Informace o škole

Novinky

 • Přátelské utkání ve volejbalu

  Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se uskutečnilo ve Vizovicích přátelské utkání mezi DM SŠOS a DM SZŠ a VOŠZ ve volejbalu. Akce byla úspěšná, v přátelských utkáních budeme v průběhu školního roku pokračovat.

  Jana Mališková

 • Návštěva seniorů Hvězda, Malenovice

  Dne 12. 11. 2018 navštívili studenti oboru DVS 1 Domov seniorů, nestátní zdravotnické zařízení a Hospic Hvězda, Malenovice. Připravili jsme si program – reminiscenční terapie na téma „Retro móda“. S klienty jsme si povídali nejen o módě 20. – 70. let minulého století, ale také o jejich životních osudech v této době. Čas strávený v tomto zařízení se líbil jak nám, tak i klientům.

  Alice Drobná

 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče,

  přijměte pozvání na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 21. 11. 2018 od 15:15 hod. v budově SZŠ a VOŠZ ve Zlíně.

  Program:

  • Členská schůze Zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ Zlín v aule školy.

  • Informace o aktivitách školy v 1. čtvrtl­etí školní roku 2018/2019.

  • Plánované akce ve školním roce 2018/2019.

  • Informace o prospěchu a chování žáků.

  • Konzultace s vyučují­cími.

  Členové výboru zapsaného spolku Zdravotnická škola se sejdou v 15:00 hod. v ředitel­ně školy.

  Soňa Košutová

 • Prezentace první pomoci v Kroměříži

  Dne 11. 10. 2018 realizovali studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář z Klubu IZS (David Klučka, Juraj Martaus, Jan Trunečka, Lukáš Hošek, Barbora Jindřichová) školení pracovníků sociálních služeb Charity Kroměříž v poskytování první pomoci. Konkrétně se jednalo o postupy první pomoci při stavech, se kterými se mohou setkat u klientů při výkonu profese. Prezentace první pomoci měla 2 části – teoretickou a praktickou, účastníci chválili zejména praktickou část, která u všech měla neuvěřitelný úspěch a kladná zpětná vazba zazněla i ze strany zaměstnanců Charity Kroměříž na poradě vedoucích. Ocenění studentů nás těší a velmi rádi budeme v podobných akcích pokračovat i v budoucnu.

  Andrea Bílková

 • Přednáška EDUCO Zlín z.s.

  Ve středu 7. 11. 2018 se na naší škole uskutečnila přednáška organizace EDUCO Zlín z.s. o poskytování rané péče, což je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Studenti 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra se v průběhu přednášky dozvěděli cenné informace o cílech rané péče, cílové skupině, poskytovaných službách a odborných pomůckách.

  Andrea Bílková

 • Soutěž ve vyřezávání dýní

  V pondělí 5. 11. 2018 odpoledne se sešlo 18 soutěží­cích v jídelně DM. Všichni se s nadšením pustili do vyřezávání halloweenů z mexické nebo hokaidó dýně. Akce se zúčastnili také chlapci z Klub"í"čka s doprovodem, během tvoření panovala radostná a veselá nálada. Po ukončení soutěže obdržel každý účastník odměnu za snahu, rozsvícenými halloweeny jsme ozdobili venkovní parapet při vstupu do budovy DM.

  Jarmila Jánská

1 2 3 4 47 93
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy