Informace o škole

Novinky

 • Skvělý úspěch studentů záchranářů na záchranářské soutěži

  Ve dnech 19. – 21. května 2016 se v areálu Horského hotelu Palkovické Hůrky – Palkovice zúčastnili naši studenti záchranáři 10. ročníku soutěže Den první pomoci 2016. Tato náročná soutěž je určena studentům denní formy studijního oboru Zdravotnický záchranář na VOŠ a VŠ v České a Slovenské republice.

  V náročné konkurenci 15ti týmů získalo družstvo studentů záchranářů ze 3. ročníku, ve složení Zdeňka Mlýnková, Petr Pištělka a Ivo Fischer, vynikající 4. místo a družstvo studentů záchranářů ze 2. ročníku, ve složení Vendula Pořická, Vladimír Konrád a Lukáš Chrascina, krásné 12. místo.

  Uvedeným studentům blahopřejeme ke krásnému a skvělému umístění a děkujeme za vzornou reprezenta­ci školy!

  Andrea Bílková

 • Nekky club

  Ve čtvrtek 19. 5. 2016 jsme navštívili v rámci předmětu Ošetřovatel­ská péče Nekky club ve Zlíně na Jižních svazích. Přivítala nás jeho majitelka Bc. Kateřina Francová. V herně nám popsala jednotlivé služby, které toto zařízení poskytuje. Dozvěděli jsme se, jak máme pečovat o kojence v prvním roce života, aby z něho vyrostlo zdravé a spokojené dítě. Poté nás rozdělila do dvou skupin, první skupina – nacvičovala, jak s dítětem správně manipulovat a druhá skupina – se šla podívat na plavání dětí a maminek v bazénu se slanou vodou. Hodně nás udivilo, jak se malé děti krásně potápějí. Exkurze se nám moc líbila, odnesli jsme si mnoho nových poznatků a dovedností, které můžeme využít v profesním životě, ale také v budoucnu jako rodiče. Žáci 3. A

  Mgr. Eva Řeháková

 • Návštěva anatomického muzea a planetária

  Ve středu 18. května 2016 navští­vili žáci 1.A a 1.B anatomické muzeum lékařské fakulty MU v Brně, kde měli možnost prohlédnout si řadu exponátů jednotlivých orgánů lidského těla. Na to pak navázal program v digitáriu brněnského planetária, kde jsme si v programu Sluneční superbouře, mohli prohlédnout záběry sondy SDO. Na základě jejích měření nás film uvedl do souvislostí mezi jevy na Slunci a jejich dopadem na životní podmínky na Zemi. Filmová projekce na ploše kupole o průměru 17 metrů byla nevšedním zážitkem. Pracovníci hvězdárny nám na projekci hvězdné oblohy ukázali také souhvězdí, která můžeme vidět nad hlavou na jarní noční obloze.

  Martina Dvořáčková

 • Spolupráce se SENIOREM Otrokovice

  Ve čtvrtek 19. 5. 2016 realizovali studentky oboru Diplomovaná všeobecná sestra, v rámci spolupráce školy s organiza­cemi pro seniory, 2 odborné přednášky pro klienty zařízení SENIOR Otrokovice. Konkrétně se jednalo o přednášku Zdravý pohyb ve stáří, kterou si připravila studentka 1. ročníku Nikola Balajková a přednášku Rozdíly stravovacích zvyklostech ve vybraných kulturách, kterou prezentovala rovněž studentka 1. ročníku Kristýna Žajdlíková.

  Uvedené přednášky se seniorům velice líbily a prezentace se setkaly s úspěchem. Vystupujícím studentkám, spolupracu­jícím odborným učitelkám Mgr. Krausové a Mgr. Krasulové i pedagogic­kému dohledu na akci Mgr. Kudlovi děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na další společné aktivity se seniory.

  Andrea Bílková

 • Spolupráce s Domovem pro seniory Lukov

  Tak jako v loňském roce, tak i letos se 9 studentek a studentů oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnilo akce Domova pro seniory Lukov, který pro své klienty zorganizoval zájezd na sv. Hostýn. Studenti měli v průběhu zájezdu za úkol zajistit společenský doprovod seniorů a také technickou pomoc při přesunu méně mobilních klientů na akci. I přes chladnější počasí si všichni zájezd užili a již nyní se těšíme na příští setkání a společnou­ akci.

  Andrea Bílková

 • Den otevřených dveří HZS Zlínského kraje

  V pátek třináctého (13. 5. 2016) se již po jedenácté konal tradiční Den otevřených dveří HZS Zlínského kraje, kterého se na centrální stanici Zlín zúčastnilo také 8 naši studentů záchranářů 2. a 3. ročníku z Klubu IZS.

  V letošním roce se k akci připojila Policie České republiky, Městská policie, ZZS ZK, Celní správa a dobrovolní hasiči. V průběhu celého dne prezentovali hasiči a všechny zapojené organizace svoji činnost, techniku a vybavení, naši studenti záchranáři seznamovali děti a dospělé se zásadami poskytování první pomoci v různých situacích.

  I přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo velké množství dětí i dospělých, kteří si zcela jistě odnesli spoustu zážitků a nových informací.

  Zdroj fotografie: HZS Zlínského kraje
  Tisková zpráva HZS Zlínského kraje:
  http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-aktuality-ani-destive-pocasi-nedokazalo-odradit-od-navstevy-stanic-profesionalnich-hasicu.aspx

  Andrea Bílková

1 2 3 4 22 42
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy