkám, které se aktivně zapojily do přípravy i samotné prezentace v aule. Poděkování pak zvlášť náleží studentkám Tereze Rosové, Karolíně Repíkové, Renatě Jančaříkové za vynikající spolupráci.

  Jarmila Jánská

 • Studenti záchranáři na konferenci v Kroměříži

  Dne 3. 10. 2018 se v Kroměříži konala pod záštitou radní Zlínského kraje paní Michaely Blahové a místostarosty města Kroměříže pana Pavla Motyčky „Inspirativní konference pro seniory“, které se zúčastnili také zástupci různých forem veřejných, sociálních, zdravotních i školských služeb. Pořadatelem této akce byly Sociální služby města Kroměříže, p. o. a naši školu na této akci reprezento­vali studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář z Klubu IZS, kteří účastníky konference seznamovali s postupy první pomoci formou praktických ukázek. Účasti na konferenci si velmi vážíme a zapojeným studentům děkujeme za reprezenta­ci školy!

  Andrea Bílková

 • Praha 4.A, 3.O

  Ve dnech 24. 9. až 27. 9. 2018 absolvovala naše třída 4.A, společně s 3.O, literárně historickou exkurzi v Praze.

  Den 1. Po příjezdu do Prahy jsme si uložili zavazadla v hostelu Franz Kafka. Následovala prohlídka Ústřední vojenské nemocnice, Břevnovského kláštera a Hradčan.

  Den 2. V dopo­ledním programu byl památník odboje proti nacismu. Nahlédli jsme do krypty a kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukrývali a hrdinně bojovali parašutisté Gabčík, Kubiš, Opálka, Valčík a další. Následovala procházka Malou Stranou a Pražským hradem. Večer jsme se hodili do gala a vyrazili na mrazivou komedii „Už je tady zas!“. Doporučujeme!

  Den 3. Prohlídka Staronové synagogy a Židovského hřbitova ve spojení s workshopem o židovských tradicích. Odpoledne vyjížďka lodí po Čertovce a po Vltavě kolem Karlova mostu. Večer – Verdiho La traviata v Národním divadle.

  Den 4. Program praskal ve švech a stoupaly počty nachozených kilometrů. Staré Město, Vyšehrad i Slavín jsme z posledních nastřádaných sil „jakž takž“ zvládli. A o tom, kde se ukrývá useknutá ruka zloděje, kterému socha zabránila v krádeži, se dozvíte příště. Zajeďte si do Prahy!

  Děkujeme učitelskému doprovodu za skvělou prohlídku Pra­hy.

  Za 4.A a 3.O Kamená­řová Eva

  Kamenářová Eva

1 2 3 4 46 91
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy