Informace o škole

Novinky

 • Grilování na zahradě DM

  V pondělí 26.9. 2016 strávili naši ubytovaní příjemné odpoledne na zahradě DM. Na programu bylo grilování zeleniny, opékání špekáčků a sportovní hry.

  Petr Kudla

 • Den jazyků 2016

  26. září jsme navštívili s třídou 3.A Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Zlín, abychom se podíleli na oslavě Mezinárodního dne jazyků. Zúčastnili jsme se aktivit a her, které připravili žáci a pedagogové školy i dobrovol­níci European Volunter Service, zahráli si kvízy a ochutnali anglický čaj v místnostech prezentují­cích Spojené království a Austrálii , a také zhlédli krátká hudební a divadelní vystoupení žáků GJŠ Zlín.

  Lenka Březíková

 • Den otevřených dveří

  Zájemce o studium na SZŠ i VOŠZ srdečně zveme na dny otevřených dve­ří:

  25. 11. 2016 13:00 – 17:00 hodin

  26. 11. 2016 9:00 – 12:00 hodin

  19. 1. 2017 13:00 – 17:00 hodin

  Světlana Jančaříková

 • Studenti záchranáři pomáhají seniorům

  V pátek 16. 9. 2016 se 6 studentů 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnilo komponovaného multigene­račního zábavního odpoledne, určeného široké veřejnosti s názvem „Barvy podzimu letos na vlně třicátých let“. Akci pořádala Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, aktivita se konala za finanční podpory statutárního města Zlína a dárců. Studenti záchranáři, během celého dne, pomáhali pořadatelům s přípravou akce, realizovali aktivizační hry pro děti návštěvníků a byli příjemnými společníky seniorů, kteří se akce zúčastnili. O kvalitní práci studentů svědčí písemné poděkování a pochvala paní Michaely Blahové, vedoucí střediska, která nás velmi potěšila!

  Bližší informace o akci zde: http://www.zlin.charita.cz/poskytovane-sluzby/domovinka-centrum-dennich-sluzeb-pro-seniory-zlin/stripky-z-cinnosti-z-centra-dennich-sluzeb/barvy-podzimu-letos-na-vlne-tricatych-let/.

  Andrea Bílková

 • Výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ najdete v následu­jících odkazech:

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Soňa Košutová

 • Studentské volby 2016

  20. září se na naší škole konaly Studentské krajské volby. Jde o projekt vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Všichni studenti starší 15-ti let si mohli nanečisto vyzkoušet, jak se volí politické strany do krajských zastupitel­stev . Cílem projektu je kromě sociologic­kého průzkumu také zbavit mladé lidi ostychu z tohoto pro ně nového „aktu“, a ukázat jim, že jít k volbám není nic těžkého. Děkuji všem, kdo přišli a volební komisi V.Kolínkové, H.Mrnuštíkové a A.Krahulové z 1.B.

  Lenka Březíková

1 2 3 4 24 47
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy