Informace o škole

Novinky

 • Návštěva SVČ Klub"íčko"

  Dívky z domova mládeže se zúčastnily sběru vlny pro činnost SVČ pro osoby se zdravotním postižením KLUB“ÍČKO“. Nasbíraný materiál předaly paní Knedlové, která je zároveň seznámila s chodem tohoto střediska. Všem, kdo nám se sběrem vln pomohli, děkujeme.

  Petr Kudla

 • Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke studiu na střední škole

  Vážení uchazeči, vážení rodiče.
  Dne 22. dubna 2015 proběhlo na základě stanovených kritérií 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na střední škole.

  Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělávání 53–41-H/01 Ošetřovatel a podrobnější informace k dalšímu postupu najdete zde.

  Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělávání 53–41-M/01 Zdravotnický asistent a podrobnější informace k dalšímu postupu najdete „zde“.

  Upozornění

  • Přijatí uchazeči musí nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek řediteli ško­ly.
  • Na základě zákona 472/2011 Sb. § 60 čl. 16 ředitel školy nezasílá rozhodnutí o přijetí uchazečů.

  Úřední hodiny pro příjem zápisových lístků a odvolání

  Po – Čt 7:00 – 16:00 hod
  7:00 – 15:00 hod

  Hynek Steska

 • Prezentace první pomoci pro žáky 5. ZŠ

  Dne 14. 4. 2015 se na naší škole uskutečnila prezentace první pomoci pro „prvňáčky“ a „druháčky“ z 5. ZŠ ve Zlíně. Prezentaci si připravili studenti VOŠ třídy 1. V – v rámci předmětu První pomoc a medicína katastrof pod vedením Mgr. Evy Řehákové a Mgr. Petry Holubové. Děti se mohly u nás naučit resuscitovat, jak pomoci zraněnému se zlomeninou, jak zastavit krvácení a mnoho dalšího. Mimo jiné si mohly vyzkoušet své nově nabyté znalosti a dovednosti v praxi na jednom ze stanovišť, kde jsme pro ně připravili modelovou situaci /dva kluci se poprali – jeden má zlomené předloktí, druhý krvácející ránu na dlani/. Děti si vedly skvěle a byly moc šikovné. Jistě je brzy můžeme očekávat jako nové studenty v naší škole. Také my jsme si vyzkoušeli svůj pedagogický um a zjistili jsme, že není vždy úplně jednoduché, zaujmout a zvládnout děti této věkové kategorie. Markéta Kvapilová, studentka 1.V

  Eva Reháková

 • CK Ošetřování chronických ran

  13. 4. 2015 byl na SZŠ a VOŠZ Zlín zahájen CK Ošetřování chronických ran. Teoretická výuka kurzu v rozsahu 40 hodin probíhala v průběhu celého týdne. Výuku vedli zkušení lektoři z řad zdravotnic­kých pracovníků KNTB a.s. Zlín, FHS UTB Zlín a SZŠ a VOŠZ ve Zlíně. Témata teoretické části byla zaměřena především na diagnostiku chronické rány, metody léčby a moderní krycí a léčebné materiály. Přednášky lektorů byly velmi zajímavé a vysoce hodnocené u frekven­tantů. Na teoretickou část bude navazovat plnění praktické části kurzu na pracovištích KNTB a.s. Zlín (odborná chirurgická ambulance, IK IPVZ ,Onkologické centrum a kožní oddělení). Hlavní podíl na výuce a zejména na vedení praktické části kurzu má Marie Holoubková, která je také jejím garantem. CK bude ukončen závěrečnou zkouškou v říjnu 2015. Absol­venti získají zvláštní odbornou způsobilost přesně nadefinova­ných činností v oblasti diagnostiky, ošetřování a léčby chronické rá­ny.

  Marta Malaníková

 • Matematická soutěž žáků zdravotnických škol

  Matematická soutěž zdravotnických školV úterý 14. 4. 2015 se žáci školy Eliška Vlková, Barbora Kopřivová, Radim Hlinák, Veronika Benedikovi­čová a Vojtěch Galda zúčastnili matematické soutěže středních zdravotnic­kých škol v Olomouci. V konkurenci škol z celé republiky kategorie 1. a 2. ročníků oboru Zdravotnický asistent zvítězila Barbora Kopřivová ze třídy 2.B a Eliška Vlková ze třídy 1.A obsadila vynikající 3. místo. Za výborný výkon patří oběma gratulace a ostatním účastníkům poděkování za reprezentaci školy. Ukázalo se, že i na zdravotnické škole mohou mít žáci zájem o matematiku.

  Kamil Šrubař

 • X. ročník celostátní Psychologické olympiády

  Dne 8. – 9. dubna 2015 se na naší Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín uskutečnil X. ročník celostátní Psychologické olympiády. Téma letošního ročníku bylo „Jak si navzájem lépe porozumíme“. Celostátního kola se zúčastnilo celkem 11 soutěží­cích, a to výherců krajských kol, kteří zastupovali jednotlivé regiony v doprovodu svých učitelů.
  První den byl dnem příjezdu. Pro soutěžící, jejich vyučující i pro Celostátní předmětovou komisi psychologie a komunikace, byly připraveny luxusní apartmány na Domově mládeže. Za dveřmi na ně čekalo malé překvapení v podobě voňavého tulipánu a magnety s logem Zlínského kraje. Když se hosté ubytovali, pokračoval program zaměřený na poznávání města Zlína. Žáci navštívili Muzeum Tomáše Bati, prohlédli si památky města včetně mrakodrapu s odborným výkladem Mgr. Jana Slováka. Vyučující, soutěžící a hosté si v podvečer prošli prostory naší školy a byli velmi příjemně překvapeni, jak je naše škola dobře vybavena odbornými pomůckami. Líbila se jim vzdušnost, útulnost a čistota školy.
  Poté jsme už čekali my a náš program. Večer jsme zahájili módní přehlídkou, na které hosté mohli zhlédnout postupný vývoj oblékání zdravotnic­kých pracovníků, od Florence Nightingale až po zdravotnický personál, který potkávají v nemocnicích dnes. A viděli, že rozdíl je opravdu velký. Program dále zahrnoval divadelní představení s názvem a to ,,Jak Honza tuků se zbavil a k rozumu přišel", ve kterém jsme vtipně pojali dnešní obezitu mladistvých a civilizační choroby. Během večera hosté spatřili také Dannyho a Sandy z filmu Pomáda i ostatní hvězdy filmového plátna.

  Druhý den byl dnem soutěžním. Všichni byli nervózní a teprve při znění české hymny si někteří začali uvědomovat, že jsou na celostátní soutěži. Odborná porota byla složena ze zástupců našich partnerů. KNTB a.s. Zlín zastupovala Mgr. Gabriela Gajzlerová, ZZS Zlínského kraje Mgr. Dana Polášková, HZS Zlínského kraje Mgr. Soňa Pančochová, Pedagogicko-Psychologic­kou sekci PhDr. Alexandra Baladová, Celostátní předmětovou komisi psychologie a komunikace Mgr. Ilona Kopecká. Dále v porotě zasedla loňská vítězka Andrea Pospiš a za žáky Radim Žák.
  Porotkyně a porotce neměli svůj úkol vůbec jednoduchý. Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony, ale vítězem – vítězkou mohl být jen jeden. Tou se po dlouhém a těžkém rozhodování stala žákyně Markéta Koryčanová ze školy Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov. Na druhém místě se umístila Adéla Rusnáková ze Střední zdravotnické školy Karviná a třetí příčka patřila Veronice Kuncové ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice. Bylo uděleno také speciální ocenění, a to naší žákyni ze třídy 2.B, Barboře Kopřivové ze školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Zlín, která všechny dojala svým osobním příběhem. Diplomy pro soutěžící s originální kresbou naší školy byly vytvořeny pouze pro tuto soutěž Mgr. Janem Slovákem. Všichni hosté a soutěžící na památku dostali hrníček a perník s logem naší školy.
  Doufáme, že se všem zúčastněným i hostům soutěž pořádaná naší školou líbila, a bylo nám ctí být součástí této velkolepé události. Děkujeme hlavní organizátorce soutěže Mgr. Alici Stašové za její volný čas, který soutěži obětovala, a za perfektní výsledek. Ale také se musíme připomenout my, žáci 3.B oboru Zdravotnický asistent, bez kterých by to nešlo :) A co na to organizátorka akce: „Jsem velmi ráda, že jsme mohli být hostiteli Celostátní soutěže v psycholo­gii.

  Alice Stašová

1 2 3 4 10 19
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy