Informace o škole

Novinky

 • Informace pro ubytované žáky a studenty

  Všichni ubytovaní žáci a studenti na DM budou mít 01.09. 2015 objed­nanou snídani, oběd i večeři. Od 02.09. 2015 si každý ubytovaný objednává stravu sám.

  Petr Kudla

 • Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Vážení uchazeči.

  Dne 21. 8. 2015 proběhlo na základě stanovených kritérií 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na vyšší odborné ško­le.

  Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělávání 53–41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Podrobnější informace k dalšímu postupu najdete zde.

  Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělávání 53–41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář. Podrobnější informace k dalšímu postupu najdete zde.

  Upozornění

  • Přijatí uchazeči musí nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí uhradit první splátku školného ve výši 1500 Kč.
  • V případě nepřijetí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

  Soňa Košutová

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2015/2016

  Ředitel SZŠ a VOŠZ Zlín vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 pro obory vzdělávání:

  Diplomovaná všeobecná sestra, kód oboru 53–41-N/1., denní forma studia kritériap­df160 kBpřed 28 dny

  Diplomovaný zdravotnický záchranář, kód oboru 53–41-N/2., denní forma studia kritériap­df161 kBpřed 28 dny

  Soňa Košutová

 • Certifikovaný kurz – Základy EKG pro VS, PA a ZZ

  30. 6. 2015 byl ukončen na SZŠ a VOŠZ Zlín certifikovaný kurz Základy EKG pro VS, PA a ZZ. Kurz úspěšně absolvovalo všech 12 všeobec­ných sester z Jesenické nemocnice a jedna sestra z kardiolo­gické ambulance. CK byl ukončen závěrečnou zkouškou před komisí, která se skládala z obhajoby závěrečné práce – kazuistiky u pacienta s kardiovas­kulárním onemocněním a písemného testu. Zájem o danou problematiku, přístup k celému průběhu čtyřměsíčního kurzu a připravenost sester k závěrečné zkoušce byla hodnocena zkušební jako velmi kvalitní. Také jejich zpětná vazba, ve které se sestry vyjadřovaly k organizaci, lektorům, teoretické a praktické části CK, byla pozitivní. Velmi oceňovaly organizaci kurzu, přednášky a lidský přístup primáře a vedoucího lékaře Kardiovas­kulárního centra KNTB, a.s., Zlín – MUDr. Zdeňka Coufala a vedení praktické části paní Hanou Babjarovou – staniční sestrou neinvazivní kardiologie, ale také všech dalších zúčastněných na realizaci tohoto kurzu. Věříme, že získané vědomosti, dovednosti a zkušenosti plně využijí v péči o své pacienty. K tomu jim přejeme hodně zdraví, osobní a profesní pohody a také spousty spokojených pacientů.

  Eva Řeháková

 • Pracovní jednání k závěrům a výstupům Střediska ošetřovatelské péče v rámci projektu

  Dne 29. 6. 2015 se v aule naší školy uskutečnilo Pracovní jednání k závěrům a výstupům Střediska ošetřovatel­ské péče v rámci projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“, reg. č. Z.1.07/1.1­.00/54.0019­. Pracovní­ho jednání se zúčastnili zástupci Zlínského kraje z Oddělení přípravy a realizace projektů, odboru řízení dotačních programů, mentoři z Krajské nemocnice T. Bati, a.s., vedení školy, odborné učitelky, žáci 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent, pedagogové a žáci z partnerské ZŠ Slovenská Zlín a také vrchní a staniční sestry ze školních stanic Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Účastníci si vyslechli příspěvky přednášejí­cích o organizaci projektu na naší škole, o činností Střediska ošetřovatel­ské péče a Minipodniku na ZŠ a byli seznámeni také s výstupy jednotlivých aktivit obou zapojených tříd 3.A a 3.B. Po prezentacích proběhlo předání upomínkových předmětů všem aktivním účastníkům projektu a následovala exkurze v odborných učebnách školy, které se podařilo díky projektu vybavit novými odbornými výukovými pomůckami, které se již v rámci průběhu projektu aktivně využívali. 

  Andrea Bílková

 • Prohlídka památek Uherského Brodu

  Uprostřed zimy rozkvetl na návrší růžový keř. Znamení toto uposlechla zbožná žena a nechala vystavě klášter. Dominanta jeho věží spolu se siluetou Černého Janka je patrná z dálky, když se beřete od Vlčnova nebo Nivnice. Kam ukazuje ruka S. Floriana? A kam míří varovný prst nebožtíka z fresky Husova sboru? Toto vše už žáci1. A a 1. O od pátku 26. června zna­jí.

  Jan Slovák

1 2 3 4 14 27
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy