Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2017/2018

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obory vzdělávání

  Diplomovaný všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Soňa Košutová

 • Termíny opravných a náhradních zkoušek - podzim 2017

  Soňa Košutová

 • Provoz školy v době prázdnin

  Provoz kanceláře školy je denně 8:00 – 12:00 hodin. Pokud chcete jednat s konkrétním pracovníkem kanceláře, je vhodné se předem telefonicky domluvit.

  Světlana Jančaříková

 • S divadelní Múzou v parném dni

  Ve středu 28. 6. 2017 zhlédli 1. a 2. ročníky představení Václava Havla Vernisáž v Městském divadle Zlín. Ihned následovala beseda, na které herci zodpovídali dotazy týkající se poetiky absurdního divadla, proč si tuto hru zvolili, čím může oslovit dnešního mladého diváka. Hra byla totiž napsána v roce 1975, kdy byli na světě možná rodiče našich žáků. Komorní atmosféru dokreslilo i divadelní prostředí, kterým se stalo Studio Z.

  Veronika Meitnerová

 • Slavnostní ukončení studia

  V pátek 23. 6. 2017 proběhlo v aule školy slavnostní předání vysvědčení oboru Ošetřovatel a vysvědčení a diplomů o absolutoriu absolventům oborů vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář.
  Slavnostního odpoledne se zúčastnili příbuzní a přátelé absolventů, vedení a pedagogové naší školy a vzácní hosté – Ing. Vlastimil Vajdák, člen představen­stva a ekonomicko-provozní náměstek KNTB a.s., Ing. Štefan Hrtús, ředitel územního odboru Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a paní Karla Vrlová, vrchní sestra Centra klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
  V průběhu slavnosti byli, mimo jiné, také oceněni absolventi oborů, kteří reprezento­vali školu na řadě školních i mimoškol­ních akcích a přispěli tak k šíření dobrého jména naší školy. Těmto studentům byly uděleny pochvaly ředitele školy Mgr. Hynka Stesky a pochvaly vedoucích učitelek studijních skupin Mgr. Jitky Laholové, Mgr. Petry Holubové a třídní učitelky Mgr. Jaroslavy Švachové.
  Slavnostní atmosféru zvýraznilo vystoupení žáka ZUŠ Napajedla, Martina Kota, absolutního vítěze celostátního kola ZUŠ, který všechny fascinoval svou hrou na akordeón.
  Celým programem provázela Mgr. Markéta Blažková. Její milý projev podpořil slavnostní atmosféru krásného odpoledne. Absolventům naší školy přejeme do jejich dalšího osobního a pracovního života jen to nejlepší!

  Veronika Meitnerová

 • Žáci se stali učiteli

  Tak jako v loňském roce i letos se během dopoledne z našich žáků stali učitelé.
  Dne 26. 6. 2017 naši žáci učili děti v 1. ZŠ Napajedla, jak se zachovat při poskytování první pomoci. Děti si na stanovištích vyzkoušely základy obvazové techniky, ošetřování zlomenin, krvácení, naučily se polohovat zraněné a základy KPR..
  Odměnou pro naše žáky byly úsměvy malých školáků, kteří pracovali s velkým úsilím a zasloužili si pochvalu.
  Alice Stašová, Alice Drobná

  Veronika Meitnerová

1 2 3 4 34 67
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy