Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019.

  Diplomovaný všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Soňa Košutová

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2018 /2019 do následujících oborů vzdělávání:

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Soňa Košutová

 • Sportovní den

  Jak je jíž dobrým zvykem, tak i letos se konal Sportovní den, kterého se účastní žáci 1. a 2. ročníků. Téměř 80 žáků se v 8:00 setkalo na školním hřišti, kde byli rozděleni do sedmi družstev. Nejvíce do těla dostali žáci na překážkové dráze v tělocvičně nebo při simulaci transportu raněného. Při softballu zase museli prokázat, jak během školního roku dávali pozor a pochopili tuto sportovní hru. U netradiční disciplíny – hodu gumákem zase žáci mohli zapojit fantazii a museli si poradit, jak s gumákem dohodit co nejdále. Absulutním vítězem se stalo družstvo žáků složené ze třídy 1.A.

  Matěj Koňařík

 • Sportovní hry seniorů

  Ve čtvrtek 21. června proběhl ve spolupráci Krajské rady seniorů a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické první ročník Sportovních her seniorů. Téměř čtyřicítka sportovců – seniorů byla připravena soutěžit v několika zajímavých disciplínách. Petanque, střelba na branku, hod na cíl nebo ho do dálky na branku – to byla stanoviště, kde senioři sbírali body. V nebodova­ných disciplínách si pak mohli senioři nechat změřit tlak nebo vyzkoušet své schopnosti v paměťovém pexesu. Akci společně zahajovali senátor Ivo Valenta a ředitel školy Mgr. Hynek Steska. Jsme rádi, že jsme se na realizaci této akce mohli podílet, vždyť je to právě pravidelná pohybová aktivita, která je nejlepším léčebným prostředkem. Poděkování zaslouží žáci ze 2.A a 2.O, kteří měřili, povzbuzovali a starali se o hladký průběh akce.

  Matěj Koňařík

 • Soutěž v první pomoci Brno

  Ve dnech 11. a 12. června proběhla Celostátní (mezinárodní) soutěž v první pomoci, kterou pořádala SZŠ Jaselská Brno. Z naší školy se soutěže účastniliy žákyně 2. B Renáta Černotová, Adéla Krahulová, Hedvika Hrazdirová. Soutěže se zúčastnila družstva z České republiky a Slovenska. Každému družstvu byla přidělena hosteska, která se po celou dobu o své družstvo starala. Soutěž se odehrávala na 3 stanoviš­tích. Děvčata se úkolů zhostila bez závažných pochybení a umístila se na krásné 12. pozici z 22 regis­trovaných družstev. Žákyně si odnesly nové zkušenosti a zážitky.

  Ivana Hruboňová

 • Slavnostní ukončení studia

  V pátek 22. června 2018 slav­nostně ukončili studium studenti oborů Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář a studijní obor Ošetřovatel.
  Slavnostního odpoledne se kromě vedení školy zúčastnili hosté: Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, plukovník Ing. Vít Rušar, ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Ing. Vlastimil Vajdák, člen představen­stva Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s., Ing. Lenka Tomančáková, vrchní sestra Centra klinické gerontologie Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s.
  Studenti, pod vedením učitelek studijních skupin Mgr. Heleny Fremlové, Mgr. Lenky Salcburgerové a Mgr. Veroniky Meitnerové, se rozloučili se studijní obdobím svého života velmi důstojně, zhodnotili uplynulá léta strávená ve školních lavicích a poděkovali všem, kteří se v průběhu studia podíleli na jejich vzdělávání.
  Velké dík patřil také rodičům, přátelům, kteří se slavnostního odpoledne zúčastnili.
  Programem provázeli studenti Šimon Štěpánek a Vendula Kuchařová. O hudební doprovod se postaral žák ZUŠ Malenovice Miroslav Malík, který si připravil skladby na elektrické sólové kytaře. Slavnostní odpoledne ukončila studentská hymna Gaudeamus.
  Přejeme všem absolventům úspěšný jak profesní, tak osobní život.
  Mgr. Alice Stašová, Mgr. Markéta Blažková

  Alice Stašová

1 2 3 4 44 87
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy