Informace o škole

Novinky

 • FOK VOŠZ

  Dne 10. února 2016 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již V. festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, a to VOŠZ Brno, Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín, a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 10 studentů – 7 z oboru DVS a 3 z oboru DZZ se svými kazuistikami. Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře, což bylo pro nás organizátory tou největší odměnou. Program zpestřila odborná přednáška primáře kardiologic­kého centra KNTB, a.s. Zlín MUDr. Zdeňka Coufala na téma koronarogra­fie – s kazuistikou 26leté pacientky s kritickou stenózou věnčitých cév. Do programu byly zařazeny také workshopy studentů a vyučujících přítomných škol, kde si navzájem předávali své zkušenosti. Festivalu se zúčastnilo asi 120 poslucha­čů z řad studentů naší školy, ale také hostujících škol. Porota byla sestavená ze tří studentů – zástupců prezentují­cích škol, odborné učitelky Mgr. Markéty Blažkové. Předsedkyní komise byla jmenována Mgr. Kamila Slabáková – vrchní sestra neurochirur­gického oddělení KNTB, a. s. Zlín. V oboru DVS se jako první umístila studentka Alice Odehnalová z VOŠZ Brno s Edukačním plánem u pacienta s DM a v oboru DZZ zvítězila Barbora Skopalová ze SZŠ a VOŠZ Zlín s kazuisti­kou – Pacient s popáleni­novým traumatem v přednemoc­niční neodkladné péči. Festival byl hodnocen velmi kladně, proto bychom rádi uspořádali tuto akci i v roce 2017. Dou­fáme, že naše pozvání příjme více vyšších zdravotnic­kých škol.

  Mgr. Eva Řeháková

 • Kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení na SŠ a VOŠ

  Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole Zlín a stanovil pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku o­borů:

  Hynek Steska

 • Veselá hodina somatologie

  V úterý odpoledne nás jako obvykle čekaly dvě hodiny somatologie Jen co jsme se naobědvali a všichni napochodovali zpátky do školy, plni očekávání co nás dneska čeká nového a do jakého zákoutí lidského těla se podíváme… Dnešní hodina však byla něčím výjimečná, začali jsme sice klasickým zkoušením, ale pak pro nás naše oblíbená paní učitelka přichystala překvapení, v rámci výuky o složení potravy, jsme dostali kreativní úkol. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupinka měla zadanou nějakou složku potravy, kterou měla umělecky ztvárnit. Všichni jsme se pustili do práce, padalo plno nápadů, každý hledal jiný způsob, jak spolužákům ukázat, co nejkreativ­něji svoji složku potravy. Koncem naší dvouhodinovky jsme všichni odprezento­vali své nápady, rozmanitost našeho myšlení byla zajímavá. Když vám do třídy přiběhne spolužačka převlečená za krásné růžové prasátko, nemůžete si nezapamato­vat, že vitamín B2 je obsažený v mase. Děkujeme paní učitelce Stašové za úžasnou a zábavnou hodinu somatologie, dokázala nám, že se řídí nápadem Jana Amose Komenského, škola Hrou.

  Žáci ZA 1.A

  Alice Stašová

 • XVI. reprezentační ples školy

  V pátek 8.ledna se uskutečnil 16. Repre­zentační ples naší školy. Zahájilo jej vystoupení taneční školy Aleše a Dany Mědílků, přičemž se v tanečním duchu i nadále pokračovalo vystoupením Karolíny Kouřilové a Alexandera Kalista. Ti předvedli hned několik tanců a upoutali nás nejen svými pohyby, ale i nádhernými šaty, které měla Karolína na sobě. O zábavu se nadále postarali žáci třetích ročníků, kteří si připravili krátké, avšak zábavné vystoupení plné smíchu a tance. Svými triky nás okouzlil kouzelník a lehkými kroky dojaly malé baletky. Dobrá atmosféra tak přetrvávala celý večer. Mladí pánové a oslňující slečny se usmívaly na každém rohu. Jako zkouška štěstí sloužila bohatá tombola, přičemž šťastlivci si mohli domů odnést třeba playstation nebo let balónem. Dobře se zaměstnali i ti, které společenské tance moc nebaví, a to v disko sále, kde se všichni sešli a tančili do hudby, kterou jim servíroval DJ. Věříme, že se Vám náš ples líbil a jste plní zážitků a dojmů. Předáváme pomyslné žezlo nynějším žákům druhých ročníků a přejeme spoustu nadšení při organizaci plesu. Jistě se tam ukážeme, nyní již však jako hosté. Žáci ZA3

  Alice Stašová

 • Odborný seminář pro studenty VOŠ

  Dne 6.1.2016 se pro studenty naší VOŠ konal odborný seminář, do kterého byly zařazeny dvě přednášky. První přednáška „Péče o ženu a novorozence v neobvyklých situacích spojených s těhoten­stvím a porodem“ obsahovala informace o možnostech pomoci ženě a jejímu dítěti při narození. Studenti dostali informace o porodním mechanismu, klíčových okamžicích porodního děje i technikách podporujících bezpečí ženy a novorozence a rozvoj jejich vzájemné vazby po porodu. Součástí prezentace byla také instruktážní videa popisující manuální manévry při vybavení plodu. Druhá přednáška na téma „Preanaly­tická část biochemických vyšetření“, kterou prezentovala vedoucí laborantka biochemické laboratoře KNTB a.s, Zlín paní Bc. Bronislava Jahodová, vhodně doplnila témata odborných předmětů studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

  Helena Fremlová, Jitka Laholová

 • Exkurze na centrální sterilizaci

  V pátek 11. 12. 2015 jsme se vydali na dvě hodiny Ošetřovatel­ství do KNTB, a.s., Zlín. Čekala nás přednáška o centrální sterilizaci a také premiéra v pláštích. Vrchní sestra tohoto oddělení nám ukázala, jak to na tomto oddělení chodí. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a získali nové zkušenosti. Už teď se těšíme na další podobné exkurze. Veronika Koppová, 1. B

  Eva Řeháková

1 2 3 4 18 34
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy