Informace o škole

Novinky

 • Poděkování od ČČK

  Obdrželi jsme děkovný dopis za pomoc při organizaci Soutěže mladých zdravotní­ků.dopispdf42 kB­před hodinou

  Světlana Jančaříková

 • Postup v případě neúspěšného ukončení studia maturitní zkouškou (3. neúspěšný termín MZ)

  1. Žák může podat žádost řediteli školy o přijetí do vyššího ročníku dle § 63 odst. 7 zákona č 561/2004 Sb., o předškol­ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kladné vyřízení žádosti je výhradně v kompetenci ředitele ško­ly.
  2. V případě většího počtu žádostí o přijetí do vyššího ročníku (viz.bod 1.), budou žádosti posuzovány na základě kritérií stanovených ředitelem ško­ly.
  3. Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku:
  • volná kapacita vzdělávacího oboru
  • termín podání žádosti o přijetí do vyššího ročníku je do 14. 6. 2019
  • průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 4. ročníku – k žádosti přiložit kopii vysvědčení potvrzenou střední ško­lou
  • v případě shody průměrného prospěchu ve 4. ročníku SŠ rozhoduje o pořadí:

  • lepší průměrný prospěch z Českého jazyka a literatury ve 4. ročníku,
  • lepší průměrný prospěch z Ošetřova­telství ve 4. ročníku,
  • lepší průměrný prospěch z Ošetřova­telské péče ve 4. ročníku.

  Světlana Jančaříková

 • Přednáška pro seniory na téma „Zdraví“

  Dne 6.5. navští­vili studenti oboru DVS 1 Domov seniorů a Hospic Hvězda v Malenovi­cích. Pro seniory si připravili krátký program, kde se klienti dozvěděli aktuální informace o ischemické chorobě srdeční, cévní mozkové příhodě a diabetu. Dále si s námi klienti v rámci tématu bolesti kloubů a zad zacvičili krátké kondiční cvičení a připomněli si důležitost pitného režimu. Na závěr jsme ve skupinkách se seniory vše zopakovali v podobě kvízů a křížovek, zodpověděli individuální dotazy a probrali další témata. Čas strávený se seniory byl velmi obohacující a věříme, že i my jsme jim svou společností udělali radost.

  Markéta Blažková

 • Výroba vonných mýdel

  DM se aktivně zapojil do zhotovování vonných mýdel, které poslouží jako dárky k 70. výročí vzniku naší školy. Do výroby mýdel z glycerínu, bylinek, přírodních esencí i syntetic­kých látek se zapojilo 8 ubytovaných pod vedením vychovatelek. Pochvala pak náleží především studentkám Karolíně Repíkové a Tereze Rosové za snahu a kreativitu při práci.

  Jarmila Jánská

 • Úklid DM v rámci Dne Země

  V rámci Dne Země se zapojil i náš DM aktivně do úklidu ve středu 24.4. 2019. Akce se zúčastnilo 17 žáků a žákyň 1. a 2. ročníku SŠ, kteří na Bartošově čtvrti nasbírali celkem 5 pytlů rozmanitého odpadu. Odměnou všem za jejich účast a snahu byla zmrzlina.

  Jarmila Jánská

 • Studentské volby

  7. května se žáci naší školy zúčastnili dalších „voleb nanečisto“. V těch letošních si nacvičovali, jak se volí do Evropského parlamentu. Akce je součástí programu Jeden svět na školách s cílem prakticky mladým lidem přiblížit principy zastupitelské demokracie, seznámit je s volebním systémem a vést je k zodpověd­nému a sebevědomému občanství. Děkuji žákům a žákyním za hojnou účast

  Lenka Březíková

1 2 3 4 53 104
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy