Informace o škole

Novinky

 • Olympiáda v klinické propedeutice

  V týdnu 12. – 16. 3. 2018 proběhla třídní kola v Olympiádě z Klinické propedeutiky ve třídách 2. A a 2.B. Vítězkami se staly Ester Malúšová s prací „Kůže mnoha tváří“ a Denisa Hajdová s prací „Nemoc králů“. Tyto žákyně budou naši školu reprezentovat v regionálním kole Olympiáda v Klinické propedeutice 28. 3. 2018 v Kroměříži.

  Helena Krausová, Jitka Laholová

 • Dobrovolníků přibývá

  Žáci naší školy mají možnost angažovat se v různých školních aktivitách, ale velké díky si zaslouží žáci 1. a 2. ročníků, kteří se rozhodli věnovat dobrovolnic­tví – jde o pravidelnou činnost prováděnou ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu ve svém osobním volnu. Někteří se již této smysluplné činnosti věnují a někteří se k nim přidali. Svůj volný čas nabídnou lidem všech věkových kategorií v různých typech zařízení, např. v domovech seniorů, pomáhají a budou pomáhat s učením dětem v pěstouns­kých rodinách a dětem ze sociálně slabšího prostředí. K tomu, aby se řady stávajících dobrovolníků mohly rozšířit, se již dvakrát uskutečnila schůzka s vedoucí pobočky a hlavní koordinátor­kou Dobrovolnic­kého centra ADRA s Mgr. Pavlínou Pejlovou. Na tomto setkání se žáci seznámili s možnostmi a pravidly dobrovolnic­tví. Nyní se již všichni žáci těší na zážitky a zkušenosti z nové činnosti.

  Ivana Hruboňová

 • Turnaj domovů mládeže ve volejbalu

  Ve středu 7. března se v tělocvičně školy uskutečnil Turnaj domovů mládeže Zlínského kraje ve volejbalu. Vítězem turnaje se stalo družstvo z Otrokovic, druhé místo patří pořádající SZŠ a VOŠZ Zlín a na třetím místě skončilo družstvo DM1 SPŠP Zlín.

  Jana Mališková

 • Školní kolo ošetřovatelských kazuistik

  Ve středu 7. 3. 2018 proběhlo školní kolo soutěže ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent. Celkem se představilo 7 prezentací, čtyři si připravila třída 3. B a tři 3. A Všechny byly kvalitně zpracované a velmi pěkně prezentované. Součástí některých byla také připravená videa, která by mohla být využita ve výuce. Nejlepší kazuistiku vybírali samotní žáci třetích ročníků. Hlasování vyhrála a absolutní vítězkou se stala Lucie Gabrhelová z 3. B z OP u pacienta po CMP. Ta nás bude reprezentovat v regionálním kole, které se koná 21. 3. 2018 na naší škole. Přejeme ji hodně úspěchů a krásné umístění. Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím, ale také odborným učitelkám za aktivní přístup k přípravě na tuto akci.

  Eva Řeháková

 • Sněhuláci pro Afriku

  „Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco udělat.“

  I naše škola se do stavění sněhuláků zapojila a žáci tak přispěli na dobrou věc. Konkrétně šlo o třídu 3.A, která využila skvělých sněhových podmínek přímo ve Zlíně. Do stavění sněhuláků se pustili také žáci všech tří prvních ročníků na lyžařském kurzu v Karlově pod Pradědem. Všem zúčastněným patří poděkování.

  Fotogalerie zde: http://www.szszlin.cz/informace-o-skole/fotogalerie/?_fid=kx4j

  Matěj Koňařík

 • Zimní odborné soustředění 1.Z

  Ve dnech od 26.2 – 2.3. 2018 proběhlo zimní odborné soustředění studentů prvního ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. Hned po ubytování následoval výšlap na nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku Praděd. O Pradědu se ví, že je zde nejdrsnější podnebí a průměrná roční teplota nepřevyšuje 1 °C. V našem případě teplota –17 st. C, zataženo, silný nárazový vítr. Po návratu na Sporthotel Kurzovní proběhla podrobná přednáška odborných instruktorů o bezpečnosti a záchraně lidí při pobytu na horách.

  V následu­jících dnech jsme prověřili fyzickou a psychickou odolnost nejen na lyžařském svahu, ale i při nácviku vyhledávání a záchraně lidí pod lavinou pomocí lavinového „pípáku“ a sondy, následné vykopání, ošetření, naložení do nosítek a transport do bezpečí. Celý kurz vyvrcholil večerním nácvikem modelové situace, při které byla řešena záchrana turisty zasypaného lavinou. Byl to nezapomenu­telný týden, který probíhal za extrémních povětrnos­tních podmínek, plný nových poznatků, zkušeností a možností vyzkoušet si nejen nové věci, ale i poznat hranice svých možností. Všichni jsme se vrátili velmi spokojeni a bez jakéhokoliv zranění.

  Studenti 1. Z

1 2 3 4 40 79
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy